نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، مأمور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،ا یران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه‌، دانشگاه تبریز

چکیده

کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتیـ سیاسی اسپینوزا می‌کوشد تا با بهره‌گیری از منابع وزین و با کوششی ریشه‌شناسانه (etymological)، مهم‌ترین مفاهیم مندرج در رسالۀ اسپینوزا را نقل، تحلیل، و نقد کند. از میان دو نقد درونی و بیرونی، نقد پل بَگلی سویۀ درونی دارد. درکنار منابع و شرح‌های فراوان درباب تفکر اسپینوزا، اثر بَگلی نیز توانسته است اثری مقبول درمیان شرح‌ها و خوانش‌های دنیای انگلیسی‌زبان باشد. رسالۀ اسپینوزا اثری درباب الهیات و سیاست است؛ اما به‌باور بَگلی، کتابی است الهیاتی و سیاسی که به‌قلم فیلسوفی نگاشته شده است که به فلسفه بیش از الهیات و سیاست متعهد و وفادار است. ازاین‌رو، رسالۀ اسپینوزا اثری فلسفی است که کارکردهای الهیات و سیاست را در زندگی همگان از منظری فلسفی بررسی می‌کند. این نوشتار کوشیده است تا با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی، ساختار صوری و محتوایی کتاب بَگلی را پیش‌رو نهد و سپس آن را از حیث توان و کاستی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Philosophy, Theology, and Politics: A Reading of Benedict Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mustafa Shahraeeni 1
  • Mohammad Sina Mirzaei 2

1 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz

2 PhD Student of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

The book of Philosophy, Theology, and Politics: A Reading of Benedict Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus is intended to describe, analyze, and criticize the most important concepts contained in the Spinoza’s book by utilizing its precious resources and with an etymological look. The inner critique in this book outweighs the outer critique. Besides, many references and explanations about Spinoza’s philosophy, Bagley’s work has also become an admirable book among the commentaries or readings of the English-speaking world. Spinoza’s treatise is a book about theology and politics. However, Bagley holds that it is a book about theology and politics that is written by a philosopher. More precisely, it is a treatise written by someone whose allegiance is to philosophy rather than either to theology or to politics. This paper makes an effort to introduce, with a descriptive-analytical look, the formal and content structure of the Bagley’s book, and then to discuss its strengths and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinoza’s Tractatus theologico-politicus
  • Paul Bagley
  • philosophy
  • theology
  • Politics
  • Inner critique
  • The New MOSES
اسپینوزا، باروخ (1390)، اخلاق، ترجمۀ محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Bagley, Paul J. (2008), Philosophy, Theology, and Politics: A Reading of Benedict Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus, Boston: Brill.
Frank, Daniel and Jason Waller (2016), Spinoza on Politics, New York: Routledge.
Harrisville, Roy A. and Walter Sundberg (2002), The Bible in Modern Culture: Baruch Spinoza to Brevard Childs, Cambridge: Eerdmans Publishing Co.
James, Susan (2012), Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theologico-Political Treatise, Oxford: Oxford University Press.
Jarrett, Charles E. (2007), Spinoza: a Guide for the Perplexed, London: Continuum.
Melamed, Yitzhak and Michael Rosenthal (eds.) (2007), Spinoza’s Theological-Political Treatise: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press.
Nadler, Steven and T. M. Rudavsky (eds.) (2008), The Cambridge History of Jewish Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
Peters, Edward (1995), “Jewish History and Gentile Memory”, The Expulsion of 1492 Jewish History, vol. 9, no. 1.
Spinoza, Baruch (1985), The Collected Works of Spinoza, trans. E. Curley (ed.), vol. 1, Princeton: Princeton University Press.
Spinoza, Baruch (2007), The Theological-Political Treatise, J. Israel (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.