نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ معاصر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی و نقد کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود، اثر میشل فوکو، هم از منظر محتوای کتاب و هم از منظر ترجمۀ فارسی آن می‌پردازد. فوکو در آثار واپسین خود مخصوصاً در این کتاب به موضوع روشن‌گری کانتی و مسئلۀ اخلاق مراقبت از خویشتن نگرشی خاص به موضوع سوژه، حکومت‌مندی، و پرورش خود پرداخته است. فوکو در نقد چیست؟ می‌کوشد رویکرد معرفت‌شناسانۀ کانتی به این سؤال که «چه می‌توانم بدانم؟» را به پرسش انتقادی تغییرجهت دهد و بر این باور است که نقد حرکتی بازتعریف می‌شود که سوژه با این حرکت این حق را به خود می‌دهد که از حقیقت دربارۀ اثرهای قدرتش و از قدرت دربارۀ گفتمان‌های حقیقتش پرسش‌گری کند. در بخش دوم کتاب او معتقد است که خود اثری هنری است. اثری هنری که هرکس باید بسازد و هرکسی آن را به‌نوعی دربرابر خود دارد. در بخش دیگر، یعنی دربارۀ ارزیابی ترجمۀ فارسی این کتاب، می‌توان گفت که هرچند به زبان سلیس و روان ترجمه شده است، فقدان مقدمۀ مترجمان و نداشتن نمایه و کتاب‌نامه و برخی ترجمه‌های نادرست از اصطلاحات لاتین از کاستی‌های این اثر محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

From the Critical Attitude to Self-Care: Review of What Is Critique and the Care of the Self

نویسندگان [English]

  • Muhammad Asghari 1
  • Neda Mohajel 2

1 Associate Professor of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Iran

2 PhD Candidate of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz,

چکیده [English]

This article reviews Michel Foucault’s late work, entitled What Is Critique and the Care of the Self, which deals with both the content of the book and its Persian translation. Foucault’s most recent work, especially in this book, deals with the subject of Kantian Enlightenment and the question of the ethics of taking care of a particular attitude to the subject and its governance and upbringing to express its critical view of modernity and social and moral structures. What is Foucault’s critique of the Kantian epistemological approach to the question of “what can I know?” Redirects to the critical question and believes that critique is a redefined movement that gives the subject the right to know the truth about his power effects and the power of his truth discourses. Ask a question. Concerning the second part of the book, one can also summarize Foucault’s words about his upbringing in his aesthetic attitude, something that Foucault himself emphasizes. He believes that it is an artwork in itself. An art work that everybody has to make, and everybody has it in their own way. Regarding the evaluation of the Persian translation of this book, it can be said that although it has been translated into fluent and fluent language, the lack of an introduction by the Persian translators and the lack of a profile and last references of the book and some incorrect translations of Latin terminology are some of the shortcomings of this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • Critical attitude
  • governmentality
  • Care of the Self
  • Foucault
اسمارت، بری (1385)، میشل فوکو، ترجمۀ لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
دانیالی، عارف (1398)، «امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعۀ موردی: رمان بار هستی)»، در مجلۀ پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، د 13، ش 29.
فوکو، میشل (1397)، نقد چیست؟ و پرورش خود، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نشر نی.
 
Alan Deacon, Roger (2003), Fabricating Foucault: Rationalising the Management of Individuals, Marquette University Press.
Cook, Deborah (2018), Adorno, Foucault and the Critique of the West, Verso Books.
d’Entrèves, M. P. (2000), “Critique and Enlightenment: Michel Foucault on ‘Was ist’ Aufklärung?”, in: The Enlightenment and Modernity, N. Geras and R. Wokler (eds.), London: Palgrave Macmillan.
Downing, Lisa (2008), The Cambridge Introduction to Michel Foucault, Cambridge University Press.
Foucault, M. (1983), “The Subject and Power”, in: Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow (eds.), Chicago: The University of Chicago Pres.
Foucault, M. (1988), “Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucault”, in: Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, L. Martin, H. Gutman and P. Hutton (eds.), Amherst, MA: University of Massachusetts Press.
Kosmala, K. and J. McKernan (2011), “From Care of the Self to Care for the Other: Neglected Aspects of Foucault's Late Work”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 24, no. 3: <https://www.doi.org/10.1108/0951357111112405>.
Prozorov, Sergei (2007), Foucault, Freedom and Sovereignty, Ashgate Publishing Company.
Zhang, Wei (2010), What Is Enlightenment: Can China Answer Kant's Question, SUNY Press.