نویسنده

استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

آسیای مرکزی ازجمله مناطقی است که در روند زمان با فلات ایران برهم‌کنش‌های فراوانی داشته که عمدتاً در مطالعات باستان‌شناسان ایران مغفول مانده است و چون در مجموعة درس‌های باستان‌شناسی نیز به آن پرداخته نشده یا کم‌تر پرداخته می‌شود، دانشجویان از این حوزه مفاهیم چندانی نمی‌آموزند و این درحالی است که تأثیر فرهنگ‌های آسیای مرکزی بر فرهنگ‌‌های کهن ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. فیلیپ کوهل، نویسندة این کتاب، با نگاهی دقیق و نسبتاً جامع سعی کرده تا بیشینة پژوهش‌‌های انجام‌شده در این ناحیه را موردبررسی قرار دهد و باتوجه‌به این‌که سالیان زیادی است که در این منطقه مطالعه و پژوهش کرده، با تسلط کامل به توضیح یافته‌‌ها و محوطه‌‌های باستان‌‌شناختی حوزة آسیای مرکزی از پارینه‌سنگی تا عصر آهن می‌پردازد. نسخة انگلیسی کتاب بسیار خوب تنظیم ‌شده است؛ هرچند گاهی نکاتی هم‌چون عدم ارجاع به برخی مقالات به‌خصوص در حوزة ایران از ایرادات متن انگلیسی کتاب محسوب می‌شود. متأسفانه ترجمة فارسی ایراد بی‌شماری دارد که خواندن کتاب را با مشکل مواجه کرده است و از جذابیت آن به‌شدت می‌کاهد. حروف‌چینی ِپر از ایراد، عدم رعایت اصول نگارش فارسی و ایرادات املایی و نگارشی، ترجمة اشتباه، و حذف برخی از موارد کلیدی در ترجمه از اصلی‌‌ترین ایرادات ترجمه محسوب می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critique of Content and Translation of the Book “Central Asia Paleolithic Beginnings to the Iron Age”

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghamari-Fatideh

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Mazandaran

چکیده [English]

Central Asia is one of the regions that had interactions with the Iranian plateau during the time, but, unfortunately it is missed in the Iranian archaeological studies. Although this region is attended by some of Iranian archaeologists working in eastern Iran, other archaeologists generally do not have any information about it. Archaeological students do not know something about central Asia, too because they have no lessons about the Central Asia in their courses. However, that is impossible to ignore the interaction between ancient Iran and Central Asia cultures. The Kohl’s book, Central Asia Paleolithic Beginnings to the Iron Age, is one of the best books on this topic, so reading it is so important for the Iranian archaeologists. Kohl has been working in this region for a long time, and he wrote this book thoroughly and comprehensively. . This book is written and fine-tuned in English; of course, in some casesnot referring to some articles, especially in the Iranian arena, can be considered as the flaws in the English text of the book. Unfortunately, the Persian translation of this book is not attractive because the translated text has many mistakes. Inappropriate typing, not regarding the principles of Persian writing and spelling mistakes, wrong translation, and disregarding some keywords, are the main mistakes in the translation of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Archaeology of Central Asia
  • Philip Kohl
  • Translation
  • Hosaain Ramezanpoor
  • Masoume Moradiyan
کوهل، فیلیپ (1396)، باستان‌‌شناسی آسیای مرکزی از پارینهسنگی تا عصر آهن، ترجمة حسین رمضان‌‌پور و معصومه مرادیان، تهران: سمیرا.
Kohl, P. L. (1984), Central Asia Paleolithic Beginning to the Iron Age, Paris: Éditions Recherche Sur Les Civilization.
Rose. J. I. (2010), “New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis”, Current Anthropology, vol. 51, no. 6.
Sovani, N. V. (1964), “The Analysis of ‘Over-Urbanization”ʼ, Economic Development and Cultural Change, vol. 12, Issue 2.
Young, T. C. (1965), “A Comparative Ceramic Chronology for Western Iran 1500-500 B.C.”, Iran, vol. 3.
Young, T. C. (1967), “The Iranian Migration in to the Zogross”, Iran, vol. 5.
Young, T. C. (1985), “Early Iron Age Iran Revisited: Preliminary Suggestions for the Reanalysis of Old Constructs”, in: J. L. Huot, M. Yon, and Y. Calvet (eds.), De l’Indus aux Balkans: Recueil à la Mémoire de Jean Deshayes, Paris.