نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتاب اقتصاد حکم می‌راند، اثر دنی رودریک، اثری در فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد است که به بایدها و نبایدهای ‌مدل‌سازی در اقتصاد می‌پردازد؛ زیرا در نظر وی مدل‌ها هستند که اقتصاد را به علم تبدیل می‌کنند. گزارۀ اصلی رودریک در این کتاب این است که محیط‌‌های اجتماعی متفاوت مستلزم مدل‌های متفاوت است و اشتباه اقتصاددانان این است که یک مدل را با مدلی که در همۀ شرایط مناسب و قابل‌کاربرد است اشتباه می‌گیرند و در مرتبط‌ساختن مدل‌ها با دنیای واقعی ناتوان هستند. روش مقاله در بررسی کتاب روش اسنادی و تحلیلی است و هدفْ ارزیابی محتوای اثر از دیدگاه روش‌شناسی اقتصاد است. نتیجۀ بررسی آن است که زیرنویس فصول ترجمه نشده است و برخی معادل‌سازی‌ها به بازنگری نیاز دارد. برخی نقدهای محتوایی کتاب، ایهام در عنوان، تقلیل‌گرایی مدل‌ها، تنوع مدل‌های مکاتب اقتصادی، بخش‌های غیرمدلی اقتصاد، علمی‌بودن به‌دلیل روش، ابهام در فروض مهم مدل، پیش‌رفت افقی یا عمودی علم اقتصاد، مشکل علم اقتصاد یا اقتصاددانان، و کاربرد روش رودریک در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در اقتصاد کلان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Economic Models and Its Challenges; A Methodological Review of Dani Rodrik’s Economics Rules

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mirjalili

Associate Professor of Economics, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Danny Rodrik’s “Economics Rules” is a book on the methodology of economics that addresses the do’s and don’ts of modeling in economics because, in his view, models make economics a science. Rodrik’s main point in this book is that different social environments require different models, and economists mistake a model with the model. The method of analysis in this review article is analytical, and the aim is to evaluate the content of the book from the perspective of economic methodology. Some challenging issues in the book include ambiguity and amphibology in the title of the book, model reductionism, diversity of models of economic schools, non-model fields of economics, being scientific by method, ambiguity in the concept of critical assumptions, horizontal or vertical progress of economics in macroeconomics, the problem of economics or economists, and the application of Rodrick’s method in the DSGE model in macroeconomics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Economics
  • methodology
  • reductionism
  • Model Assumptions
  • Progress of Science
  • Rodrik
رودریک، دنی (1395)، اقتصاد حکم می‌راند، صحت و سقم این علم ملال‌آور، ترجمۀ محمدرضا فرهادی‌پور، تهران: آشیان.
Aydinonat, N. Emrah (2015 a), “Review of Dani Rodrik’s Economic rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”, Erasmus Journal of Philosophy and Economics, Vol. 8, issue 2, Autumn.
Aydinonat, N. Emrah (2015 b), “Using and Abusing Models in Economics”, available in:  <http://www.neaydinonat.com/blog/?p=1046,September>.
Iacoveillo, M. (2005), “House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary policy in the Business Cycle”, American Economic Review, 95(3).
Kuorikoski, Jaakko and Aki Lehtinen (2018), “Model Selection in Macroeconomics: DSGE and ad Hocness”, Journal of Economic Methodology, Vol. 25, issue 3.
Maki, Uskali (2018), “Rights and Wrongs of Economic Modelling: Refining Rodrik”, Journal of Economic Methodology, Vol. 25, issue 3.
 Ouliaris, Sam (2011), “What are Economic Models?” Finance and Development, June.
Rodrik, Dani et al. (1994), “Miracle or Design? Lessons from the East Asian Experience”, Overseas Development Council, Washington DC.
Rodrik, Dani (1997), “Has Globalization Gone too far?”, Institute for International Economics, Washington DC.
Rodrik, Dani (2003), “In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth”, Princeton University Press.
Rodrik, Dani (2007), “One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth”, Princeton University Press.
Rodrik, Dani and Mark Rosenzweig (2010), “Handbook of Development Economics”, North-Holland.
Rodrik, Dani (2011), “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy”, W. W. Norton, New York.
Rodrik, Dani et al. (2014), “Towards a Better Global Economy: Policy Implications for Citizens Worldwide in the 21st century”, Oxford University Press.
Rodrik, Dani (2015), “Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”, W. W. Norton, New York.
Rodrik, Dani (2015), “Economics Rules: Why Economics Work, When it Fails, and How to Tell the Difference”, Oxford: Oxford University Press.
Rodrik, Dani (2017), “Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane world Economy”, Princeton University Press.
Rodrik, Dani (2018), “Second Thoughts on Economics Rules”, Journal of economic Methodology, Vol. 25, issue 3.
Rubinstein, Ariel (2017), “Comments on Economic Models, Economics, and Economists: Remarks on Economics Rules by Dani Rodrik”, Journal of Economic Literature, Vol. 55, No. 1.
Syll, Lars Palsson (2016), “When the Model Becomes the Message”, Real World Economics Review, No. 74.