نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

چکیده

تدوین کتاب آموزشی کاری سهل و ممتنع است. در این کتاب‌ها، افزون‌بر اموری هم‌چون دقت و استحکام مبانی و پرهیز از تناقض و نظایر آن‌ها، باید به اقتضائات متن آموزشی نیز پاسخ گفت. روانی متن، نظم منطقی مباحث، پرهیز از آشفته‌گویی و زیاده‌گویی و اختصار بیش از حد، رعایت سطح مخاطب، استفاده از مثال‌های فراوان و روشن‌گر، واردنشدن به مباحث غیرضروری درعین اشتمال بر مباحث اصلی، و تبیین مفاهیم اساسی از اقتضائات متون آموزشی است. کتاب مسئولیت مدنی و جبران‌ها، نوشتۀ حسن ره‌پیک، در برخی امور یادشده چندان موفق نیست. کتاب روان و رسا نیست. نظم منطقی مباحث به‌درستی رعایت نشده است. برخی از مباحث لازم به‌کلی از قلم افتاده‌اند و برخی دیگر نیز چندان مختصر است که برای خوانندۀ مبتدی حاصلی ندارد. کتاب در برخی مباحث ماهوی و بنیادین هم‌چون تقصیر و مبنای مسئولیت مدنی دچار تشویش است. این کتاب باوجود برخی امتیازات، برای رسیدن به طراز یک کتاب درسی و آموزشی، هم به‌لحاظ شکلی و اصول تدوین و هم به‌لحاظ محتوا و تحلیل‌های حقوقی، به بازخوانی و ویرایش نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Civil Liability and Compensations”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Alsharif 1
  • Seyyed Mohsen Ghaemfard 2

1 Associate Professor of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

It is easy but rigorous to compile an educational textbook. In such books, requirements of educational texts should be responded alongside matters such as the accuracy and solidity of the principles, the avoidance of inconsistencies, which are essential in the compilation of any textbook. The requirements of any educational texts are as follows: fluency, the logical order of topics, avoidance of turbulence, garrulity and hyper-brevity, considering the audience perception, using many illustrative instances, the inclusion of all significant matters and exclusion of unnecessary topics at the same time, description of key concepts and terms before applying them and motivating for deeper studies. Despite some worthy features, the book, written by Hasan Rahpeikar considered in this article, has not been successful enough in some foregoing areas. The text is not that much fluent and eloquent. The gradual order of the topics has not been held from major to minor ones. There are some necessary headlines completely missed in the text and some others, which have been briefly expressed so that it is not smooth and lucrative enough for beginner readers. The book is garbled in terms of some fundamental and substantive issues like fault and basis of civil liability. Overall, in spite of its excellency, the book is needed to be revised and edited in order to be applied as an educational textbook. Beside the revisions in the context and legal analysis, it iss required to be revised in terms of formal issues and compiling roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Fault
  • Deliberate Destruction
  • Indirect Destruction
  • Hasan Rahpeikar
اصفهانی، شیخ محمدحسین (1418 ق)، حاشیۀ کتاب المکاسب، ج 2، قم: انوار الهدی.
انصاری، شیخ مرتضی (1418 ق)، کتاب المکاسب، ج 3، قم: مؤسسۀ الهادی.
باریکلو، علی‌رضا (1389)، مسئولیت مدنی، تهران: میزان.
بهرامی احمدی، حمید (1388)، مسئولیت مدنی، تهران: میزان.
حکیم، سیدمحسن (1416 ق)، مستمسک العروۀ الوثقی، ج 12، قم: مؤسسۀ دارالتفسیر.
خلخالى، محمدمهدى (1427 ق)، فقه الشیعۀ، تهران: مرکز فرهنگى انتشارات منیر.
خویی، سیدابوالقاسم (1410 ق)، منهاج الصالحین، ج 2، قم: مدینۀ العلم.
خویی، سیدابوالقاسم (1428 ق)، المستند فی شرح العروۀ الوثقی، ج 4، قم: مؤسسۀ نشر آثار الامام خوئی.
رشتى، میرزا حبیب‌الله (بی‌تا)، کتاب الاجاره، چاپ سنگی.
ره‌پیک، حسن (1395)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، ویرایش دوم (چ 23)، تهران: خرسندی.
ژوردن، پاتریس (1385)، اصول مسئولیت مدنی، ترجمۀ مجید ادیب، تهران: میزان.
سبزواری، سیدعبدالاعلی (1413 ق)، مهذب الاحکام، ج 19، قم: مؤسسۀ المنار.
صفایی، سیدحسین و حبیب‌الله رحیمی (1396)، مسئولیت مدنی؛ الزامات خارج از قرارداد، تهران: سمت.
فاضل لنکرانی، محمد (1375)، القواعد الفقهیه، قم: مؤسسۀ فقهی ائمۀ اطهار.
قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1390)، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران: میزان.
کاتوزیان، امیرناصر (1393)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران: دانشگاه تهران.
کاشف الغطاء، محمدحسین (1359)، تحریر المجله، ج 2، نجف: المکتبۀ المرتضویه.
مراغی، عبدالفتاح (1417 ق)، العناوین الفقهیه، ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مکارم شیرازى، ناصر (1427 ق)، استفتائات جدید، ج 2، قم: مدرسۀ امام على‌بن ابى‌طالب.
یزدانیان، علیرضا (1379)، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران: ادبستان.
 
Bénabent, Alain (2005), Droit Civil, Les Obligations, 10. éd, Paris: Montchrestien.
Malaurie, Philippe and Aynés Laurent (2007), Les Obligations, 3. éd, Paris: Defrénois.
Mazeaud, J. H. L. and F. Chabas (1985), Leçons de Droit Civil, vol. 2, 6. éd, Paris: Montchrestien.
Terré, François, Philippe Simler, and Yves Lequette (1996), Les Obligations, 6. éd, Paris: Dalloz.