نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف آسیب‎شناسی اجرای کارورزی رشتۀ حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزۀ حقوق، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعۀ آماری بخش کمّی دانشجویان سال تحصیلی 1396 تا 1397 و دانش‎آموختگان سال‎های 1393 تا 1396 رشتۀ حقوق بودند که به‌روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم (115 نفر) انتخاب شدند. داده‎های پژوهش از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته جمع‎آوری شد. نتایج بخش کمّی نشان می‎دهد که مهم‎ترین مانع در اجرای موفق کارورزی کم‌توجهی مسئولان دانشگاهی به جایگاه درس‌های عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی‌گرفته‌نشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشتۀ حقوق به‌منزلۀ مهم‎ترین آسیب‎های اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامه‎ریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش می‎توانند به‌منظور اصلاح برنامۀ ‎درسی دیگر رشته‎های علوم انسانی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology Causes of Poor Communication between Law Students and Society

نویسندگان [English]

  • Zahra BabadiAkashe 1
  • Mohammad Sadegh Tabatabaei 2
  • Mohammad Reza Nili Ahmadabad 3
  • Ahmad Reza Nasr Esfahani 4

1 Assistant Professor of Educational Sciences, Payam Noor University

2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan

3 Professor, Department of Educational Science, University of Isfahan

4 Associate Professor, Department of Educational Science, University of Isfahan

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of the pathology of internship implementation in the field of law among undergraduates. This study adopted a mixed approach. In the qualitative section, interviews were conducted with 28 experts, faculty members, lawyers, and graduate students from the University of Isfahan. The statistical population of the quantitative section of this study was students in, and graduates of 2014-2017 in psychology, 115 of whom were selected by stratified random sampling method. The data were collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The results of the quantitative research showed that the most important obstacle in the successful implementation of the internship is the lack of attention of academic authorities to the practical courses and the lack of cooperation between the university and non-academic centers for conducting an internship course. Participants in the interview also emphasized that the internship courses are mostly ignored, and there are a large number of law students, hence the most important disadvantages of the internship. Educational planners can use the results of this study to improve the curriculum of other courses in humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship between the University and the Community
  • Internship Pathology
  • Combining Theory and Practice
  • Humanities
آزادی، حسین و دیگران (1385)، «سازه‎های مؤثر بر موفقیت طرح کارورزی در استان خراسان رضوی»، جهاد، ش 274.
جعفری، سکینه، علی‌اکبر بیدختی، و مهدی محمدی (1394)، «بررسی رابطۀ ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری»، پژوهش‎های برنامۀ درسی، س 5، ش 1.
جعفری ‎ثانی، حسین، مرتضی کرمی، و حمیده پاک‎مهر (1392)، «شناسایی الگوی تلفیق برنامۀ درسی علوم انسانی و فاصلۀ آن با وضعیت موردانتظار دانشجویان، براساس دیدگاه فوگارتی»، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ش 4.
خیراندیش، مهدی، حسن دولتی، و سپیده قمی (1395)، «راه‌بردهای توسعۀ سرمایۀ انسانی در نظام آموزش عالی»، فصل‌نامۀ علمی ــ پژوهشی آموزش علوم دریایی، ش 2.
شریعتمداری، علی (1374)، رسالت‌ تربیتی و علمی مراکز آموزشی، تهران: سمت.
عبدی، حمید، سیدابراهیم میرشاه‎جعفری، محمدرضا نیلی، و سعید رجایی‎پور (1396)، «تبیین برنامۀ درسی آینده درراستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404»، دوفصل‌نامۀ مطالعات برنامۀ ‎درسی آموزش عالی، ش 2.
فائض، علی و علی شهابی (1389)، «ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعۀ موردی شهرستان سمنان)، فصل‌نامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، ش 2.
مختاری‌ معمار، حسین (1382)، «نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان دربارۀ تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامۀ کارشناسی»، مطالعات ملی کتاب‌داری و سازمان‌دهی اطلاعات، ش 14.
معارف‎وند، معصومه (1389)، «کارورزی یادگیرنده‌محور؛ تطبیق روش‌های نوین یادگیری و آموزش در مددکاری اجتماعی»، فصل‌نامۀ علوم اجتماعی،ش 50.
ملکی‏نیا، عماد (1395)، «بررسی نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعۀ اقتصادی»، کنگرۀ ملی آموزش عالی ایران، دورۀ 1.
مهدی، رضا و مسعود شفیعی (1396)، «نقش‎آفرینی و ظرفیت‌سازی دانشگاه‎های نسل چهارم برای توسعۀ محلی و منطقه‎ای»، فصل‌نامۀ صنعت و دانشگاه، ش 35- 36.
مهرمحمدی، محمود (1384)، «تعلیم و تربیت، فرهنگ و جهانی‌شدن»، در: مجموعۀ مقالات اولین همایش ملی جهانی‌شدن تعلیم و تربیت، تهران: وزارت امور خارجه.
مهرمحمدی، محمود (1389)، «مفهوم‌شناسی تلفیق در برنامۀ درسی»، در: دانش‌نامۀ ایرانی برنامۀ درسی.
وحدتی شبیری، حسن (1391)، «آسیب‌شناسی رشتۀ حقوق در ایران»، راه‌برد فرهنگ، ش 19.
همتی، رضا (1392)، «توده‏ای‌شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران: تأملی در تجربیات زیستی دانشگاهیان»، دوفصل‌نامۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 1.
 
