نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران،

چکیده

کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری نوشتۀ راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر است که در هفت فصل به مسائل مختلفی درزمینۀ تاریخ‌نگاری پرداخته‌‌اند و مباحثی مرتبط با فلسفۀ تاریخ و روش تحقیق در تاریخ را نیز موردبررسی قرار داده‌‌اند. نویسندگان تأکید خود را بر علم تاریخ (تاریخ به‌مثابۀ گزارش) قرار داده و مؤلفۀ اساسی در جستار‌‌های تاریخی را بررسی مکاتب تاریخی و فکری دانسته‌‌اند. ازاین‌روی، نویسندگان به مباحث و مکاتبی چون تاریخ‌نگاری حزب ویگ، اندیشۀ پیشرفت، نازیسم، جنسیت در تاریخ، مارکسیسم، و تاریخ فرهنگی پرداخته‌‌اند. بخش‌‌های مزبور می‌تواند سرنمونی جهت بررسی مکاتب فکری و تاریخی باشد. علاوه‌براین، نویسندگان فصلی را نیز به روش نوشتن مقاله در دورۀ کارشناسی اختصاص داده‌‌اند که درس‌نامۀ نافعی فراروی دانشجویان می‌‌نهد. مقالۀ حاضر، که با رویکرد تحلیلی به‌نگارش درآمده، به بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌‌ای بر تاریخ‌نگاری پرداخته و به این نتیجه رسیده که کتاب موردبررسی علی‌‌رغم ضعف‌‌ها، ایرادات نگرشی وارد بر نویسندگان، و زاویۀ دید محدود آنان راه‌نمای سودمندی درزمینۀ نگارش مقاله در دورۀ کارشناسی و الگوی مطلوبی برای بررسی مکاتب تاریخی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Book of Historiography: An Introduction

نویسنده [English]

  • Mohsen Morsalpour

Associate Professor of History, Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran,

چکیده [English]

The book, Historiography: An Introduction, written in seven chapters by Roger Spalding and Cristopher Parker has studied various issues in the field of historiography and has explored contents on the philosophy of history and the method of research in history. The authors place their emphasis on the science of history (history as a report) and consider the essential components of historical inquiry as the study of historical and intellectual schools. The authors have, therefore, studied schools such as the Whig historiography, progressive Idea, National Socialism, Gender in history, Marxism, and cultural history. These sections can be a model for studying historical and intellectual schools. In addition, writers have written about undergraduate essay writing tips that are useful for students. The present article, using an analytical approach, critically reviews the book and concludes that despite its weaknesses, defects of writer’s theories, and limited perspective, it is a useful guide for undergraduate essay writing and a good model for studying historical schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Past
  • Scientific History
  • Postmodernism
  • Historical School
اسپالدینگ، راجر و کریستوفر پارکر (1392)، مقدمه‌‌ای بر تاریخ‌نگاری، ترجمۀ محمدتقی ایمان‌پور، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
استنفورد، مایکل (1382)، درآمدی بر فلسفۀ تاریخ، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
استنفورد، مایکل (1384)، درآمدی بر تاریخ‌پژوهی، ترجمۀ مسعود صادقی، تهران: دانشگاه امام صادق و سمت.
التون، جفری راندالف (1386)، شیوۀ تاریخ‌نگاری، ترجمۀ منصوره اتحادیه، تهران: نشر تاریخ ایران.
ایگرس، گئورگ (1389)، تاریخ‌نگاری در سدۀ بیستم، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: سمت.
برک، پیتر (1389)، تاریخ فرهنگی چیست؟، ترجمۀ نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
جنکینز، کیت (1384)، بازاندیشی تاریخ، ترجمۀ ساغر صادقیان، تهران: نشر مرکز.
فرانکل، چارلز (1375)، «اندیشۀ پیشرفت»، در: فلسفۀ تاریخ، به‌سرپرستی پل ادواردز، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کار، ادوارد هالت (1387)، تاریخ چیست؟، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران: خوارزمی.
کربای، آنتونی (1379)، «درآمدی بر هرمنوتیک»، در: هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، آثاری از نیچه، هایدگر، گادامر، و دیگران، ترجمۀ بابک احمدی، مهران مهاجر، و محمد نبوی، تهران: نشر مرکز.
مک کالا، سی بین (1387)، بنیادهای علم تاریخ: چیستی و اعتبار شناخت‌ تاریخی، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
 
Clark, Alice (1919), Working Life of Women in Seventeenth Century, London: Routledge.
Dworkin, Andrea (1989), Pornography: Men Possessing Women, A Plume Book.
Jenkins, Keith (1999), Why History? Ethics and Postmodernity, London: Routledge.
Meiland, J. W. (1965), Scepticism and Historical Knowledge, Random House.
Rowbotham, Sheila (1979), Hidden from History 300 Years of Women’s Oppression and the Fight against it, London: Pluto Press.
White, Hayden (1978), “Historical Text as Literary Artifact”, in: The Writhing of History, Canary and Kozicki (eds.), University of Wisconsin Press.