نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان روسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

حماسۀ نارت‌ها برگرفته از ادبیات فولکلور مردم اوستیا و مایۀ فخر و غرور آن مردم است. در پژوهش پیش‌روی، به بررسی معادل اسامی و واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی در ترجمۀ روسی متن به قلم آ. آ. دزانتیف و ت. آ. هامیتسایوا می‌پردازیم. سیریلیک‌شدن الفبای نگارش زبان اوسی در سال 1954 موجب تغییرات آوایی، به‌ویژه در اسامی خاص فرهنگ زبان آسی شده است. مترجمان که هردو دارای ملیت اوستیایی هستند و مسلط به زبان روسی، در بسیاری موارد کوشیده‌اند واقعیت‌ها را به‌زبان اصلی نگاه دارند: در متن ترجمه شاهدیم که حتی واژگان دارای معادل به‌دلیل بار فرهنگی و اهمیت سلسله‌مراتب سِنّی و اجتماعی در آن فرهنگ به زبان اصلی متن نگاه داشته‌ شده‌اند. اصوات یک‌سره در متن ترجمه به زبان آسی هستند. در برگردان ضرب‌المثل‌ها، هرچند در پاره‌ای موارد مترجمان بر معادل‌های روسی تکیه دارند، نمونه‌هایی از ترجمۀ واژه‌به‌واژه نیز مشاهده می‌شود. در برگردان واحدهای اندازه‌گیری، مترجمان از واژگان منسوخ روسی بهره‌ برده‌‌اند.در ایران، مبنایی برای دانش «نارت‌پژوهی» یا «نارت‌شناسی» وجود ندارد، لیک در قفقاز شمار بسیاری نقد در زمینۀ حماسۀ نارت‌ها نگاشته شده است که دو مقاله با عنوان‌های «برخی ویژگی‌های گویش‌شناسی متون حماسۀ پهلوانان چرکس نارتنامه» (Берсиров Хазретовна: 2018) و «بازتاب واژگان اجتماعی و سیاسی در حماسۀ نارت» (Жилетежев Бухуров: 2015) با رویکرد بررسی ویژگی‌های زبان‌شناختی از آن جمله‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Confrontation of Translators in Transferring Facts into Russian Translation of the Epic of Narts (Based on the Translation by A. A. Dzantiev, T.A. Hamitsaeva)

نویسنده [English]

  • Maryam Shafaghi

Associate Professor of Russian Language, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The epic of Narts is based on the folklore of the Ossetian and the causes of its people’s pride. In this research, the equivalent of cultural and historical names and facts in the Russian translation of the text by A. A. Dzantiev and T. A. Hamitsaeva have been studied. Changing the writing alphabet of Ossetian language to Cyrillic in 1954 caused phonetic changes, especially in the specific names of the Ossetian. Both translators are Ossetian and fluent in the Russian language. They have tried in many cases to keep the fact in their own language. In the text of the translation, we see that even the equivalent words have been preserved in the original language of the text due to the cultural burden and the importance of the age and social hierarchy in that culture. The sounds are entirely in the Ossetian translation text. In translating proverbs, although in some cases translators rely on Russian equivalents, there are also examples of word-for-word translation. In translating units of measurement, translators used obsolete Russian words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epic of Narts
  • Russian Translation
  • Facts
  • Words without Equivalents
  • Historical Facts of Group Life
کزازی، میرجلال‌الدین (1398)، «نارت‌نامه و شاهنامه»، مجموعه‌مقالات همایش علمی بین‌المللی میراث تاریخی ایران در اوستیا، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Берсиров Б. М., Анисек С.Х (2018), Некоторые диалектные особенности текстов адыгского, героического эпоса «Нарты», Языкознание, №. 6.
Бурова Е. А. (2017), Перевод реалий в научно-художественной литературе (на материале романа-биографии С. Б. Смит «Королева»), Тульский государственный педагогический университет, Российский гуманитарный журнал, Том 6. №.5.
Вяткин Д. С. (2017), К вопросу о переводе реалий (на материале поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»), Актуальные вопросы филологической науки XXI века: материалы VI Международной научной конференции молодых ученых. — Часть 1: Современные лингвистические исследования. — Екатеринбург: Издательство УМЦ-УПИ, 2017. — С.
Гуреева А.Ю (2016), Проблемы перевода имен собственных в текстах жанра фэнтези на маериале романов Дж.Роулинг «Гарри Поттер» и их переводов на русский и французкий языки, Вестник Волгоградского государственного университета, Серия 9: Исследования молодых ученых, .
Жилетежев Х.Ч, Бухуров М.Ф. Отражение общественно-политической лексики в нартском эпосе // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.;
Захаренко Е.Н, Комарова Л.Н, Нечаева И.В (2008), Новый словарь иностранных слов: свыше 25000 слов и словосочетаний.-М.: ООО Издательский центр «Азбуковник». 1040 C.
Латыпова Л.Ч (2016), Перевод русской безэквивалентной лексики на английский язык (на материале перевода романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»), Доклады Башкирского университета, Том 1. № 2.
Нарты. Осетинский героический эпос в трех книгах. (1989), Книга 2. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы (эпос народов СССР).
Нарты. Осетинский героический эпос в трех книгах (1991), Книга 3. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы.-(эпос народов СССР)
Орел М.А. (2008), Новое в переводе имен собственных (на материале газетных заголовок). Филологические науки. Вопросы теории и практики. Московский государственный университет им. М.В.Ломаносова. Тамбов: Гламота, № 1., Ч. 2, с. 75-80.
Под ред. Гуриева Т.А. (2015) Осетинско-русско-английский словарь. Том 2. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А. .
Под ред. Гуриева Т.А (2013), Осетинско-русско-английский словарь. Часть 1. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2013.
Под редакцией Евгеньевой А.П (1984), Словарь русского языка: в 4-х т. АН СССР,  институт руского языка.-М.: Русский язык. Т. 4, С-Я.
Плешков Е.С (2017), Значение имени собственного как лингвистическая проблема. Южно-Уральский университет. Челябинск.  Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». Т. 14, № 3.
Седова Е. Р (2017), Проблемы перевода культурных реалий (на материале художественных произведений), Дипломная работа по специальности «перевод и переводоведение», Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск.
Тугузов Г.Т (2018), Богатство адыгского нартского эпоса фразеологизмами. Журнал «Мир науки, культуры, образования.».-№ 4 (71)..
Шум О.В (2014), Особенности перевода собственных имен в контексте идиостиля переводчика (на материале романа О.Гончарова «Собор» и его переводов), Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
Щеглова Н.В (2014), Специфика перевода реалий (на материале английской художественной литературы), Историческая и социально-образовательная мысль. № 5–.
Этезова Л.С (2008), Особенности языка и стиля карачаево-балкарского нартовского эпоса, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук,специальность: языки народов Российкой Федерации (Тюркские языки).-Нальчик