نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)

چکیده

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل‌گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به‌لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان‌های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام‌های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به‌تأسی از اندیشة مترقی اسلامی، جلوه‌های نظام حقوق اجتماعی را می‌توان در اصول متعدد، از ‌جمله بند4 اصل3 (بیمة ‌بیو‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه‌های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه‌های اسلامی و غربی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Principles of Social Rights

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mousazadeh

PhD candidate in Law- Islamic Azad University, Tehran Markaz

چکیده [English]

Social rights have a critical role not only in political, religious, and legal thinking, but also in social and economic management. Islam from its arising both in Islamic texts and in practice and Imams’ deeds emphasized on social rights for their role in preserving human dignity and providing the hard stones of a healthy religious society and has developed a legal and administrative system. On the contrary, in western systems there are no proper principles, pattern, and framework for social rights. Following the progressive Islamic thought, social rights system in Iran is manifested in different principles of the constitutional law of Islamic republic of Iran including: principle 3, article 4(the insurance of widowed, old and guardianless women), principle 28 (right of work), principle 29 (right of social security), principle 30 (right of education), principle 31 (right of habitation).This article not only introduces philosophical background of social rights but also discusses their role in Islamic and Western thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Rights
  • Social justice
  • General Welfare
  • Islamic Legal System
  • Western Legal System