نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به‌شمار می‌روند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوری‌های بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی‌هایی‌ها دارند.
بیان اصول کلی ورود به خدمت، به‌ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت‌ها، رفع پاره‌ای از نارسایی‌ها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائة سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه‌مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوری‌های مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت می‌کند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارسایی‌ها، کاستی‌ها و ابهامات قانونی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیش‌بینی‌شده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به‌ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Legal Aspects of Starting Work and Permanent Employment in Civil Service Management Act (Chapters Six and Seven)

نویسنده [English]

  • Vali Rostami

چکیده [English]

Starting work and Employment which are correlative and interdependent are key subjects and important chapters of employment law. Although there have been some changes, reforms, and innovations regarding the issue in “Civil Service Management Act”, there are still some obscurities and insufficiencies.
Introducing general principles of starting work, especially emphasizing on the principle of efficiency and being qualified, principle of equal opportunity, and clarifying and removing obscurities and insufficiencies are some of the positive changes related to starting work principle comparing to the previous version. Presenting new employment policy while emphasizing on permanent employment criterion for governmental positions, determining the conditions and requirements of different types of employment and employing human resources in administrative organizations, and decreasing the negative consequences of permanent employment, are some of the innovations and positive changes of the above said act. If some of the weak points and ambiguities in predicted regulations and rules are revised, a big change will surely occur in the employment system of Iran. However, obscurities and abridgments of the law, and especially not determining the status of previous rules has made the efforts of law makers open to criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Starting Work
  • Employment
  • Civil Service Management Act
  • Permanent Employment
  • Employment on Contract Basis