نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اثر ترجمه‌شده را با دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان مطالعه کرد؛ یکی از این دیدگاه‌ها معیارهای نقد ترجمه مبتنی‌بر کارکرد ترجمه است. گاهی این کارکرد بیش‌تر فرامتنی است و گاهی به گفتمانی می‌پردازد که اثر ترجمه‌شده در جامعۀ مقصد تولید می‌کند. مطالعه و بررسی مقابله‌ای متن مبدأ و متن مقصد، به‌لحاظ زبانی، آموزشی، و در سنجش کیفیت ترجمه ‌مفید است که به آن ارزیابی ترجمه می‌گوییم. نقد ترجمه «باید به این مسئله بپردازد که ترجمه در جامعة مقصد چه می‌کند» (فرحزاد 1387: 39). مترجم محصولی را تولید می‌کند و این محصول در جامعۀ مقصد مصرف می‌شود و درنتیجه تولید فکر و ایدئولوژی می‌کند. در این نوع مطالعه، بازتاب کار مترجم فراتر از بررسی درست یا اشتباه‌بودن ترجمۀ یک واژه است. تفکر انتقادی باید کل گفتمان و پی‌آمد‌های مجموعۀ تولیدشده را هدف قرار دهد. در این نوشتار، نگاهی می‌اندازیم به پذیرش آثار کریستیان بوبن و نقش ترجمه‌های این آثار توسط مهوش قویمی در معرفی این نویسندۀ فرانسوی به مخاطبان فارسی‌زبان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reception of Christian Bobn’s Works in Iran with a Look at Mahvash Qavimi’s Translations

نویسنده [English]

  • Esmaeel Farnood

Assistant Professor in French LanguAge and Literature, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Translation critique criteria are based on the function of translation. Sometimes this function is more hypertextual, and sometimes it deals with the discourse that produces the translated work in the target community. Examining the confrontation between the source text and the destination text can be useful in terms of language, teaching, and quantitative translation, which we call translation evaluation. Translation criticism, however, focuses on the transtemporal space of the work, its translation process, and its overall results and effects. The translator produces a product, and it is consumed in the target community, thereby producing thought and ideology. The reflection of the translator’s work goes beyond just checking for the correct or wrong translation of a word. Critical thinking should target the whole discourse and the consequences of the collective produced. In this article, we take a look at the acceptance of Christian Bobin’s works and Mahvash Qavimi’s translations of this French author’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Studies
  • Translation Criticism
  • Mahvash Qavimi
  • Christian Bobin
بوبن، کریستیان (1381)، ابله محله، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (1387)، اسیر گهواره، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (1382)، ایزابل بروژ، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (1396)، تاریکی روشن، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (1378)، رفیق اعلی، روزن‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ ف‍ران‍چ‍س‍ک‍وی‌ ق‍دی‍س‌، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: طرح نو.
بوبن، کریستیان (1393)، فراتر از بودن، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (2017)، «مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه»، پاریس.
«پرفروش‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر» (6 مرداد 1389)، سایت فرارو: <https://fararu.com/fa/news/53560>.
سیار، پیروز (1381)، «بوبن از رفیق اعلی تا نور جهان»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 65.
فرحزاد، فرزانه (1387)، «نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی»، مطالعات ترجمه، دورۀ 6، ش 24.
فرنود، اسماعیل (1397)، «نگاهی اجمالی به ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 18، ش 3.
قویمی، مهوش (6 اردیبهشت 1386)، مصاحبه با روزنامة قدس.
 
Bobin, Christian (1998), Geai, Paris: Gallimard.
Bobin, Christian (1992), Isabelle Bruges, Paris Gallimard.
Bobin, Christian (1995), La Plus Que Vive, Paris Gallimard.
Bobin, Christian (1992), Le Très-Bas, Paris Gallimard.
Bobin, Christian (2015), Noireclaire, Paris Gallimard.
Cachin Marie-Françoise (2006), “à la Recherche du Titre Perdu”, Palimpsestes: <https://doi.org/10.4000/palimpsestes.410>.
Gambier, Yves (2000), “Traduction et Analyse De Discours”, Studia Romanica Posnaniensia, vols. 25/26.
Farnoud, Esmaeel (2012), “Méthodologie de la Critique des Traductions”, Linguistic and Philosophical Investigations, New York: Addleton Academic Publishers.
Jauss Hans Robert (1978), Pour une esthétique de la réception, Paris: Gallimard.
Ladmiral, Jean-René (1979), Traduire: théorèmes pour la traduction, Paris: Payot.
Larose, Robert (1981), “Méthodologie de l’évaluation des traductions”, Meta, Canada: Revue.
Munday, J. (2004), Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York: Routledge.
Tralongo, Stephanie (2005), “Des Livres Pour Repenser le Quotidien: le Cas Des Réceptions de L'œuvre de Christian Bobin”, Sociologie de l'art: <https://doi.org/10.3917/soart.007.0091>.