نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت  میباشد  و دولت   با استفاده از  این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Banking Legislation in Making and Receiving Bad Loans through the Analysis of Receiving Bad Loans Regulations in Banks and Financial Institutions

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Esmailifar 1
  • Gholam Hossein Masoud 2
  • Mohammad Kazem Emadzadeh 3

1 PhD Student of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad

2 Assistant Professor of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Associate Professor of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Banking legislation is indeed a tool to achieve the goal of legislation in the government in which it leads the money market towards its own targets. The case of government’s intervention in the economy and its amount in the money market has been analyzed and reviewed here and there. However, how much of this intervention leads to bad loans is a matter to discuss. Bad loans as a fundamental problem have made trouble to the banking system. Since the government itself is a macro debtor to the banking system, this legislation designed by the government is of the intrinsic defect. In this legislation, there is the case of encouraging and punishing aspect to paying the bad debts;  nevertheless, the amount of credit should be considered. Therefore, this banking legislation style in making or receiving bad loans has serious defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad Loans
  • credit
  • Government
  • Intervention
  • Money Market
  • bank
ارجمند نژاد، عبدالمهدی ، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر (اصول اساسی کمیته بال) ، تابستان 1384 ، شماره 45، روند..
الهی نژاد، عقیل، 1395 ، کاهش ریسک اعتباری در موسسات مالی و اعتباری، نشر حانون،.
انصاری، باقر، فریادی، مسعود، عامری، فائزه، آقایی طوق، مسلم، شفیعی سردشت، جعفر، لطفی، مرتضی.، لطفی، حسن، 1395، ارزیابی آثار مقررات گذاری، به سوی مقررات گذاری بهتر ( مجموعه مقالات ) انتشارات خرسندی .
بازمحمدی،حسین،چشمی، اکبر، اندازه دولت در اقتصاد ایران، 1385 ، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی.
باقری، محمود، 1385، اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی های حقوق خصوصی،مجله پژوهش و سیاست، ،شماره19.
باغستانی میبدی، مسعود ؛ میری، اشرف السادات ؛ صمدی بروجنی؛ ، لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی،مجله اقتصادی، مهر و آبان 1394، شماره 7 و8.
بدهی دولت به نظام بانکی واثرآن درضریب کفایت سرمایه ، بانک و اقتصاد،آبان 1383 - شماره 51 .
جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1378 ،  ترمینولوژی حقوق تهران:گنج دانش،.
جمشیدی سعید، پورمتین، اصغر، مطالبات معوق بانکی موثر ( اصول اساسی کمیته بال )، تابستان 1384 ، روند- شماره 45.
دائی کریم زاده، سعید، گرجی زاده، عطیه، تأثیر گسترش سهم بانک های خصوصی در نظام بانکی بر مطالبات معوق سیستم بانکی در ایران، فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی، زمستان 1394، سال هشتم- شماره ۲۶.
درس هایی از تغییر ساختار سیستمیک بانکی، بانک و اقتصاد » اسفند 1378 - شماره 7.
زارعی، محمدحسین؛ شمس، عرفان؛ تابستان 1392 ،  درآمدی بر مفاهیم و نظریه های مقررات گذاری اقتصادی، مجله: تحقیقات حقوقی - شماره .62.
زنگباری، ناصر، 1396 ، حقوق بانکی : تسهیلات اعطایی، ضمانت نامه ها و پیگیری و وصول مطالبات،انتشارات جنگل.
سکوتی نسیمی،رضا، 1395 ، حقوق مدنی، عقود معین، مضاربه (با نگاهی به مضاربه های بانکی)،انتشارات میزان،
شمس، عبدالحمید، 1381 ، مقررات زدایی، انتشارات سمت.
علیزاده، ژیلا ، شهریور 1384 ، برخی از چالش های سیستم بانکی کشور: دولتی بودن سیستم بانکی هنوز هم یک چالش اساسی است، بانک و اقتصاد - شماره 61.
عطریان فر ، فرامرز، تابستان 1396، ، اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد ،مجله: مطالعات حقوق عمومی » دوره چهل و هفتم - شماره 2.
گرجی ارزندریانی، علی اکبر،  1387 ، مبانی حقوق عمومی،انتشارات جنگل.
گرجی ارزندریانی، علی اکبر، میرترابی، 1395 ، هدیه السادات، مقررات گذاری بانکی،انتشارات خرسندی..
مجله اقتصاد ایران،دوشنبه  27 بهمن 1393، گفتگو با رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ، سیدعباس، زمستان 1392 ، خلأ قانونی مطالبه های غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقتصاد اسلامی- ،شماره 5.
وکیلیان، حسن، مرکز مالمیری، احمد، مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره 51 .
هادی فر، داوود، 1389.، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات: ساختار و سازکار اجرایی، تهران، نشر عترت نو.
 
Harlow Carol, Rawlings, Richard, Law and Administration',1997
Ponce Juli, Good Administration and Administrative procedures, Global Legal Studies,2005.
Recommendation of the commission of Ministers No.R(80)2 concerning the Exercise of . Discretionary Power by Adminstrative Authorities,316? Mtg,11 March 1980
Sieur Lambert, Braibant?s Conclusions, CE',27 L''Actualite? Juridique: Droit Administratif,1972