نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

Docente a contratto presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università di Tehran

چکیده

Il Gattopardo è l’unico romanzo scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nato a Palermo il 23 dicembre1896. È stato scritto tra il 1954 e il 1957, ma non viene pubblicato subito, perché prima Einaudi e poi Mondadori si rifiutano di pubblicarlo. Solo dopo la morte di Tomasi e grazie a Giorgio Bassani, nel 1958 la casa editrice Feltrinelli decide di pubblicare il romanzo. Una seconda edizione, “conforme al manoscritto del 1957”, a cura di Gioacchino Lanza, esce nel 1969. Nel 1959, Il Gattopardo vince il premioStrega. Successivamente il romanzo diventa un best seller e viene tradotto in tutto il mondo anche in persiano. Nonostante la grande passione per la storia e per romanzi stranieri, particolarmente francesi, Tomasi si dedica alla narrativa solo negli ultimi anni della sua vita.
In questo articolo focalizzeremo l’attenzione sulle tematiche trattate dal libro ed in particolare il contesto nel quale si sviluppano  i mutamenti portati in Sicilia: la discesa dei Mille e l’Unità  d’Italia.

تازه های تحقیق

یوزپلنگ: از یک داستان منتشرنشده تا یک کتاب پرفروش

زهره منتصری

یوزپلنگ یگانه داستانی است که جوزپه تومازی دی لامپه‌دوزا (Giuseppe Tomasi Di Lampedusa) متولد ۱۸۹۶ در پالرمو آن را به‌رشتة نگارش درآورده است. این داستان بین سال‌های ۱۹۵۴-۱۹۵۷ نوشته شد، ولی بلافاصله منتشر نشد، زیرا ناشرانی ازقبیل ایناودی (Einaudi) و موندادوری (Mondadori) حاضر به انتشار آن نشدند. فقط پس از مرگ تومازی، و به‌لطف جورجو باسانی (Giorgio Bassani)، انتشارات فلترینلی (Feltrinelli) تصمیم به چاپ و نشر آن گرفت. ویراست دوم این اثر منطبق با متن دست‌نویس ۱۹۵۷ که جوآکینو لانتسا (Gioacchino Lanza) ویرایش کرده بود در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. یوزپلنگ در سال ۱۹۵۹ موفق به دریافت جایزة استرگا شد. متعاقب آن، این رمان به یک کتاب پرفروش تبدیل شد و به همة زبان‌های دنیا ازجمله فارسی منتشر شد. باوجود علاقة فراوان تومازی به تاریخ و رمان‌های خارجی، خصوصاً رمان‌های فرانسوی، وی فقط در سال‌های پایانی زندگی به نگارش داستان روی آورد. در این مقاله موضوعات مطرح‌شده در این کتاب ازقبیل جنگ ۱۸۶۰ به فرمان‌دهی گاریبالدی، اتحاد ایتالیا، و حوادث و تحولات تاریخی در جامعة سیسیل را تحلیل و بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها: یوزپلنگ، اتحاد ایتالیا، جنگ ۱۸۶۰ به فرمان‌دهی گاریبالدی در مارسالا، آریستوکراسی سیسیلی، دکادنس. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Leopard: from unpublished romance to bestseller

نویسنده [English]

  • Zohreh Montaseri

Visiting Professor of Italian Language and Literature, Faculty of Foreign Language and Literatures, University of Tehran

چکیده [English]

The Leopard is the only novel written by Giuseppe Tomasi di Lampedusa, born in Palermo in 1896. It was written between 1954 and 1957, but it has not been published immediately, because before Einaudi and then Mondadori refused to publish it. Only after the death of Tomasi, and thanks to Giorgio Bassani, in 1958 the publishing house Feltrinelli decided to publish the novel. A second edition, "in conformity with the manuscript of 1957", edited by Gioacchino Lanza, comes out in 1969. In 1959, the Leopard won the prize "Strega". Subsequently the novel becomes a bestseller and is translated into the whole world even in Persian. Despite the great passion for history and foreign novels, particularly French, Tomasi is dedicated to fiction only in the last years of his life.
In this article, we will focus on the topics covered in the book and in particular the context in which the changes brought to Sicily are developed: expedition of the Thousand and the italy's unification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leopard
  • Italy's unification
  • expedition of the Thousand in Marsala
  • Sicilian aristocracy
  • decadence
Alicata, Mario. (1959). Il principe di Lampedusa e il Risorgimento siciliano, «Il contemporaneo», II, 12, Aprile 1959, Roma: Editori Riuniti.
Cainen, Brian. (1997).Study Guide to TomasiLampedusa’silGattopardo.University of Leicester: Troubador Publishing.
Capecchi, Giovanni. (2010).Mezzo secolo dal “Gattopardo”. Studi e interpretazioni, Firenze :Le Càriti.
Glimour, David. (2003).L'ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.Milano: Feltrinelli.
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. (2007).Il Gattopardo, Nuova edizione riveduta a cura di Gioacchino Lanza Tomasi. Milano:Feltrinelli.
Vitello, Andrea. (2008).Giuseppe Tomasi di Lampedusa: il Gattopardo segreto, Palermo:Sellerio.