نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم شرحی از چگونگی تحلیل فیلم است و به‌زعم کتاب، ارتباط تنگاتنگ میان اندیشیدن دربارة ‌‌فیلم و نحوة ‌‌نوشتن دربارة آن اساس آن را تشکیل می‌‌دهد. برای رسیدن به این هدف، نویسنده اصطلاحات و مفاهیم تخصصی سینما هم‌چون میزانسن، روایت، زاویة ‌‌دید، و رویکردهای تحلیل فیلم را تعریف می‌کند که آن‌‌ها را براساس تاریخ سینما، سینمای ملی، سینمای ژانر، مؤلف‌‌گرایی، فرمالیسم، و ایدئولوژی می‌‌داند. برای تحلیل و نقد به داشتن چهارچوبی نظری و دستگاه فکری نیاز است که برمبنای آن تحلیل به‌انجام رسد. اما رویکردهای گفته‌شده در کتاب عمده‌‌ترین رویکردها برای تحلیل فیلم نیستند، بلکه تعدادی از آن‌‌هاست و درضمن رویکردهایی مانند فرمالیسم و رویکرد مربوط به ایدئولوژی فاقد مبنای نظری درخور است. به‌‌ویژه رویکرد فرمالیسم که در کتاب با ساختارگرایی یک‌سان انگاشته شده ‌است. ماحصل چنین کاربرد محدودی از رویکردهای تحلیل فیلم نقد فیلم نخواهد بود، بلکه به توصیف و تبیین فیلم خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of “A Short Guide to Writing about Film”

نویسندگان [English]

  • ali sheikhmehdi 1
  • Arsalan Moghadas 2

1 Associate Professor, Department of Cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Graduated Master of Cinema, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran

چکیده [English]

The book, A Short Guide to Writing about Film, is a description of how to analyze movies. The book closely linked to thinking about film and writing about it. To achieve this goal, the author focuses on defining the terminology and professional concepts of cinema as well as movie analysis approaches. For analysis and critique, it is necessary to have a theoretical plan to carefully analyze the movies, but the described approaches in this book, are not the main movie analysis approaches, and for instance, approaches like formalism and ideology lack a theoretical basis. More specifically, in this book, formalism is considered the same as structuralism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movie Analysis Approaches
  • formalism
  • Structuralism
  • ideology
احمدی، بابک (1388)، از نشانه‌‌های تصویری تا متن: به‌سوی نشانه‌‌شناسی ارتباط دیداری، تهران: مرکز.
استم، رابرت (1389)، مقدمه‌‌ای بر نظریة ‌‌فیلم، گروه مترجمان، به‌کوشش احسان نوروزی، تهران: پژوهشکدة ‌‌فرهنگ و هنر اسلامی.
بوردول، دیوید و کریستین تامسون (1389)، هنر سینما، ترجمة فتاح محمدی، تهران: مرکز.
سلطانی، سید‌علی‌‌اصغر (1392)، قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
کوریگان، تیموتی (1394)، راهنمای نگارش تحلیل فیلم، ترجمة مزدا مرادعباسی، تهران: مرکز.
مهرگان، آروین (1392)، فلسفة ‌‌نشانه‌‌شناسی، اصفهان: فردا.
هارلند، ریچارد (1388)، ابرساخت‌‌گرایی: فلسفة ‌‌ساخت‌‌گرایی و پساساخت‌‌گرایی، ترجمة ‌‌فرزان سجودی، تهران: سورة مهر (پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی).
هیل، جان و پاملا چرچ گیبسون (1388)، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، ترجمة ‌‌علی عامری مهابادی، تهران: سورة مهر (پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی).
یورگنسن، ماریان و لوییز فیلیپس (1392)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمة ‌‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 
Althusser, Louis (1971), Lenin and Philosophy, and Other Essays, New York: Monthly Review Press.
Berlina, Alexandra (2017), Victor Shklovsky, a Reader, Bloomsbury and the Diana Logo are Trademarks of Bloomsbury.
Brown, Blain (2012), Cinematography, Theory and Practice; Image Making for Cinematographers and Directors, Elsevier Inc. Publishing Plc.
Corrigan, Timothy (2001), A Short Guide to Writing about Film, Longman.
Jameson, Fredric (1972), A Prison-House of Language, a Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, Princeton University Press.
Wiseman, Boris (2007), Levi-Strauss, Anthropology and Aesthetics, Cambridge University Press.