نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

Insegnante d’italiano presso la Scuola Pietro della Valle, Tehran

چکیده

Nella letteratura italiana degli ultimi decenni lo scrittore Andrea Camilleri rappresenta un caso raro di successo editoriale e di pubblico, con centinaia di migliaia di copie vendute, traduzioni in molte lingue, riconoscimenti e convegni in suo onore. Uno dei suoi titoli più noti è il romanzo storico Il Birraio di Preston. Lo scrittore è diventato famoso presso il grande pubblico inizialmente per la serie di romanzi polizieschi che hanno per protagonista il commissario Montalbano. I lettori hanno scoperto i suoi romanzi storici in un secondo momento, sebbene questo filone preceda cronologicamente quello di Montalbano. Non dobbiamo, però, pensare che siano una lettura meno avvincente di quelli polizieschi. Camilleri è uno scrittore che sa catturare il lettore e tenerne desta l’attenzione fino all’ultima pagina. Non poca importanza ha qui il vasto sapere tecnico acquisito lavorando per molti anni per il teatro, la radio e la televisione, dove ha avuto a che fare con testi di diverso genere e ha accumulato una notevole esperienza di strategie narrative. Il Birraio di Preston si colloca a un punto di svolta della sua carriera di romanziere, sia per quanto riguarda lo sperimentalismo linguistico e narrativo, che il riconoscimento del pubblico.

تازه های تحقیق

فقاعی پرستون اثر آندرئا کمیلری

بیانکا ماریا بلسترا

آندرئا کمیلری در ادبیات دهه‌های اخیر ایتالیا از نوادری است که چه از دید ناشران و چه از منظر خوانندگان توفیقی فراوان یافته است. از آثار این نویسنده تاکنون صدها هزار جلد به‌فروش رسیده و به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است. هم‌چنین کمیلری در کسب جوایزی پرشمار کام‌یابی یافته است و افزون‌بر آن همایش‌های بسیاری در پیوند با آثار و سبک نگارش وی برپا شده است. یکی از آثار شناخته‌شدۀ این نویسنده رمانی تاریخی با عنوان فقاعی پرستون است. گرچه این اثر پیش‌از مجموعه رمان­های پلیسی کمیلری، که در آن‌ها نقش ثابت اول از آنِ بازرس مونت آلبانو است، نگاشته شده است، اما آن‌چه در گام نخست موجب شهرت کمیلری درمیان مخاطبانش شد همان رمان‌های پلیسی او بود. باید در نظر آورد که آثار تاریخی کمیلری پس از رمان­های پلیسی وی میان مخاطبان نام برآورده‌اند. کمیلری نویسنده­ای است که استادانه توجه خواننده را به‌خود جلب می­کند و می­داند چگونه کشش متن را تا واپسین سطر برجای دارد. فعالیت این نویسنده در زمینه­های تئاتر، رادیو، و تلویزیون و ارتباطش با گونه­های فراوان ادبی سبب‌ساز تجربۀ بی‌نظیر او در به‌کارگیری راه‌کارهای روایی شد. فقاعی پرستون از منظر زبان‌شناختی و روایی و هم‌چنین از حیث میزان شناختی که مخاطبان از کمیلری دارند نقطۀ عطفی در روند رمان­نویسی وی است.

کلیدواژه‌ها: ادبیات معاصر ایتالیا، آندرئا کمیلری، گویش، روند روایی، تحلیل سبکی. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Brewer of Preston by Andrea Camilleri

نویسنده [English]

  • Bianca Maria Balestra

Italian teacher at the Pietro della Valle School

چکیده [English]

In contemporary Italian literature Andrea Camilleri’s career as a writer represents a successful story: in a couple of decades he has sold hundreds of thousands copies, has been translated into many languages, has won several awards, his books have been object of workshops. One of his best known works is Il birraio di Preston, a historical novel. At first Camilleri has won public success as the author of detective stories, with the police commissioner Montalbano as the main hero. At a later stage readers have started to appreciate his historical novels too, though they chronologically precede the Montalbano series. However, his historical novels are not less engaging than his detective stories. Camilleri, indeed, knows how to keep the reader's attention alive to the very last page, regardless of genres. This is partly due to the know-how gained during his longtime work for the theatre, the radio and the television, where he has acquired a remarkable experience in dealing with different texts and narrative strategies. Il birraio di Preston finds itself at a turning point in the writer’s career as regards his linguistic and narrative experimentalism, as well as the reader's attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Italian Literature
  • Andrea Camilleri
  • Dialect
  • Narrative procedure
  • Stylistic analysis
AAVV, Il caso Camilleri. Letteratura e storia (2004), Sellerio, Palermo.
AAVV, Lingua, storia, gioco e moralità nel mondo di Andrea Camilleri, Atti del seminario, 9 marzo 2004, CUEC, Cagliari.
G. Bonina, Il carico da undici - Le carte di Andrea Camilleri (2007), Barbera, Siena.
G. Bonina, Tutto Camilleri (2009), Barbera, Siena.
A. Camilleri, T. De Mauro, La lingua batte dove il dente duole (2013), Editore Laterza, Bari.
S. Demontis, I colori della letteratura - Un’indagine sul caso Camilleri (2001), Rizzoli, Milano.
Quaderni camilleriani 1. Il patto (2016), Università degli Studi di Cagliari.
Quaderni camilleriani 2. La storia, le storie. Camilleri, la mafia e la questione siciliana (2016), Università degli Studi di Cagliari.
Camilleri Fans Club, http://www.vigata.org