نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت منابع انسانی به سیاست‌ها، اقدامات و نظام‌های تأثیرگذار بر رفتارها، نگرش‌ها و عملکرد کارکنان اشاره دارد. در حوزه مدیریت منابع انسانی، کتاب‌های مرجع زیادی وجود دارد که هریک به دلیلی، مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده‌اند. کتاب «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» به قلم دکتر سیدرضا سیدجوادین از جمله جامع‌ترین کتاب‌هایی است که در زمینه مدیریت منابع انسانی به رشته تحریر درآمده و از همین‌رو سال‌ها به عنوان منبع درسی و مأخذ اصلی مطالعه برای کنکور تحصیلات تکمیلی محسوب می‌شده است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی- تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب جامعیتِ محتوا، نگرش سیستمی، دیدگاه منسجم و ساختارمند به موضوعات و سازواری اثر با ارزش‌های اسلامی هستند. در عین حال، این اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فقدان رویکرد کاربردی و مسأله‌مدار، بهره‌گیری ناکافی از محتوا و روش‌های ارائه خلاقانه، روزآمد نشدن موضوعات به‌رغم تجدید چاپ‌های متعددِ کتاب و ضعف در شیوه ارجاع‌دهی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique and Review on the Book “Human Resource Management and Personnel Affairs”

نویسنده [English]

  • Elham Ebrahimi

Assistant Professor, Management faculty, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Human resource management refers to policies, actions, and systems that affect employee’s behaviors, attitudes, and performance. In the field of human resource management, there are many reference books, each of which has gained good legitimacy and acceptance for various reasons among readers. The book "Human Resource Management and Personnel Affairs" by Dr. Seyed Reza Seyed Javadin is one of the most comprehensive books written in the field of human resource management and therefore has been considered as a textbook and the main source of study for the graduate entrance exam for many years. In this article, the attempt was to review the book in a descriptive-analytical manner, by mentioning the evidence and documents and based on evaluation criteria which were introduced by the Council for Reviewing Books and Text on Human Sciences. Criticisms were presented from both formal and content perspectives. According to this, on one hand, the main strengths of the book are the comprehensiveness of the content, the systematic approach, the coherent and structured view of the topics, and the compatibility of the work with Islamic values. On the other hand, this work has also some drawbacks, the most important of which are the lack of a practical and problem-oriented approach, insufficient use of content and creative presentation methods, outdated topics despite numerous editions of the book, and weaknesses in the citation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Human Resource Functions
  • Human Development
  • Formal Criticism
  • Content Criticism
اعرابی، سیدمحمد؛ نجاری، رضا؛ ابطحی، سیدحسین و جعفری‌نیا، شمس‌الله (۱۳۸۷). استراتژی های مدیریت منابع انسانی (بررسی موردی)، تهران: انتشارات پویند.
اولریش، دیو؛ بروک بنک، دین؛ جانسون، دنی؛ سندهولتر، کورت و یونگر، جان (۱۳۹۶). شایستگی‌های منابع انسانی، شناخت عمیق تعامل افراد و کسب و کار، ترجمه مسعود بینش و افشین دبیری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
دسلر، گری (۱۳۹۸). مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سعادت، اسفندیار (۱۳۹۵). مدیریت منابع انسانی، چاپ بیست و یکم، تهران: انشارات سمت.
سیدجوادین، سیدرضا (1399). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، چاپ نهم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
قلی‌پور، آرین (۱۳۹۹). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۶). مدیریت ریسک منابع انسانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۹). طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
قلی‌پور، آرین و محمداسماعیلی، ندا (۱۳۹۶). استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
قلی‌پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا و دبیری، افشین (۱۳۹۹). مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی (جایزه ۳۴۰۰۰)، چاپ دهم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
قلی‌پور، آرین و افتخار، نیره (1396). مدیریت استعدادها: نخبه‌یابی، نخبه‌داری و نخبه‌پروری، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
میرسپاسی، ناصر (۱۳۹۷). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی شدن، چاپ چهل و پنجم، تهران: انتشارات میر.
نوئه، ریموند؛ هالنبک، جان؛ گرهارت، باری و رایت، پیتر (۱۳۹۶). مدیریت منابع انسانی: کسب مزیت رقابتی. ترجمه الهام ابراهیمی، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
 
Armstrong, M. (2018). Handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance. New York: Kogan Page.
Armstrong, M. (2020). Handbook of Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance Through Strategic People Management. New York: Kogan Page.
Cuevas-Rodríguez, G., Gomez-Mejia, L., & Wiseman, R. (2012). Has agency theory run its course?: Making the theory more flexible to inform the management of reward systems. Corporate Governance: An International Review, 20(6), 526–546.
Dundon, T. & Wilkinson, A. (2021). Case Studies in Work, Employment and Human Resource Management. UK: Edward Elgar Publishing.
Gomez-Mejia, L., Berrone, P., & Franco-Santos, M. (2014). Compensation and organizational performance: Theory, research, and practice. New York: Routledge.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Kay, I. (1991). Beyond stock options: Emerging practices in executive incentive programs. Compensation and Benefits Review, 23(6), 18-29.
Langley, M. (2003). Big companies get low marks for lavish executive pay. The Wall Street Journal.
Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. Irwin: McGraw-Hill.
Pffefer, J., & Salancik, G. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. CA: Stanford University Press.
Rosen, S. (1981). The economics of superstars. The American Economic Review, 71(5), 845-858.
Snell, S. A., ‎Bohlander, G.W. (2014). Managing Human Resources, New Jersey: Cengage Learning.
Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2019). Human resource management. New York: John Wiley & Sons.
Thornton, G.C., Rupp, D. & Hoffman, B.J. (2014). Assessment Center Perspectives for Talent Management Strategies, New York: Routledge.
Ungson , G., & Steers, R. (1984). The Academy of Management Review. The Academy of Management Review, 9(2), 313-323.
Wiseman, R., & Gomez-Mejia, L. (1998). A behavioral agency model of managerial risk taking. Academy of Management Review, 22(1), 133-153.