نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد، یزد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی، نوشتۀ دیوید مارش و جری استوکر، است. ‌ازآن‌جاکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌های فلسفۀ علم حوزۀ مباحث مربوط به مسائل فرانظری با تمرکز بر مسائل هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، و روش‌شناسی است، هدف اصلی این کتاب پرکردن خلأ نظری در دو حوزۀ روش‌شناسی و معرفت‌شناسی است. این کتاب مجموعه‌مقالاتی در سه بخش مهمِ «ره‌یافت‌‌های علوم سیاسی»، «پرسش‌‌های روش‌شناختی»، و «نظریه‌‌های مربوط به دولت» از نویسندگان مختلف دانشگاه‌‌های انگلستان ‌است و بنابراین با رویکرد بریتانیایی به این حوزه پرداخته است. در این پژوهش، ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته شده‌، سپس امتیازات و نواقص شکلی اثر بررسی شده است‌. در مبحث پنجم به ارزیابی محتوایی اثر ‌‌به‌صورت ‌کلی و در مبحث پایانی نیز به بررسی مهم‌ترین امتیازات و نواقص محتوایی فصل به فصل اثر ‌‌به‌طور هم‌زمان پرداخته شده است‌. این مقاله پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقادانه از طریق مطالعۀ موردی اثر ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique and Evaluation of Methodology and Theory in Political Science

نویسنده [English]

  • Elham Rasooli Saniabadi

Associate Professor of International Relations, Yazd University, Yazd

چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine and evaluate the major strengths and weaknesses of David Marsh and Jerry Stoker's book entitled Methodology and Theory in Political Science. Since one of the most important areas of the philosophy of science is the field of transnational issues focusing on the issues of ontology, epistemology, and methodology, the main objective of this study is to bridge the gaps in two domains of epistemology and methodology. The book covers articles in three areas, including “ Political Science Approaches” , (Methodological Questions”, and “Theories about the Governments,” which were written by different authors from Britain universities, so these issues have been dealt with from a British approach. In this study, we first introduce the overall evaluation of the book, then we discuss the weaknesses and the disadvantages of the book. In the fifth section, the overall content evaluation of the book is presented, and in the final section, the most important strengths and disadvantages of the content of each chapter are enumerated. . This research is analytical with a critical approach through a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • method
  • Political science
  • Met theory
  • State
اسمیت، مارتین (۱۳۹۵)، «کثرت‌‌‌گرایی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
توحیدفام، محمد (1389)، «نقش و تأثیر پارادایم‌‌های روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه بر نظریه‌‌های جدید جامعه‌‌شناسی سیاسی»، پژوهش‌نامۀ علوم سیاسی، س 5، ش 2.
چپمن، جنی (۱۳۹۵)، «دیدگاه فمنیستی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1391)، مقدمه بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
حقیقت، صادق (1381)، «بر حاشیۀ روش تحقیق در علوم سیاسی»، دانش‌پژوهان، ش 1.
حقیقت، صادق (1382)، «بحران روش‌شناسی در علوم سیاسی»، فصل‌نامۀ علوم سیاسی، س 6، ش 22.
رودس، آر. ‌‌‌‌ای. (۱۳۹۵)، «ره‌یافت نهادی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر،‌ ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
ساندرز، دیوید (۱۳۹۵)، «تحلیل رفتاری»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر،‌ ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
شیخلر، کاظم (1396)، «تأملی بر رابطۀ معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن»، فصل‌نامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، س 23، ش 90.
عبدخدایی، عباس (1395)، «روش‌‌های کاوش در دولت مدرن»، فصل‌نامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، س 22، ش 87.
گلیسر، داریل (۱۳۹۵)، «نظریه هنجاری»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
مارش، دیوید و جری استوکر (۱۳۹۵)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
مشیرزاده، حمیرا (1385)، تحول در نظریه‌‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
مک کی، تام و دیوید مارش (۱۳۹۵)، «روش‌مقایسه‌ای»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
میلر، دبلیو (۱۳۹۵)، «روش‌‌های کمی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
وارد، هوگ (۱۳۹۵)، «نظریۀ انتخاب عقلانی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
هورات، دیوید (۱۳۹۵)، «نظریۀ گفتمان»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
هی، کولین (۱۳۹۵)، «ساختار و کارگزار»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: مطالعات ‌‌راه‌بردی.
 
Devine, F. (1992), Affluent Workers Revisited, Edinburgh: University Press.
Dunleavy, P. and B. Oleary (1987), Theories of the State, London: Macmillan.
Gamble, A. (1990), “Theories of British Politics”, Political Studies, vol. xxxvIII, no. 3.
Leftwich, A. (1984), “On the Politics of Politics”, in: What is Politics?, A. Leftwich, Oxford: Basil Blackwell.
Lowndes, Vivien, David Marsh, and Gerry Stoker (2017), Theory and Methods in Political Science, Macmillan: International Higher Education.
Neufeld, M. (1994), “Reflexivity in International Relations Theory”, in: Beyond Positivism, Boulder: Lynne Rienner.