نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

چکیده

«فلسفۀ صورت‌های سمبلیک» ارنست کاسیرر از مهم‌ترین اندیشه‌های نظام‌مند فلسفی در قرن بیستم بود که به‌علل متعدد به‌میزان شایستگی‌اش گسترش نیافت و اصولاً معرفی نشد. یکی از این علل فقدان آثار موجز نویسنده دربارۀ فلسفه‌اش بود. وی در اواخر عمر کتابی برای انگلیسی‌زبانان تألیف کرد که مدخلی بر این تفکر محسوب می‌شود. کتاب An Essay on Man (رساله‌ای درباب انسان) از فرانسوی به فارسی ترجمه شد. ویژگی مهم این اثر فصلی مستقل دربارۀ هنر بود که فیلسوف قبلاً به چنین شکلی فرصت بررسی آن را نیافته بود. مقالۀ حاضر در نظر دارد تا از طریق بررسی متن فارسی با اصل متن انگلیسی فصل مذکور، دشواریابی‌ها یا اشتباهات را تصحیح کند و زمینه‌ای هرچند کوچک برای درک این فصل ارزش‌مند و موجز فراهم آورد. بنابراین هرگز قصد نقد مترجم را ندارد و فقط درپی امکان تسهیل درک مبحث مورد‌نظر برای مخاطب فارسی‌زبان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and Analytical Review on the Art Chapter of the An Essay on Man

نویسندگان [English]

  • Reza Mirmobin 1
  • Ali Moradkhani 2
  • Seyed Abdol Majid Sharifzadeh 3

1 PhD Student of Philosophy of Art, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

3 Faculty Member of Cultural Heritage and Tourism Research Institute

چکیده [English]

The Ernest Cassirer Symbolist Philosophy was one of the most important systematic philosophical thoughts of the twentieth century, which did not spread as many times as it deserved and was not introduced in principle. One of these reasons was the lack of author’s conclusive work on his philosophy. But at the end of his life, he wrote a book for English speakers, which is an entry into this thinking. The book, An Essay on Man, was translated from French translation to Persian. This book was important because of an independent chapter on art which the philosopher did not have time to review. The present article intends to correct the mistakes by reviewing the Persian text with the English text of the chapter and provide a small field for understanding this valuable and succinct chapter. So, there is no intention of criticizing the translator and only to facilitate the understanding of the topic for the Persian speaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The philosophy of symbolic forms
  • art
  • Ernst Cassirer
  • An Essay on Man
  • Translation
اسپیلبرگ، هربرت (1392)، جنبش پدیدارشناسی:درآمدی تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: مینوی ‌خرد.
حمیدیان، سعید (1372)، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: مرکز.
ردینگ، پل (1393)، هگل، ترجمۀ محمدمهدی اردبیلی، تهران: ققنوس.
سینگر، پیتر (1393)، هگل، ترجمۀ عزت‌اله فولادوند، تهران: طرح نو.
شپرد، آن. (1388)، مبانی فلسفة هنر، ترجمۀ علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
کاسیرر، ارنست (1388)، رساله‌ای درباب انسان، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کاسیرر، ارنست (1390)، فلسفۀ صورت‌های سمبلیک، جلد دوم: اندیشۀ اسطوره‌ای، ترجمۀ یدالله موقن، تهران: هرمس.
کانت، ایمانوئل (1391)، سنجش خرد ناب، ترجمۀ شمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر.
کانت، ایمانوئل (1392)، نقد قوۀ حکم، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
کانت، ایمانوئل (1394)، نقد عقل محض، ترجمۀ انگلیسی: پل گایر و آلن وود، ترجمۀ بهروز نظری، ویرایش محمدمهدی اردبیلی، تهران: ققنوس.
مسگری، احمد (1388)، «شاکله‌سازی در فلسفۀ کانت»، پژوهشنامۀ علوم انسانی، ش 50.
موقن، یدالله (1389)، ارنست کاسیرر: فیلسوف فرهنگ، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
میلز، سارا (1394)، گفتمان، ترجمۀ مؤسسۀ خط ممتد اندیشه، زیرنظر نرگس حسنعلی، تهران: نشانه.
هارتناک، یوستوس (1394)، نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، تهران: هرمس.
 
Audi, Robert (General Editor) (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.
Cassirer, Ernst (1953), An Essayonman: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Doubleday & Company, INC, Garden City, New York, Copyright, 1944, by Yale University Press.
Longman: Dictionary of Contemporary English (2005), Person Longman.