نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زیان شناسی کاربردی، عضو هیأت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران

چکیده

پژوهش فعلی با کاربست روش کتابخانه ای انتقادی به طور عام و بهره گیری از چارچوب ارزیابی کتب مک دانه، شاو، و ماسوهارا (٢٠١٣) به طور خاص کوشید جنبه های شکلی، محتوایی، و روش شناسانه کتاب اصول و روش ترجمه تالیف سمت را مورد بررسی قرار داده، کاستی ها و برجستگی های این اثر را در محدوده چارچوب تحلیلی فوق بنمایاند. یافته های مطالعه گواه این است که، به رغم ماهیت پیشگامانه اثر مورد تحلیل، از حیث روش شناسی، کتاب به شکلی منسجم و نظام مند از منظر یک نظریه خاص زبان شناسانه به بحث در باره موضوع و فرایند ترجمه نمی پردازد بلکه مفاهیمی به شکلی پراکنده عرضه می نماید. از منظر محتوایی نیز، کتاب تصویر کلی از ماهیت رشته، تاریخچه، و قلمرو آن ارایه نمی دهد. پیشنهاد هایی جهت ارتقای کیفیت کتاب در پایان آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal and External Evaluation of Principles and Methodology of Translation

نویسنده [English]

  • Alireza Rasti

Assistant professor in Applied Linguistics Salman Farsi University of Kazerun

چکیده [English]

With the expansion of Iran’s Higher Education, many students have been attracted by the various majors of English and this issue requires that the compilation of books for the aforementioned majors be taken more seriously. It is imperative that university textbooks be systematically examined so that authors take action to minimize the shortcomings once they are provided with corrective feedback. In line with this, the present research aimed at analyzing the book Principles and Methodology of Translation in terms of its formal characteristics, content, and methodology, using the critical library research method in general and McDonough, Shaw, and Masuhara’s (2013) textbook evaluative framework in particular. The findings showed that, despite some positive points, in terms of the methodology and contrary to the assertions made by the author in the Preface, the book does not adhere to any one linguistic theory in a systematic way, and that it presents some concepts in a rather food-recipe fashion. Content-wise, the book does not offer any big picture of the science and practice of translation, its domain, and history. Some suggestions are finally made in an attempt to enhance the quality of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles and Methodology of Translation
  • Hossein Mollanazar
  • Textbook Evaluation