نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کتاب شاعران حوزة ادبی خراسان ازجمله گزیده‌های ادبی است که توسط دکتر نصرالله امامی ظاهرا برای درسی به همین نام در دورة کارشناسی ادبیات فارسی تألیف شده است. با توجه به سابقة نویسنده در گزیده‌نویسیِ دانشگاهی، خواننده انتظار کتاب آراسته و پیراسته‌ای دارد که شوق دانشجویان را برای مطالعة بیشتر در بارة یکی از مهمترین حوزه‌های شعر فارسی افزون کند؛ اما این انتظار چندان برآورده نمی‌شود. در مقالة حاضر مهمترین اشکالات کتاب مذکور شامل: نام‌گذاری‌‌های نه‌چندان مناسب برای شعرها، انتخاب ناقص اشعار، توضیحات نادرست برای برخی بیت‌ها؛ تغییر سلیقه‌ای واژه‌هایی از بیت‌ها بدون هیچ توضیحی در بارة آنها، حذف برخی منابعی که در توضیحات کتاب به آنها ارجاع داده شده؛ توضیحات نارسا، غیردقیق یا غیرضروری؛ و ایرادات ویرایشی و نگارشی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده امیدوار است با مطرح کردن این اشکالات موجب توجه بیشتر نگارندگان گزیده‌های ادبی دانشگاهی به تألیفاتشان و پیراستن کتاب مذکور از اشکالات یادشده در چاپ‌های بعدی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "The Poets of Khorasan Literary Field: An Excerpt Undergraduate Course in Persian Literature"

نویسنده [English]

  • Jamileh Akhyani

Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The book "Poets of Khorasan Literary Field" is one of the literary excerpts written by Dr. Nasrollah Emami for a course of the same name in the undergraduate course of Persian literature. Given the author's background in academic excerpts, the reader expects a well-groomed book to increase students' enthusiasm for further study of one of the most important areas of Persian poetry, but this expectation is not met. In the present article, the most significant drawbacks of the mentioned book include: not so suitable notes for poems, incomplete selection of poems, incorrect explanations for some verses, changing the tastes of words from poems without any explanation about them, deleting some of the sources referred to in the book description, inadequate, inaccurate or unnecessary description, and editorial and writing flaws have been examined. By presenting these problems, the author hopes that the authors of academic literary excerpts will pay more attention to their writings and dress up the book from the mentioned problems in the subsequent editions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excerpt
  • Criticism
  • Poetry
  • Khorasan Literary Field
  • Ghaznavid Period
امامی، نصرالله (1395)، شاعران حوزة ادبی خراسان، چاپ اول، جامی: تهران.
دهخدا، على‏اکبر (1372)، لغت‏نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره‌ی جدید
بیهقى، ابوالفضل محمدبن‏حسین (1388)، تاریخ بیهقى، به تصحیح محمدجعفر یاحقی و سیدی، چاپ اول، تهران: سخن.
سعدی، مصلح بن عبدالله (1363)، کلیات سعدی، به تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ چهارم: امیرکبیر.
عنصری (1363)، دیوان عنصری بلخی، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم، تهران: کتابخانة سنائی
فرخی سیستانی (1371)، دیوان حکیم فرخی سیستانی، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، چاپ چهارم، تهران: زوار.
فرهنگ بزرگ سخن (1381)، به سرپرستی: حسن انوری، چاپ اول، تهران: سخن.
کیوانی، مجدالدین (1399)، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، ذیل مدخل «ابراهیم غزنوی، سلطان ابوالمظفر»، تهران: دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
مسعود سعد (1364)، دیوان اشعار مسعود سعد، به تصحیح مهدی نوریان، چاپ اول: اصفهان.
منشی، نصرالله (1351)، کلیله و دمنه، به تصحیح مجتبی مینوی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
منوچهری (1356)، دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، چاپ چهارم، تهران: زوار.
مولانا، جلال‌الدین محمد (1375)، کلیات دیوان شمس، مطابق نسخة فروزانفر، چاپ اول، تهران: راد.