نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

جغرافیا تأثیر بسیار مهمی در سرنوشت کشورها دارد. در این چارچوب، اخیراً کتابی با عنوان «در اسارت جغرافیا» توسط تیم مارشال منتشر شده که محور اصلی آن تأکید بر اهمیت ژئوپلیتیک در بررسی مسائل و بحران‌های بین‌المللی است. نویسنده کتاب با تمرکز بر اهمیت نقش عوامل جغرافیایی، به دنبال یافتن پاسخی متاسب برای این پرسش کلیدی است که چگونه ژئوپلیتیک یا جبر جغرافیایی تصمیمات رهبران و بازیگران سیاسی کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد؟. از نظر مارشال، چالش‌های جغرافیایی سبب ایجاد محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری رهبران در حوزه­هایی چون جنگ و صلح می‌شود. در همین راستا، نویسنده برای ارزیابی مدعای اصلی خود در کتاب شرایط ژئوپلیتیک کشورهای مختلف در مناطق گوناگون جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و با مرور گذشته تاریخی، نگاهی به آینده بحران‌های بین‌المللی در سایه محدودیت‌های ژئوپلیتیکی می‌اندازد. مارشال موضوعات کلیدیِ ژئوپلیتیکی که تمام قاره‌ها و مناطق مهم جهان با آن روبرو هستند را شناسایی کرده، تا از این طریق مناطقی که پتانسیل درگیری‌های فعلی یا آینده را دارند مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. بدیهی است مباحث مذکور در زمره موضوعات کلیدی در حوزه حکمرانی است و اهمیت چنین مباحثی نویسنده این سطور را به سمت معرفی، نقد و بررسی اثر مذکور رهنمون ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Prisoners of Geography" Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics

نویسنده [English]

  • Armina Arm

PhD in International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Geography has a very important impact on the fate of countries. Land and natural resources can endanger and threaten human beings just as they can bring security and prosperity. Although modern technology has made it possible to control geographical laws to some extent, it is still important in understanding why countries behave. The main focus of the book "prisoners of Geography" is the importance of geopolitics in studying international issues and crises. The author seeks to answer the key question of how geopolitics influences the decisions of leaders and political actors. According to the author, geographical challenges, including mountains, rivers, deserts, and other natural barriers, limit leaders' decision-making in war and peace. In this regard, the author examines the geopolitical conditions of different countries in different geographical regions and, by reviewing the historical past, looks at the future of international crises in light of geopolitical constraints. The Marshall Team has identified key geopolitical issues facing all major continents and regions of the world. The author analyzes the geopolitics of areas with the potential for current or future conflicts. In view of the above issues, the present article tries to introduce the work, critique, and evaluate it on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Geography
  • Geopolitics
  • International Relations
  • Power Politics
اسکارلت، سرجان (1399)، «مقدمه»، در کتاب: در اسارت جغرافیا: ده نقشه که همه آموختنی ها را درباره سیاست جهانی بیان می‌کند، ترجمه مرجان رضایی، نشر مرکز، تهران، 1399.
احمدپور، زهرا و لشکری‌تفرشی، احسان(1389)، ژئوپولیتیک دریای خزر، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
احمد دوست، محمد رضا(1399)، «ایران؛ استقلال استراتژیک یا تنهایی استراتژیک؟»، دیپلماسی ایرانی، دی ماه 1399.
تامپسون، مل (1398)، فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی، ترجمه نرگس تاجیک نشاطیه، تهران: روزگار نو.
حافظ­نیا، محمدرضا (1400)، «اصول مکتب ژئوپولیتیک انسانگرا»، فصلنامه ژئوپولیتیک، سال هفدهم، شماره 1.
دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت. (1372).نظریههای متعارض در روابط بینالملل. ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب. تهران: انتشارات قومس.
سلیمی، حسبن (1384)، نظریه­های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: سمت.
قوام، عبدلعلی (1384)، جهانی شدن و جهان سوم، تهران: وزارت امور خارجه.
کلوسکو، جورج (1391)، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد سوم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نی.
مارشال، تیم(1399)، در اسارت جغرافیا: ده نقشه که همه آموختنی ها را درباره سیاست جهانی بیان می‌کند، ترجمه مرجان رضایی، نشر مرکز، تهران، 1399.
Glassner, M. & Fahrer, C. (2004); Political Geography; USA: John Wiley and Sons.
Mesbahi, Mohiaddin, Free and Confined: Iran and the International System. (2011). Iranian Review of Foreign Affairs, 5 (2): 9-34.
Nalbandov, Robert,( 2016). Not by Bread Alone: Russian Foreign Policy Under Putin. Dulles, TX: Potomac Books.
Wohlforth, W., B. De Carvalho, H. Leira and I. Neumann (2017), “Moral Authority and Status in International Relations: Good States and the Social Dimension of Status Seeking”, Review of International Studies, Vol. 44, Issue 3, pp. 526-546.