نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
دانش حقوق موظف است تا با بررسی اوضاع و احوال بومی هر کشور روابط سازمان‌های دولتی را با یک‌دیگر و با مردم طراحی کند تا بهترین وضعیت برای پیشرفت و شکوفایی حاصل شود. کتاب حقوق اداری اثر بیژن عباسی از آخرین کتاب‌های تألیف‌شده در این زمینه است که مؤلف آن در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهش‌گران و علاقه‌مندان این رشته تبیین کند. در این مقاله با مطالعه، بررسی، و نقد منصفانۀ این اثر سعی داشتیم نقاط قوّت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کنیم و به‌ بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به‌تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به‌نظر می‌رسد که این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ‌یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی، و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیش‌رو در حقوق اداری به‌صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به‌خصوص برای دانشجویان حقوق آن‌چنان مفید نیست و فقط می‌تواند دروازه‌ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book of Administrative Law

نویسندگان [English]

  • Ghazale Taheri Attar 1
  • MohammadAli HasaniNik 2

1 Assistant Professor, Department of Government Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

2 M.Sc of Public Organization Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The science of law is bound to examine the state of affairs of each country and to design the relations of government agencies with one another and with the people, in order to achieve the best conditions for the prosperity and improvement of any civilization. The Book of Administrative Law is the work of Bijan Abbasi, one of the last authors in this field that tries to explain the basics of administrative law knowledge to researchers and practitioners in the six chapters. In this article, through a fair study, review and critique of this work, we sought to identify its strengths and weaknesses and to help improve the state of administrative law knowledge and consequently improve the administrative structure of the country. This book seems to have been written for the general public, as it has not been deeply embedded in any of the dimensions, theoretical foundations, administrative structures of the Islamic Republic, and the administrative structures of the Islamic Republic in comparison with other leading countries in administrative law, and especially for law students. It is not useful and can only be a gateway to knowledge of administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative law
  • Organization
  • Administration
  • Bijan Abbasi
  • Government
قرآن کریم
انصاری، ولی‌الله (1374)، کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، تهران: میزان.
افشار مهاجر، کامران (1388)، «درآمدی بر طراحی کتاب درسی به‌عنوان یک رسانۀ مؤثر آموزشی»، ماه‌نامۀ کتاب ماه هنر، ش 132.
دانایی‌فرد، حسن (1392)، چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: سمت.
عباسی، بیژن (1395)، حقوق اداری، تهران: دادگستر.
ملکی، حسین (1385)، «مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی»، سخن سمت، ش 17.
نوروززاده، رضا و ندا رضایی (1388)، «پیش‌بایست‌ها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی»، دوفصل‌نامۀ عیار پژوهش در علوم انسانی، ش 23.
هداوند، مهدی (1387)، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی تحولات اساسی (طرحی برای توسعۀ حقوق اداری و ارتقای نظارت قضایی)، دوفصل‌نامۀ حقوق اساسی، ش 9.