نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
در مقالۀ حاضر هدف آن است که به‌بهانۀ نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روشهای آمیخته به نقد روش‎شناختی چهارچوب پژوهش آمیخته‎ای که در این کتاب جان کرسول معرفی کرده است پرداخته شود. پس از مقدمه و بحثی روش‎شناختی، به معرفی کوتاه کتاب پرداخته و، ضمن معرفی آثار مشابه در حوزۀ موضوعی کتاب، جایگاه آن درمیان سایر آثار ترسیم شده است. سپس، توصیف و نقد مشخصات ظاهری کتاب در پیش گرفته شده و بخش‎های مختلف کتاب تشریح شده است و مهم‌ترین محورهای ضعف‎ ترجمه ازجمله اغلاط املایی، ترجمۀ ماشینی، تلفظ ناصحیح اَعلام، معادل‎گذاری نادرست، اِشکالات نگارشی، ناسلیس‎بودن، نایک‌دستی در به‎کارگیری واژگان، و موارد دیگر بررسی شده است. پس‌ازآن، با استعانت از چهارچوب تحلیل رتوریک اسپر (1993)، تلاش شده است تا با استخراج گزاره‎هایی از متن کتاب، که آشکارا جنبۀ رتوریک دارند تا علمی، به تحلیل وجوه خطابی روش آمیخته پرداخته و رتوریک‎های به‎کاررفته در آن دسته‎بندی شود و با تکیه بر آرای برخی اندیشمندان دیگر، اصالت آن به‌عنوان یک روش مستقل موردنقد و نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Approach to A Concise Introduction to Mixed Methods Research with Rhetorical Analysis

نویسنده [English]

  • Mahdi Shaghaghi

Assistant Professor, Faculty of Education & Psychology, Department of KIS, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

In this article, I tried to investigate the rhetorical aspects of Creswell’s “A Concise Introduction to Mixed Methods Research” with a critique of the Persian translation of the book. After the introduction and problem statement and methodology, I tried to introduce all sections of the book, describe its formal aspects, and trace standpoint of the work among similar works and then mention the main weaknesses of the Persian translation, which include machinist translation, editorial errors, pronunciation problems, errors in finding fitted equivalent terms, disruption in harmonious use of phrases, misspellings and so on. Then by using Spurr’s (1993) model of rhetoric analysis, I tried to extract sample sentences from important sections of the book that explicitly have rhetorical acts and categorize them. This rhetorical aspect would be the point of departure for a methodological discussion about the pre-assumptions of this structure for research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mixed methods research
  • rhetoric of methodology
  • Translation
  • machinist translation
  • rhetoric analysis
کرسول، جان (1392)، طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی، و آمیخته، تهران: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبائی.
کرسول، جان (1395)، درآمدی بر پژوهش روشهای آمیخته، ترجمۀ مرتضی اکبری و راضیه اکبری، تهران: روش‎شناسان، جامعه‎شناسان.
کوثری، مسعود و مصطفی احمدزاده (1393)، «زیبایی‎شناسانه‎کردن دیگری: تحلیل رتوریک بازنمایی‎کردها در سفرنامه‎های غربی»، مطالعات جامعهشناختی، س 21، ش 1.
نیچه، فردریش (1373)، «درباب حقیقت و دروغ به مفهومی غیراخلاقی»، ترجمۀ مراد فرهادپور، ارغنون، ش 3.
همایی، جلال‎الدین (1389)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: اهورا.
 
Creswell, J. (2003), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks: Sage.
Creswell, J. W. and V. L. Plano Clark (2007), Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks: Sage.
Fallis D. (2009), “A Conceptual Analysis of Disinformation”, Iconference, Chapel Hill, NC, California, USA.
Grant, Maria J. and A. Booth (2009), “A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies”, Health Information and Libraries Journal, vol. 26.
Johnson, R. B. and A. J. Onwuegbuzie (2004), “Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come”, Educational Researcher, vol. 33, no. 7.
Johnson, R. D. (1995), Rhetoric and Metaphor in the Emergence of Modern Physics, PhD Thesis, Iowa State University, Iowa, USA.
Rahimpour, S., E. Sotoudehnama, and M. Dabir-Moghadam (2016), “A Critical Discourse Analysis-Based Investigation of Researcher Identity in Mixed Methods Applied Linguistics Research Articles”, Journal of Language and Translation Studies, vol. 49, no. 3.
Spurr, D. (1993), The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration, London: Duke University Press.
Tashakkori, A. and C. Teddlie (2003), Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Thousand Oaks: Sage.