نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات اسپانیایی ، دکترای ترجمه، ترجمه شفاهی و ترجمه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروز، یکی از راه های مبارزه فرهنگی علیه انقیاد پسا استعماری، استفاده ازادبیات التقاطی است که در آن خالقان و بازنویسان این نوع متن، در کنار هم در چالشی مدام برای جلوگیری از حذف گفتمانی هستند که متعلق به اقلیت زبانی، فرهنگی و گفتمانی در بافتاریست که در آن اکثریتی صاحب ثروت و قدرت گفتمان نمادین در تلاش برای حذف دیگری و تثبیت خویشتن خویش است. دراین مقاله، تلاش براین است تا با ذکر مثال هایی اززبان چیکانا، زبان مهاجران مکزیکی به ایالات متحده ی امریکا، راهکارهایی به مترجم، به عنوان کنشگر در مبارزه با حذف التقاط وتلاش برای وارد کردن صدای اقلیت خاموش به جهان گفتمان سرمایه داری، ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hybrid Literature, Chicano Literature and The Role of Translator as Social Activist in Their Translation

نویسنده [English]

  • Jeiran Moghaddam Charkari

Assistant Professor, Department of Spanish, Faculty of Persian Literature and Foreign Language, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, postcolonial discourse is considered as one of the most important approaches to the humanities, including translation studies. Confronting the hierarchical structure imposed by discourses with symbolic, repressive power to marginalize and take away the voice of the discourses which lack such power has turned into a battle to regain this lost voice of the "other". One of the fighting ways is creating hybrid literature as a part of Resistance literature in which the "other" is present in the text with its own language and its own self without transformation. Along with the creators of hybrid texts, one of the most critical front lines of this battle belongs to the translators who are involved in a consistent challenge as social activists. On one hand with the text and on the other hand with the target community's structure which aims to maintain the existing hierarchical structure. In this article, after having defined hybrid texts, we will try to present strategies for active translators in the battle against eliminating the minority in the world of capitalist discourse, by providing translation examples of the Chicano language, the language of Mexican immigrants in the U.S.A.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Studies
  • Hybrid Literature
  • Postcolonialism
  • Chicano Language
  • Minority
 
 
Álvarez Rodríguez, Román y Vidal Claramente, María del Carmen África, eds. (1996), Translation, Power, Subversion. Clevedon: Multilingual Matters.
Álvarez Rodríguez, Román y Vidal Claramente, María del Carmen África (1995), Xenofobia y literatura: los nuevos cánones de las instituciones académicas y su relación con el Poder. En el espectáculo de la cultura: Gran Bretaña y España ante el fin de siglo, Salamanca: Plaza Universitaria.
 Bassnett, Susan & Trivedi, Harish, 1999, Introduction: of colonies, cannibals and vernaculars in Post-colonial translation: theory and practice, Susan Bassnett & Harish Trivedi (Eds.) London; New York: Routledge
 Berman, Antoine (1985), La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Paris: Seuil
 Bhabha, Homi (2004),The Location of Culture, Routledge;  New York  
Bhabha, Homi 1990, Nationalism, Colonialism, and Literature, Minnesota: University of Minnesota Press
Cisneros, Sandra (2003), Caramelo o Puro cuento,London : Bloomsbury,.
Clifford, Richard J. (1999), Proverb: A Commentary, Louisville :Westminster John Knox Press 
Gentzler, Edwin & Tymoczko, Maria eds. (2002), Translation and Power, Amherst: University of Massachusetts Press.
Hurtado Alvir, Amparo (2001), Traducción y Traductología: Introducción a la traductología Madrid: Cátedra.
Lefevere, Andre & Bassnet, Sussan( 1998), Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, London: Multilingual Matters
Leal, Luis., & Fuentes, Victor. (1997). Una vida y dos culturas. Conversaciones con Víctor Fuentes. Bilingual Review / La Revista Bilingüe, vol.22 n.2, http://www.jstor.org/stable/25745387
Mercer, Kobena (1988), Diaspora Culture and the Dialogic Imagination in: Mbye Cham y Claire Watkins (eds.), Blackframes: Critical Perspective on Black Independent Cinema. Cambridge: MIT Press.
Pratt, Mary Luis (1992), Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London: Routledge
Sales, Dora & Pinto, Maria (2016), Pathways into Information Literacy and Communities of Practice: Teaching Approaches and Case Studies, Amsterdam: Chando Publishing
Sales, Dora (2006), Traducción, género y poscolonialismo: compromiso traductológico como mediación y affidamento femenino, Revista de traducción Quaderno,n.13 p. p. 21-30,
Talens, Manuel ( 2001), Rueda de tiempo, Barcelona: Tusquets Editores S.A.
Valenzuela Arce, José Manuel (2002), De migras y migraciones. Diásporas, ciudadanía y nación (latino)americana en García Canclini, Néstor ed. Iberoamérica, Diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural, México DF: OEA/Santillana
Venuti, Lawrence, 1998, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, London: Routledge
Vidal Claramonte, M. Carmen África (2014), Translating Hybrid Literatures From hostipitality to hospitality in European Journal of English Studies, n.18, Issue 3: Translation and Etnicity, Online magazine: https://www.tandfonline.com/toc/neje20/current
 
بهار، محمد تقی،1369سبک شناسی ج 1، تهران: امیر کبیر
فرحزاد، فرزانه(1394)، فرهنگ جامع مطالعات ترجمه،ذیل مدخل هیبریدیتی، تهران: نشر علمی