نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، دکترای حقوق خصوصی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از «شرط» در این‌جا توافقی فرعی در ضمنِ عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع‌به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام‌بخش احکام قانون مدنی ایران قانون مدنی فرانسه و کتاب‌های فقهای امامیه است، اما به‌علت این‌که در قانون مدنی فرانسه مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانون‌گذار تمامی احکام راجع‌به شروط را از کتاب‌های فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به این کتاب‌ها مراجعه کرد. کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد تألیف حسن ره‌پیک در همین موضوع است. باوجوداین‌که مؤلفِ این کتاب ارزش‌مند تحلیل‌های درخور توجهی دارد و تاحدودی توانسته است موضوع موردبحث را به‌درستی و قابل‌فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانۀ آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره‌ای از نواقص و نارسایی‌های آن را نمایان کرده است که اگر موردتوجه قرار گیرد، می‌تواند در اصلاحات بعدی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the Book Advanced Civil Law-Analytical the Conditions Included in the Contract

نویسنده [English]

  • Ali Abbas Hayati

Assistant Professor, PhD in Private Law, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues in civil law is the issue of “Conditions in the contract”. The condition here is a sub-agreement in addition to the main contract, and such a condition is by nature a legal act. In the Iranian Civil Code, the provisions regarding the condition are stated in Articles 232 to 246. The source of inspiration for the provisions of this law is the French civil law and the books of Imami jurists. Nevertheless, because in the French civil law, an independent and coherent issue is not assigned to the conditions, the legislator has adapted all the rulings regarding the conditions from the books of Imami jurists. Therefore, to fully understand it, you should refer to these books. The book, entitled Advanced Civil Law - Analytical the Conditions in the Contract, written by Hassan Rahpik has dealt with this issue. Although this valuable book contains significant analysis and to some extent has been able to present the subject in a correct and understandable way, its critical review, both in terms of form and content, reveals some of its shortcomings and inadequacies. Therefore, it can be useful in future reforms if these suggestions aretaken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Conditions in the Contract
  • Basic Condition
  • Additional Condition
  • Implicit Condition
حیاتی، علی ‌عباس (1391)، روش تحقیق در علم حقوق، تهران: میزان.
حیاتی، علی‌ عباس (1392)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان.
حیاتی، علی‌ عباس (1393 الف)، «تعهدات تبعی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه»، مجلۀ دانش حقوق مدنی، ش 1.
حیاتی، علی‌ عباس (1393 ب)، حقوق خانواده، تهران: میزان.
ره‌پیک، حسن (1395)، حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد، تهران: خرسندی.
صفایی، سیدحسن (1395)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان.
کاتوزیان، ناصر (1371)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن‌برنا.
مظفر، محمدرضا (1386)، اصول فقه، ج 1، قم: اسماعیلیان.