نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

این مقاله کتاب اخلاق ائودموسِ (Eudemian Ethics) ارسطو را براساس ترجمۀ سر آنتونی کنی بررسی و نقد می‌کند. در این مقاله نشان داده‌ایم که اخلاق در نظر ارسطو به‌معنای نیک‌زیستن است و هدف او از نوشتن این اثر یافتن پاسخی به چیستی زندگی نیک یا سعادت و چگونگی دست‌یابی به آن در سنت فضیلت‌انگارانۀ موجود در فضای فلسفی پیش از زمان خود اوست. ازاین‌رو، فهم چیستی ماهیت سعادت بر فهم ماهیت فضیلت مبتنی است. او، پس از بررسی همه‌جانبۀ فضائل گوناگون، نهایتاً سعادت را به «فعالیت زندگی کامل برطبق فضیلت کامل» تعریف می‌کند (1219 الف، 39) و این فضیلت کامل فضیلتی دربردارندۀ همۀ فضائل، یعنی فضیلت اخلاقی و فضیلت عقلانی، است. مطالعه و آشنایی با چنین کتابی برای علاقه‌مندان به پژوهش‌های اخلاقی این حسن را دارد که می‌توانند برخی از مسائل اخلاقی موجود در جامعه را از منظر فضیلت‌گرایی ارسطو مطالعه و بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Eudemian Ethics by Aristotle

نویسندگان [English]

  • Houriye Bakouei Ketrimi 1
  • Hassan Fathi 2

1 PhD Student of Philosophy, University of Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article reviews and criticizes Aristotle’s Eudemian Ethics based on Anthony Kenny’s translation. We have tried to show that morality in Aristotle means living good, and his purpose in writing this work is to find an answer to the question “ what is good life and how can we achieve it?”; an answer in the virtuous tradition of the philosophical environment about which he is thinking. Hence, the understanding of the nature of what happiness is based on the understanding of the nature of virtue is significant. After examining all the various virtues, he ultimately defines happiness as “full life activity according to complete virtues” (1219 a, 39), and this main virtue includes all other virtues, namely moral virtue and intellectual virtue. Studying and acquainting with such a book for those interested in ethical studies have this advantage that they can examine some of the ethical issues in society from the scope of virtuosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • good
  • happiness
  • Virtue
  • nobility
  • Aristotle
  • Anthony Kenny
ارسطو (1385)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
افلاطون (1380)، دوره‌آثار، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
رازی، ابن‌مسکویه (1381)، تهذیب الاخلاق، ترجمۀ علی‌اصغر حلبی، تهران: اساطیر.
لطفی، محمدحسن (1380)، مقدمه بر: دوره‌آثار، افلاطون، ج 1، تهران: خوارزمی.
 
Bekkeri, Immanuelis (1831), Aristoteles Graece, Berolini: Apud Georgium Reimerum.
Aristotle (2011), Eudemian Ethics, trans. Anthony Kenny, New York: Oxford University Press.
Aristotle (2013), Eudemian Ethics, trans. Brad Inwood and Raphael Woolf, London: Cambridge University Press.
Aristotle (1995), “Eudemian Ethics”, trans. J Solmon, in: The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Jonathan Barnes (ed.), Princeton: Princeton University Press.
Simpson, Peter L. P. (2013), The Eudemian Ethics of Aristotle, New Brunswick and London: Transaction Publisher.