Abeysekera, I. (2006), “Issues Relating to Designing a Work-Integrated Learning (WIL) Program in an Undergraduate Accounting Degree Program and its Implications for the Curriculum”, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, vol. 7 (1).
Alpert, F., J. G. Heaney, K. A. Kuhn (2009), “Internships in Marketing: Goals, Structures and Assessment–Student, Company and Academic Perspectives”, Australasian Marketing Journal (AMJ), vol. 17 (1).
Barkhuizen, N. and N. Schutte (2014), “Work Integrated Learning–A Conceptual Model”, in: International Conference on Arts, Economics and Management.
Beard, F. and L. Morton (1998), “Effects of Internship Predictors on Successful Field Experience”, Journalism & Mass Communication Educator, vol. 53 (4).
Billett, S. (2015), Integrating Practice-Based Experiences into Higher Education, Dordrecht: Springer Netherlands.
Bhaskar, A. (2009), “People Development-The ‘Intangible’ Contribution of HR to Business”, NHRD Network Journal, vol. 2 (4).
Chen, C. T. et al. (2011), “A Study of the Effects of Internship Experiences on the Behavioral Intentions of College Students Majoring in Leisure Management in Taiwan”, Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, vol. 10 (2).
Creswell J. W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, SAGE.
Díaz, P. C., C. M. León, and A. A. Hernández-Luna (2015), “A Model for Effective Internship Programs: An Opportunity for Increasing Synergies between Universities and Companies to Enhance Student Learning in IIE Annual Conference”, Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE).
Elijido-Ten, E. and L. Kloot (2015), “Experiential Learning in Accounting Work-Integrated Learning: a Three-Way Partnership”, Education & Training, vol. 57 (2).
Jamison, K. and J. Clayton (2016), “Exploring the Experiences of Administrative Interns: Implications for University Preparation Programs”, Journal of Educational Administration, vol. 54 (5).
Krippendorff, Kh. (2003), Content Analysis: An Introduction to its Methodology, London: Sage.
McKenzie, D., N. Assaf, and A. P. Cusolito (2016), “The Demand for, and Impact of, Youth Internships: Evidence from a Randomized Experiment in Yemen”, IZA Journal of Labor & Development, vol. 5 (1).
Murphy, T. P. (1977), “Internships and the Professionalization of Arts Administration”, Performing Arts Review, vol. 7 (3).
Nghia, T. L. H. and N. T. M. Duyen (2018), “Developing and Validating a Scale for Evaluating Internship-Related Learning Outcomes”, Higher Education.
Organisation for Economic Co-Operation and Development (2009), Jobs for all: Initial Report, Paris: OECD.
Patrick, C. J. et al. (2008), The WIL (Work Integrated Learning) Report: A National Scoping Study, Queensland University of Technology.
Phoebe, W. K. (2010), Determinants of Internship Effectiveness for University Students in Hong Kong, Unpublished Bachelor’s Thesis, Hong Kong Baptist University, Hong Kong.
Qenani, E., N. MacDougall, and C. Sexton (2014), “An Empirical Study of Self-Perceived Employability: Improving the Prospects for Student Employment Success in an Uncertain Environment”, Active Learning in Higher Education, vol. 15 (3).
Renganathan, S., Z. AmbriBin Abdul Karim, and L. ChongSu (2012), “Students’ Perception of Industrial Internship Program”, Education & Training, vol. 54 (2/3).
Rose, P. S. (2013), “Recruiting and Selecting Graduate Employees via Internships”, Asia Pacific Journal of Business and Management, vol. 4 (2).
Rothman, M. (2007), “Lessons Learned: Advice to Employers from Interns”, Journal of Education for Business, vol. 82 (3).
Shaketange, L., A. T. Kanyimba, and E. Brown (2017), “The Challenges and Measures for Internship among Fourth-Year Students in the Department of Lifelong Learning and Community Education at the University of Namibia”, Creative Education, vol. 8 (14).
Vergel, J., D. Stentoft, and J. Montoya (2017), “Extending the Theoretical Framework for Curriculum Integration in Pre-clinical Medical Education”, Perspectives on Medical Education, vol. 6 (4).
Yang, X., L. J. Kuo, X. Ji, and E. McTigue (2018), “A Critical Examination of the Relationship among Research, Theory, and Practice: Technology and Reading Instruction”, Computers & Education, vol. 125.