نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

فقر و نابرابری در ایران پدیده‌ای است که عمق و وسعت آن توجه متفکران اجتماعی و اقتصادی را به خود جلب کرده و از مناظر مختلف موردمطالعه قرار گرفته است. ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران نوشتة سعید مدنی قهفرخی از این جمله تحقیقات است. بازخوانی و نقد این مطالعات ضرورتی برای تنقیح و تدقیق ادبیات مربوط به فقر و نابرابری در ایران است. مکتوب حاضر ازمنظر روش‌شناختی به نقد این کتاب می‌پردازد و برخی ضرورت‌های نظری و روشی برای تکمیل آن ‌را پیش می‌نهد.
در موضع نقد، این نوشته نه با دیدة عیب‌یابی که با موضع هم‌دلی برخی پیش‌نهادات برای تکمیل این پروژه ارائه می‌کند. پس از معرفی اثر برخی کاستی‌ها به‌ترتیب فصول کتاب موردبحث قرار می‌گیرد و در گام بعد با رویکرد تحلیل نظام‌مند تعلقات روشی، نظری، و معرفتی کتاب معرفی می‌شود. نتیجة مقالة ناظر بر این است رویکرد کتاب بیش‌تر توصیفی است و تبیینی از فقر در ایران ارائه نمی‌دهد و بر همین اساس کتاب وارد مقولة نابرابری و علل و دلایل آن در ایران نمی‌شود. فقدان نگاه مسئله‌مند و موضع نظری مشخص نسبت به فقر و نابرابری در این کتاب، مهم‌ترین نکته‌ای است که این نوشته بر آن تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Poverty and Iinequality Sstudies in Iran A Book Rreview of “The Necessity of Fighting the Poverty and Inequality in Iran”

نویسنده [English]

  • Mohamad Farhadi

Assistant Professor of Sociology, Razi University

چکیده [English]

Poverty and inequality in Iran are two important phenomena the depth and breadth of which have attracted the attention of social and economic thinkers and have been studied from various perspectives. "The Necessity of Fighting Poverty and Inequality in Iran" by Saeed Madani Qahfarhchi is one of these research findings.
Reviewing and criticizing these studies are a necessary prerequisite for defining literature on poverty and inequality in Iran. From the methodological point of view, the present paper criticizes this book and provides some theoretical imperatives and a way to complete it. In a critique, this article is not seen as a defect, which provides some suggestions for the completion of this project with an empathetic attitude. After the introduction of the effect of some shortcomings, the chapters of the book are discussed, and in the next step, the systematic analysis of the methodological, theoretical, and epistemological perceptions of the book is introduced.
The result of this article is that the approach of the book is more descriptive and does not provide an explanation of poverty in Iran. Accordingly, the book does not introduce the category of inequality and its causes and reasons in Iran. The lack of a deliberate look and a definite stance on poverty and inequality in this book is one of the main points that this article emphasizes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Iran
  • critical approach
  • Methodological Critique
  • Saeed Madani Qahfarhchi
بودون، ریمون (1385)، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمة عبدالحسین نیک گهر، تهران: فرهنگ معاصر.
دارندورف، رالف (1371)، «دربارة منشأ نابرابری»، ترجمة حسین قاضیانی، نامة فرهنگ، ش 7.
دارندورف، رالف (1374)، «افسانة جامعة صنعتی»، ترجمة علی اسدی، نامة علوم اجتماعی، ش 2.
عبدالهی، محمد (1389)، نقد نظریه‌های جامعه‌شناسی، تقریرات کلاس دکتری. دانشگاه علامه‌طباطبایی.
کانت، ایمانوئل (1384)، تمهیدات، ترجمة غلام‌علی حداد عادل، تهران: نشر دانشگاهی.
گرب، ادوارد. جی (1373)، نابرابری اجتماعی، ترجمة محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی، تهران: معاصر.
مدنی قهفرخی، سعید (1394)، ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران، تهران: آگاه.
 
Butler, Judith (2002), What is Critique? An Essay on Foucault’s Virtue, In the Political: Readings in Continental Philosophy, David Ingram (ed.), London: Basil Blackwell.
Foucault, Michel (1997), “What is Critique?”, In: the Politics of Truth, Los Angeles: SemioText.
Grabb, Edvard. G. (2007), Theories of Social Inequality, London: Thomson/ Nelson.
Raffnsoe, Sverre (2015), What is Critique?, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School.