نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

کتاب «ورزش و رسانه با رویکرد کاربردی» منبع درسی دانشجویان تربیت بدنی و کتابی مناسب برای علاقمندان حوزه ارتباطات ورزشی است. مؤلفین کتاب دکتر حمید قاسمی و دکتر لقمان کشاورز هستند. روش تحقیق، کاوشگری فلسفی انتقادی با تکیه بر روش نقادی آموزشی است. ویژگی مؤلفین کتابها بر نحوه ارزشگذاری مخاطبان نقش دارد. تجربه و تخصص نویسندگان این کتاب، ضامن اطمینان و اعتماد خوانندگان به محتوای آن است. این کتاب، اثر ارزشمندی برای خوانندگان و عمدتا دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی می باشد. قلم شیوا و ساختار ساده جملات برای تسهیل انتقال پیام از نکات ارزشمند این کتاب است. مطالب کتاب که با ارائه مفاهیم اولیه و تعاریف و مبانی آغاز شده و به تدریج به مطالب تخصصی و کاربردی و در نهایت به اثرات محیطی، شامل فرهنگ، قوانین و سیاستگذاران بر عملکرد رسانه منتهی شده است، حاکی از نظم مطلوب و ارتباط منطقی مطالب کتاب است که در بردارنده دامنه موضوعی، مفهومی و کاربردی رسانه­ها در ورزش است. اما کتاب مذکور دارای اشکالات شکلی و ظاهری و همچنین مشکلات نگارش دستور زبان فارسی است که در صورت رفع این مشکلات، می تواند کتابی منحصر به فرد، نه تنها برای دانشجویان بلکه برای تمام علاقمندان حوزه ورزش و رسانه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Sports and Media, an Applied Approach"

نویسنده [English]

  • Sara Keshkar

Associate professor of sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

"Sport and Media, an Applied Approach" is a book for physical education students and sports communication enthusiasts, written by Hamid Ghasemi and Loghman Keshavarz. The research method was a critical philosophical exploration based on the critique of educational criticism. The experience and expertise of the authors guarantee readers' confidence in the book's content. The book is valuable for readers and most undergraduates of physical education. Comprehensible and simple text with suitable sentence structure, which helps to convey the message to the readers, is the most valuable point of the book. The book's contents, beginning with the introduction of basic concepts, definitions, and foundations and gradually leading to specialized and applied content and ultimately to the effects of the environment, including culture, rules, and policymakers on media performance, indicate a desirable order and logical relevance of the book's contents. There are some writing problems in Persian grammar due to the poor technical performance of the publisher and the book's editor. It can be a unique book, not only for the students but also for all who are interested in sports and media, just if the form and grammatical structure are reviewed and corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Media
  • Sports
  • Applied Approach
پیرائی، خسرو (1396). «بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی». پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هفدهم، شمارة سوم، مرداد و شهریور 1396. 21-35.

دهقانی، رضا (1386). «اصول نقد اثر و تحلیل محتوا». سازمان تبلیغات اسلامی. http://old.ido.ir/a.aspx?a=1386050101

رشیدی، صادق؛ امینی، فرهاد (1398). «نقد تحلیلی کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام». پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ماه نامة علمی  پژوهشی، سال نوزدهم، شمارة پنجم،85-102.
رضوی، سید عباس (1394). «نقد و بررسی کتاب طراحی آموزش اثربخش». پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال پانزدهم، شمارة چهارم، زمستان 1394. 95-117.
صادقی، عباس و انوری، صدور (1385). «تفکر انتقادی»،  کنگره ملی علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.civilica.com/PaperSOCIALSCIENCECONF01SOCIALSCIENCECONF01_158.html
کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ صادقی، رضا (1392). «تناسب حوزة نشر کتاب های ورزشی با انتظارات انتظارات مخاطبان مخاطبان با تأکید بر عناصر آمیختة بازاریابی ورزشی». مدیریت ورزشی. شماره 17. صص. 27-5.
قاسمی، حمید؛ کشاورز، لقمان (1396). «ورزش و رسانه، با رویکرد کاربردی». تهران: علم و ورزش. چاپ اول.  
 
مختاری، حیدر؛ رضایی امیدی، حمیدرضا؛ نوذری، سودابه (1394). «راه یابی آیین بدنویسی به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری». مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. شماره پیاپی 15. صص. 118-93.
Baig M., Jawaid S. A. (2019). Scientific Writing: chapter 26, How to write a Book Review. https://www.researchgate.net/publication/332447215.
 
Bazerman, Charles (2010). “Evaluating the book as a whole: the book review, In: The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines”. The WAC Clearing house. Fort Collins, CO. Available at https://writing.colostate.edu/textbooks/informedwriter/ chapter8.pdf

Lee D. J., Chang Yuchou, Archibald J. K. and Pitzak C.(2008). "Matching book-spine images for library shelf-reading process automation," 2008 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, Arlington, VA, 2008, pp. 738-743.

 

Mattern J. (2011). “How Important is Your Book’s Spine Design?” Mar 21, 2011 | AIPIndie Publishing. Available at All freelance writing. https://allfreelancewriting.com/how-important-is-your-books-spine-design/