نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

چکیده

کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست.
در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:
1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان.
به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویۀ فقه شیعه مهم‌ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزۀ اندیشۀ فقهی نقد کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on the Standards of “Encyclopedia of Law” Standards

نویسنده [English]

  • Seyyed Rahim Hosseini

Assistant Professor- The faculty of law and political science,Tehran University

چکیده [English]

Encyclopedia of Law which has been reprinted many times is well known to students and researchers of law. However, this series is open to criticism and for consideration for certain reasons. However, criticizing the form or style of the book is not intended here.
In this article, the above said book is analyzed from two points of view: reflective and criticizing.
1.Regarding documents of Islamic jurisprudence and usul, juratory rules, … ;
 2. concerning the writer’s criticism to some opinions and comments of jurists and usulin.
In other words, in this article, it is tried to criticize some of unscientific and incorrect standpoints of the writer in the domain of juratory thought from the view point of shiite jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: criticism
  • Encyclopedia of Law
  • Shiite Jurisprudence
  • Usulin