نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان روسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی آخرین داستان چخوف با عنوان «عروس خانم»، به بررسی دیدگاه‌های نویسنده دربارۀ مسئلۀ زن در آخرین مراحل سیر تحول ادبی وی پرداخته شده است. برای درک دیدگاه چخوف در این‌ خصوص، باید به شرایط تاریخی که اثر در آن خلق شده واقف بود. همچنین ضمن بررسی داستان، نمادین بودن نام اثر و نام قهرمان آن، سرنوشت خاص قهرمان و علت پایان باز داستان بررسی شده است. چخوف زمانی این داستان را خلق می‌کند که روسیه در حال تحولات شدید بود و زمان گشودن درب‌های جدید به سوی آینده فرا رسیده بود، اما هنوز چشم‌انداز مشخصی از آینده وجود نداشت، با این حال نویسنده به نیروی جوان و تأثیر آن در سرنوشت کشور امیدوار بود و این مسئله در آخرین اثر او کاملاً قابل رؤیت است. در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده شده است که قهرمان زن ایده‌آل چخوف کیست. قهرمان زن ایده‌آل چخوف از سایر نویسندگان روسی متفاوت است. اگر در ابتدای قرن نوزده، زنان دکابریست‌ها که همراه همسران خود به تبعید رفتند، زنان ایده‌آل روسیه محسوب می‌شدند، در اواخر سدۀ نوزده، زنانی که قادر به تعیین سرنوشت خود بودند، زنان ایده‌آل جامعۀ روسیه محسوب می‌شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Subject of Women in the Thoughts of Anton Chekhov (Based on the Latest Story by the Author, "The Lady Bride")

نویسنده [English]

  • Zeinab Sadeghi Sahlabad

Assistant Professor, Department of Russian Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, while examining Chekhov's latest story entitled "The Lady Bride", the author's views on the issue of women in the last stages of her literary development are examined. To understand Chekhov in this regard, one must be aware of the historical context in which the work was created. Also, while examining the story, the symbolism of the name of the work and the name of its hero, the special fate of the hero and the reason for the open end of the story have been examined. Chekhov created the story at a time when Russia was undergoing rapid changes and it was time to open new doors to the future, but there was still no clear vision for the future, yet the author hoped for a young force and its impact on the country's destiny. And this issue is quite visible in his latest work. The present study answers the question of who is Chekhov's ideal female heroine. Chekhov's ideal female protagonist was different from other Russian writers. If at the beginning of the nineteenth century, Decembrist women who went into exile with their husbands were considered the ideal women of Russia, in the late nineteenth century, women who were able to determine their own destiny were the ideal women of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Ideal
  • Symbol
  • destiny
  • Russia
کریمی‌مطهر، جان‌اله (1377)، «مسألۀ ایده‌آل در نثر و نمایشنامه‌های آنتون چخوف و ارتباط آن با دیدگاه‌های نویسنده»، پژوهش زبان‌های خارجی، شمارۀ 5، 57-68.
یحیی‌پور مرضیه و کریمی‌مطهر، جان‌اله (1383)، «بررسی نمایش‌نامه “باغ آلبالو” و شخصیت‌های آن»، نشریه علمی پژوهشی دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1383، شماره 19.
 
Ермилов, А. (1977), Чехов и современники его времени, М.: «Просвещение».
Катаев, В.Б. (1989), Литературные связи Чехова, М.: «Московский университет».
Карими-Мотаххар, Дж. и Ашрафи, Ф. (2008), «Изучение темы женщины в творчестве А.П. Чехова и М. Джамаль-Заде», Пажухеш-е Забанха-е Хареджи, № 44. 61-73.
Карими-Мотаххар, Дж. и Борджи, С. (2013), «Образ женщины-матери в романах «Мать» М. Горького, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского и «Соседи» А. Махмуда», Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы, 1(1), 35–47. извлечено от https://www.journaliarll.ir/index.php/iarll/article/view/4
Кузнецова, М.Ю. (1978), Творческая эвольюция А.П. Чехова, Томск: «Томс. ун-та».
Полоцкая, Э.В. (1983), Пути чеховских героев, М.: «Просвещение». 
Страда, В. (1995), Русская литература ХIXXX в., М.: «Наука».
Турков, А. (2002), Русская литература от былин и летописей до классики XIX века, М.: «Аванта».
Фасмер, М. (1987), Этимологический словарь русского языка в 4-х томах, т 3, М.: «Прогресс».
Федосеенко, В.М. (1998), Мифы о растениях и животных, М.: «Русь».
Федосова, Ю.В. (2008), «Рассказ А.П. Чехова, «Невеста» в системе реально-исторических координат», вестник ВГУ, серия: филология. № 2.
Черницына, Е.В. (2005), «Невеста» как особый тип женских характеров в рассказах А.П. Чехова», Вестник ВГУ., серия: филология, № 1.
Чехов, А.П. (1977), Собр. соч. и пимсем: в 30 т.,  Т. 10, М.: «Наука».
Чехов, А.П. (1962), Собр. соч.:в 18 т.,  Т. 8, М.: «Наука».