نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

فراگیری فرایند جهانی شدن، با توجه به تاثیرات گسترده آن، چالشهای زیادی را برای کشورها ایجاد کرده است. در این میان کشورهای کوچک به عنوان جوامعی که از تاثیرپذیری بیشتری برخوردارند، با چالشهای بیشتری روبرو هستند. پژوهشگران مقالات و کتابهای مختلفی را به این موضوع اختصاص داده و سعی کرده اند وضعیت کشورها را در فرایند جهانی شدن، و اقدامات آنها را برای مواجهه با چالشهای جهانی شدن تبیین نمایند. نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس» با این رویکرد سعی کرده است جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در اقتصاد بین الملل در عصر جهانی شدن توضیح دهد. این کتاب اقدامات کشورهای کوچک خلیج فارس را برای انطباق با شرایط جهانی بررسی کرده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه به کتاب، سعی شده است نقاط قوت و ضعف آن بررسی شوند. این بررسی نشان می دهد که نویسنده کتاب تحلیل های ارزشمندی از سیاستها و اقدامات کشورهای کوچک خلیج فارس برای ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد بین الملل ارائه کرده است، اما در عین حال کتاب بویژه متن ترجمه آن از ضعف های شکلی و محتوایی متعددی رنج می برد.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Illusion and a Paradox in the GCC A Critical Review on the Book "The Gulf States in International Political Economy"

نویسنده [English]

 • Hakem Ghasemi

Associate Professor, Dept. of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

چکیده [English]

The process of globalization has created many challenges for countries. Small countries, meanwhile, face more challenges, because they are more influential and vulnerable communities. Researchers have published various articles and books about this issue and have tried to explain the situation of countries in the process of globalization, and their actions to resolve the problems and challenges of globalization. With this approach, the author of the book "The Gulf States in International Political Economy" has tried to explain the position of the GCC members in the international economy in the era of globalization. This book examines and analyzes the actions of small countries in the Persian Gulf to adapt to globalization and global conditions. In this article, with a critical review of this book, we have tried to examine and introduce its strengths and weaknesses. This study shows that the author of the book has provided valuable analysis of the policies and actions of the small the Persian Gulf countries to improve their position in the international economy. But, at the same time, the book has numerous formal and content weaknesses, especially its translated text.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Political
 • International Economy
 • Globalization
 • Persian Gulf
 • GCC
 • المزاینی، خالد، و  جین مارک ریکلی(1399). قدرتهای کوچک خلیج فارس: تحول در سیاست خارجی و امنیتی کشورهای کوچک خلیج فارس پس از بهار عربی. ترجمه: حمیدرضا خالدی. تهران: بید.
 • اولریکسن، کریستین کوتز(1396).  اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس.. ترجمه: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، سیدجواد صالحی، و مهدی کشاورز. تهران:  نشر مخاطب.
 • بیلیس،جان، و استیو اسمیت(1388). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرایندها)  تهران: ابرار معاصر.
 • سلیمی، حسین(1384).  نظریه های گوناگون در باره جهانی شدن. تهران: سمت.
 • سیف زاده، سید حسین(1368). نظریه های مختلف روابط بین الملل. تهران:  سفیر.
 • شولت، جن ارت(1388). «جهانی شدن سیاست»، در بیلیس،جان، و استیو اسمیت(1388). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرایندها)  تهران: ابرار معاصر، صص47-90.
 • کلارک، یان(1388). «جهانی شدن و نظم پس از جنگ سرد»، در بیلیس،جان، و استیو اسمیت(1388). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرایندها)  تهران: ابرار معاصر، صص 1383-1414.
 • فرانکل، جوزف(1369). روابط بین الملل در جهان متغییر. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 • Cantori, J. Jouis and Steven L. Spigel (1970). The International Relations of Regions, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
 • Holsti, Ole R.(2012).”Theories of International Relations”, In Edited by Michael J. Hogan and Thomas G. Paterson, Explaining the History of American Foreign Relations, Cambridge University Press.

 

 

 

References:

 • Al-mazayni, Khaled, and Jane Mark Riciley(2020). The Small Powers in the Persian Gulf: Developments of the foreign and security policy in the small countries of the Persian Gulf after the Arab Spring. Translated to Persian: Hamidreza Khaledi. Tehran: Bid Publisher.
 • Baylis, John, and Steve Smith (2009). The Globalization of World Politics: an introduction to International Relations. Translated to Persian: Abolghasem Rahchamani et al. Tehran: Abrar Moaser Publisher.
 • Cantori, J. Jouis and Steven L. Spigel (1970). The International Relations of Regions, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
 • Clark, Ian (1388). "Globalization and post-Cold War order", In Edited by Baylis, John, and Steve Smith (2009). The Globalization of World Politics: an introduction to International Relations. Translated to Persian: Abolghasem Rahchamani et al. Tehran: Abrar Moaser Publisher.
 • Frankel, Joseph (1369). International relations in a changing world. Tehran: Institute of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs.
 • Holsti, Ole R.(2012).”Theories of International Relations”, In Edited by Michael J. Hogan and Thomas G. Paterson, Explaining the History of American Foreign Relations, Cambridge University Press.
 • Salimi, Hussein (2005). Various Theories about Globalization. Tehran: Samt Publisher.
 • Schultz, Jan Art (1388). "Globalization of politics", In Edited by Baylis, John, and Steve Smith (2009). The Globalization of World Politics: an introduction to International Relations. Translated to Persian: Abolghasem Rahchamani et al. Tehran: Abrar Moaser Publisher.
 • Seifzadeh, Seyed Hossein (1368). Various theories of international relations. Tehran: Safir.
 • Ulrichsen, Kristian Coates (2017). The Gulf States in International Political Economy. Translated to Persian: Fariborz Arghavani Pirsalami, Seyed Javad Salehi, and Mehdi Keshavarz. Tehran: Mokhatab Publisher.