نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما این‌که چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر می‌شود مسئله‌ای قابل‌بحث است. مطالبات معوق بانکی به‌منزلۀ مشکلی اساسی گریبان‌گیر نظام بانکی شده است. ازآن‌جاکه دولت یکی از بده‌کاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره‌گذاری که ازجانب دولت طراحی می‌شود عیب ذاتی دارد؛ زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه درمورد پرداخت بدهی‌های معوق بده‌کاران مطرح است، درحالی‌که پرداخت براساس میزان اعتبار نیز باید ملاک باشد. از این نظر، شیوۀ مقرره‌گذاری‌های بانکی به‌منظور ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارسایی‌ها و خلأهای قانونی ناشی از مقرره‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Banking Legislation in Making and Receiving Bad Loans through the Analysis of Receiving Bad Loans Regulations in Banks and Financial Institutions

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Esmailifar 1
  • Gholam Hossein Masoud 2
  • Mohammad Kazem Emadzadeh 3

1 PhD Student of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran,

2 Assistant Professor of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Associate Professor of Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Banking legislation is indeed a tool to achieve the goal of legislation in the government in which it leads the money market towards its own targets. The case of government’s intervention in the economy and its amount in the money market has been analyzed and reviewed here and there. However, how much of this intervention leads to bad loans is a matter to discuss. Bad loans as a fundamental problem have made trouble to the banking system. Since the government itself is a macro debtor to the banking system, this legislation designed by the government is of the intrinsic defect. In this legislation, there is the case of encouraging and punishing aspect to paying the bad debts;  nevertheless, the amount of credit should be considered. Therefore, this banking legislation style in making or receiving bad loans has serious defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad Loans
  • credit
  • Government
  • Intervention
  • Money Market
  • bank
ارجمندنژاد، عبدالمهدی (1384)، «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر (اصول اساسی کمیتۀ بال)»، روند، ش 45.
الهی‌نژاد، عقیل (1395)، کاهش ریسک اعتباری در مؤسسات مالی و اعتباری، تهران: حانون.
انصاری، باقر و دیگران (1395)، ارزیابی آثار مقررات‌گذاری، به‌سوی مقررات‌گذاری بهتر (مجموعۀ مقالات)، تهران: خرسندی.
بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی (1385)، اندازۀ دولت در اقتصاد ایران، مجموعۀ پژوهش‌های اقتصادی، ادارۀ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی.
باقری، محمود (1385)، «اقتصاد مبتنی‌بر بازار و کاستی‌های حقوق خصوصی»، مجلۀ پژوهش و سیاست، ش 19.
باغستانی میبدی، مسعود و دیگران (1394)، «لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی»، مجلۀ اقتصادی، ش 7- 8.
«بدهی دولت به نظام بانکی و اثر آن در ضریب کفایت سرمایه» (1383)، بانک و اقتصاد، ش 51.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
جمشیدی سعید و اصغر پورمتین (1384)، «مطالبات معوق بانکی مؤثر (اصول اساسی کمیتۀ بال)»، روند، ش 45.
دائی‌کریم‌زاده، سعید و عطیه گرجی‌زاده (1394)، «تأثیر گسترش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی بر مطالبات معوق سیستم بانکی در ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های پولی ــ بانکی، س 8، ش ۲۶.
«درس‌هایی از تغییر ساختار سیستمیک بانکی» (1378)، بانک و اقتصاد، ش 7.
زارعی، محمدحسین و عرفان شمس (1392)، «درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌های مقررات‌گذاری اقتصادی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 62.
زنگباری، ناصر (1396)، حقوق بانکی: تسهیلات اعطایی، ضمانت‌نامه‌ها، و پی‌گیری و وصول مطالبات، تهران: جنگل.
سکوتی نسیمی، رضا (1395)، حقوق مدنی، عقود معین، مضاربه (با نگاهی به مضاربه‌های بانکی)، تهران: میزان.
شمس، عبدالحمید (1381)، مقررات‌زدایی، تهران: سمت.
علیزاده، ژیلا (1384)، «برخی از چالش‌های سیستم بانکی کشور: دولتی‌بودن سیستم بانکی هنوز هم یک چالش اساسی است»، بانک و اقتصاد، ش 61.
عطریان‌فر، فرامرز (1396)، «اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد»، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 47، ش 2.
گرجی ارزندریانی، علی‌اکبر (1387)، مبانی حقوق عمومی، تهران: جنگل.
گرجی ارزندریانی، علی‌اکبر و هدیه سادات میرترابی (1395)، مقررات‌گذاری بانکی، تهران: خرسندی.
مجلۀ اقتصاد ایران (27 بهمن 1393)، «گفت‌وگو با رئیس سابق پژوهشکدۀ پولی و بانکی».
موسویان، سیدعباس (1392)، «خلأ قانونی مطالبه‌های غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا»، اقتصاد اسلامی، ش 5.
وکیلیان، حسن و احمد مرکزمالمیری (1395)، «مقدمه‌ای بر فلسفۀ قانون‌گذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق عمومی، س 18، ش 51.
هادی‌فر، داوود (1389)، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات: ساختار و سازکار اجرایی، تهران: عترت نو.
 
Harlow Carol and Richard Rawlings (1997), Law and Administration.
Ponce, Juli (2005), Good Administration and Administrative Procedures, Global Legal Studies.
Recommendation of the Commission of Ministers No. R (80) 2 Concerning the Exercise of Discretionary Power by Adminstrative Authorities, 316? Mtg, 11 March 1980.
Sieur, Lambert Braibant (1972), Conclusions, CE',27 L'Actualité? Juridique: Droit Administratiuf.