نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتای رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل‌ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان‌ها) می‌باشد و ابتدا کتاب از جهت روشی مورد ارزیابی و سپس از جنبه محتوا و ساختار مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین نقاط قابل توسعه کتاب جهت غنی‌تر شدن کتاب و باز کردن زمینه‌های دیگر تحقیق عنوان می‌شود. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی – تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می‌باشد. این اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم دقت محتوایی، نقایص و خطاهای محتوایی رنج می‌برد. کیفیت فنی اثر خوب بوده و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. با وجود این نقاط ضعف شکلی اثر عبارتند از طرح ساده جلد کتاب،‌ صفحه‌آرایی ساده، عدم رعایت تناسب حجم فصل‌ها،‌ تفصیل بیش از حد پیوست کتاب، عدم جذابیت جداول، فقدان فهرست جداول، نمودارها و شکل‌ها. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب‌های دانشگاهی می‌تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آنها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه‌ریزان و مولفان کتاب‌های دانشگاهی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique and Review on the Book“Islamic Management (Models and Obstacles to its Realization in Society and Organizations)”

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Godarzi 1
  • Mansooreh Moeini Korbekandi 2

1 Associate Professor of Management, Faculty Member, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

2 PhD Candidate in Organizational Behavior, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to review and critique the book Islamic Management (Models and Obstacles to its Realization in Society and Organizations). First, the book is evaluated in terms of method and then in terms of content and structure. Also, the extensible points of the book are mentioned in order to enrich the book and open other fields of research. The method of evaluation and critique of this work is citation-analytical and in accordance with the proposed model by the Council for the Study of Humanities Texts and Books in the context of the general introduction, the form and content of the work are examined. This work suffers from a lack of logical order and coherence of content, content inaccuracy, content defects and errors. The technical quality of the work is good and the general rules of writing have been observed. Despite these, the formal weaknesses of the work are simple book cover design, ‌simple page layout, failure to observe the proportion of the volume of the seasons, ‌excessive detail attached to the book, lack of attractive tables, and ack of list of tables, charts, and figures. In general, the analysis of the content of the academic books can provide the potential strengths and weaknesses of these books for the modification and possible change of content and form, in accordance with the set goals and scientific principles to the planners and authors of academic books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • critique
  • Evaluation
  • Form and Content of the Book
باقری، خسرو (1382)، هویت علم دینی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سلیمان‌زاده نجفی، ‌نیره‌السادات،‌ اشرفی‌ریزی،‌ حسن، یارمحمدیان، ‌محمدحسین، شهرزادی، لیلا (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی»، نشر پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،‌ سال هفدهم، شماره 4، صص 14-30.
سمیعی (گیلانی)، احمد (1392)، نگارش و ویرایش، چاپ سیزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (1390)، پرسشنامه نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی).http://www.shmoton.ir
رضی، احمد (1388)، «شاخصه‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، سال چهاردهم، شماره 1، صص 21-30.
زراءنژاد، منصور (1395)، «بررسی و نقد کتاب تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)». پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، شماره 43، صص 29-49.
عابدی جعفری، حسن، معصومی‌مهر، حمیدرضا (1395)، مدیریت اسلامی (مدل‌ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان‌ها)، چاپ چهارم، ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
غلامحسین‌زاده، غلامحسین ‌(1385)، راهنمای ویرایش، چاپ چهارم، تهران: ‌سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کمائی‌فرد، سعیده، جابر، مریم (1391)، «انسجام متن تعاریف در کتاب‌های درسی دانشگاهی»،‌ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره 16، شماره 26، صص 25-45.
ملکی، حسن (1384)، «شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی (بخش مقدمات کتاب)». سخن سمت، شماره 14، صص 9-22.
منصوریان،‌ یزدان (1392)، «صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره 17، شماره 29، صص 1-17.