نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و کلام اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

درمورد «رابطۀ علم و دین» یا «رابطۀ علم و الهیات» کتاب‌های متعددی نگاشته یا ترجمه شده است. یکی از این کتاب‌ها، کتاب The Relevance of Natural Science to Theology اثر ویلیام اچ. آستین است. این کتاب از معدود کتاب‌هایی است که به‌صورت تخصصی و تفصیلی به مسئلۀ رابطۀ علم طبیعی و الهیات پرداخته است. کتاب مزبور را علی حقی با عنوان ربط علم طبیعی به الهیات ترجمه کرده است. نگارنده با هدف ارزیابی و نقد محتوای کتاب سراغ ترجمۀ فارسی آن رفت، اما ترجمه را آن‌قدر مبهم و نارسا و پرغلط یافت که ترجیح داد به‌جای نقد محتوای کتاب با روش تحلیلی ‌‌ـ انتقادی به نقد ترجمۀ کتاب بپردازد. ترجمۀ‌ کتاب مزبور با وضع موجود برای هیچ متن درسی و حتی منبع تحقیقی مناسب نیست. ارائۀ چنین ترجمه‌ای با این حجم از اشکالات، جهت چاپ از سوی مترجم محترم، و انتشار آن از سوی ناشر محترم بدون داوری تخصصی قبل از چاپ یا دست‌کم بدون برطرف‌کردن اشکالات ظاهری جا‌ی بسی تأمل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Translation of the Book The Relevance of Natural Science to Theology

نویسنده [English]

  • Ali Reza Farsi Nezhad

Assistant Professor in Islamic Philosophy and Kalam, Faculty Member of Shiraz University, Shiraz, Iran,

چکیده [English]

Numerous books have been written or translated on the “relationship between science and religion” or “the relationship between science and theology.” One of these books is “The Relevance of Natural Science to Theology” by William H. Austin. This book is one of the few books that deals with the relationship between natural science and theology in a specialized and detailed way. The book has been translated by Ali Haqqi as “Relation of Natural Science to Theology”. The author sought to translate the content of the book into Persian, but found the translation so vague, inaccurate, and erroneous that he preferred to criticize the book’s translation in a critical-analytical way instead of criticizing the book’s content. The translation of this book is not suitable for any textbook or even a research source. Providing such translations with this volume of errors, for publication by the esteemed translator, and for publication by the esteemed publisher without prior professional judgment or at least without eliminating the apparent flaws should be seriously taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship between science and religion / theology
  • Natural science
  • theology
  • William H. Austin
  • Ali Haqi
آریان‌پور کاشانی، منوچهر (1378)، فرهنگ گستردۀ پیش‌رو آریان‌پور، ج 1، تهران: جهان رایانه.
آریان‌پور کاشانی، منوچهر (1379)، فرهنگ گستردۀ پیش‌رو آریان‌پور، ج 2، تهران: جهان رایانه.
آستین، ویلیام اچ. (1394)، ربط علم طبیعی به الهیات، ترجمۀ علی حقی، تهران: نشر علم.
الیاده، میرچا (1375)، دین‌پژوهی، ترجمۀ بهاء‌الدین خرمشاهی، ج 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بابایی، پرویز (1374)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه (انگلیسی ‌ـ فارسی)، تهران: نگاه.
پترسون، مایکل و دیگران (1379)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
جمعی از نویسندگان (1381)، جستارهایی در کلام جدید، تهران: سمت.
حسین‎زاده، محمد (1380)، فلسفۀ دین، قم: بوستان کتاب.
خسروپناه، عبدالحسین (1382)، گسترۀ شریعت، تهران: معارف.
خسروپناه، عبدالحسین (1392)، کلام جدید با رویکرد اسلامی، قم: معارف.
رضایی اصفهانی، محمدعلی (1379)، رابطۀ علم و دین در غرب، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.
رضایی‌مهر، حسن (1392)، دین و علوم طبیعی، تهران: امیرکبیر.
زینلی، روح‌الله (1389)، علم و دین، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
علی‌زمانی، امیرعباس (1380)، تأملاتی درباب رابطۀ علم و دین، قم: احیاگران.
قاسمی، جواد (1385)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه، کلام، و منطق، مشهد: آستان قدس رضوی.
محیطی اردکان، محمدعلی (1392)، «پیشینۀ رابطۀ علم و دین در اسلام و غرب»، مجلۀ معرفت، ش 188.
مصباح یزدی، محمدتقی (1392)، رابطۀ علم و دین، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مک‌کایگ، ایزابل و مارتین مینسر (1370)، فرهنگ اصطلاحات انگلیسی‌ ـ  فارسی، ترجمۀ پرویز بیرجندی و دیگران، تهران: قومس.
هات، جان اف. (1382)، علم و دین، تهران: کتاب طه.
 
Austin, William Harvey (1976), The Relevance of Natural Science to Theology, John Hick (General eds.), London and Basingstoke: The MacMIillan Press LTD