نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، عضو هیات علمی دانشگاه یزد، یزد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مهم ترین نقاط قوت و ضعف کتاب «روش و نظریه در علوم سیاسی» نوشته دیوید مارش و جری استوکر است. از آن جا که یکی از مهم ترین حوزه های فلسفه علم، حوزه مباحث مربوط به مسائل فرانظری با تمرکز بر مسائل هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی است، هدف اصلی این کتاب پر کردن خلاء نظری در دو حوزه روش شناسی و معرفت شناسی است. کتاب مجموعه مقالاتی در سه بخش مهم «رهیافت های علوم سیاسی»، «پرسش های روش شناختی» و «نظریه های مربوط به دولت» از نویسندگان مختلف دانشگاه های انگلستان می باشد و بنابراین با رویکرد بریتانیایی به این حوزه پرداخته است. در این پژوهش ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته ایم، سپس امتیازات و نواقص شکلی اثر را مورد بررسی قرار داده ایم، در مبحث پنجم به ارزیابی محتوایی اثر به صورت کلی و در مبحث پایانی نیز به بررسی مهم ترین امتیازات  و نواقص محتوایی فصل به فصل اثر به طور هم زمان پرداخته ایم. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and Evaluation of Methodology and Theory in Political Science

نویسنده [English]

  • Elham Rasooli saniabadi

Associate Professor of International Relations, Yazd University, Yazd

چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine and evaluate the major strengths and weaknesses of David Marsh and Jerry Stoker's book Method and Theory in Political Science. Since one of the most important areas of the philosophy of science is the field of transnational issues focusing on the issues of ontology, epistemology and methodology. In this study, we first introduce the overall effect of the work, then discuss the points and the disadvantages of the work, in the fifth section the overall content evaluation of the work, and in the final section, the most important points and disadvantages of the chapter-by-chapter content. The effect is simultaneous. This research is an analytical research with a critique approach through case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • method
  • Political science
  • Metatheory
  • State
اسمیت، مارتین (۱۳۹۵). «کثرت گرایی» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
توحیدفام، محمد (1389). «نقش و تاثیر پارادایم های روش شناسانه و معرفت شناسانه بر نظریه های جدید جامعه شناسی سیاسی»، پژوهش نامه علوم سیاسی. سال 5، ش 2، صص 29-65.
چپمن، جنی (۱۳۹۵). «دیدگاه فمنیستی» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
حافظ نیا، محمدرضا (1391).مقدمه بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
حقیقت، صادق (1381). «بر حاشیه روش تحقیق در علوم سیاسی»، دانش پژوهان،شماره 1، صص 30-43.
حقیقت، صادق (1382). «بحران روش شناسی در علوم سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال 6، ش 22، صص 153- 170.
رودس، آر. ای (۱۳۹۵). «رهیافت نهادی» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
ساندرز، دیوید (۱۳۹۵). «تحلیل رفتاری» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
شیخلر، کاظم (1396). «تاملی بر رابطه معرفت شناسی علوم سیاسی و روش شناسی پست مدرن»، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 23، ش 90، صص 97- 117.
عبدخدایی، عباس (1395). «روش های کاوش در دولت مدرن»، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 22، شماره 87، صص 57-87.
گلیسر، داریل (۱۳۹۵). «نظریه هنجاری» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
مارش، دیوید و جری استوکر (۱۳۹۵). روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
مشیرزاده، حمیرا (1385). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت.
مک کی، تام و دیوید مارش (۱۳۹۵). «روش مقایسه ای» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
میلر، دبلیو (۱۳۹۵). «روش های کمی» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
وارد، هوگ (۱۳۹۵). «نظریه انتخاب عقلانی» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
هورات، دیوید (۱۳۹۵). «نظریه گفتمان» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
هی، کولین (۱۳۹۵). «ساختار و کارگزار» در مارش دیوید و جری استوکر،‌ روش و نظریه در علوم سیاسی، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.
 
Devine, F, (1992), Affluent Workers Revisited, Edinburgh University Press.
Dunleavy, P and B Oleary (1987), Theories of the State. London: Macmillan.
Gamble, A, (1990), “Theories of British Politics”, Political Studies, xxxvIII, 3, pp. 404-20.
Leftwich, A, (1984), “On the Politics of Politics”, in A. Leftwich. What is Politics?, Oxford: Basil Blackwell.
Lowndes, Vivien, Marsh, (2017) David and Gerry Stoker. Theory and Methods in Political Science, Macmillan International Higher Education (Fourth Edition). 
Neufeld, M (1994), “Reflexivity in International Relations Theory”, in Beyond Positivism. Boulder: Lynne Rienner.