نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

فلسفه سیاسی ماکیاوللّی  کتابی است به قلم فیلیپو دل لوکّزه که فؤاد حبیبی و امین کرمی آن را  به فارسی برگردانده و انتشارات ققنوس در اختیار فارسی زبانان قرار داده است. در مقاله حاضر، ضمن ارائه معرفی مختصری درباره نویسنده، سازمان اثر مورد بررسی برای خوانندگان ترسیم خواهد شد. همینطور تلاش خواهیم کرد تا محتوای اثر استاد ایتالیایی تاریخ فکر سیاسی درباره منشی فورانسی را به اعتبار مفاهیم مرکزی موجود در نوشته او مورد بررسی قرار بدهیم. ما اینکار را از طریق مشخص کردن فهمی که نویسنده از طبیعت گرایی درماکیاولی داشته است آغاز کرده و نتایج منطقی این صورت بندی فلسفی را تا دست یابی نتایج نهای آنها دنبال می‌نماییم. نشان خواهیم داد که چطور روایت لوکّزه از اندیشه فلسفی ماکیاوللی، به صورت بندی جدیدی از مفهوم سیاست مدرن در اندیشه او منتهی خواهد شد. صورت بندی انقلابی جمهوری‌خواهانه‌ای که بر خلاف اکثر دعاوی موجود درباره ماکیاوللی او را به فیلسوف تعارض و مردم تبدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Machiavelli's Ghost: A Critical Review on the Book "Machiavelli's Political Philosophy"

نویسنده [English]

  • Hamid Malekzadeh

PhD in Political Science (Political Thoughts), University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article will review the Persian translation of "The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli" by Filippo Del Lucchese. Fouad Habibi and Amin Karami translated Del Lucchese's book into Persian, and the Ghoghnos Publication provided it to Persian language readers. In this article, in addition to giving a brief introduction about the author, the organization of the book will be drawn for readers. We will also try to examine the content of the work of the Italian professor of the history of political thought about the French secretary in light of the central concepts in his writing. We begin by defining the author's understanding of Machiavelli's naturalism and pursuing the logical implications of this philosophical formulation until their final conclusions are reached. We will show how Del Lucchese's account of Machiavelli's philosophical thought will lead to a new formulation of the concept of modern politics in his thought. A republican revolutionary formulation that, unlike most of the claims about Machiavelli, turns him into a philosopher of conflict and people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machiavelli's Ghost
  • Filippo Del Lucchese
  • Conflict
  • Naturalism
 
 
Burke, E. (2017). Reflections on the Revolution in France . London: Jonathan Bennett.
Hegel, G. (1979). Phenomenology of Spirit. (J. N. A. V. Miller, Trans.) Oxford: Oxford University Press, USA.
Hegel, G. (1991). Elements of the Philosophy of Right. (A. w. Wood, Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, G. (1999). Hegel: Political Writings (Cambridge Texts in the History of Political Thought). Cambridge: Cambridge University Press.
Maurizio Viroli. (2005). From Politics to Reason of State:The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250–1600. Princeton University.
Sokolowski, R. (2008). Phenomenology of the Human Person. United State of America: Cambridge University Press.
Viroli, M. (1998). Machiavelli. Oxford University Press.
ارسطو. (1385). سماء طبیعی(فیزیک). (م. ح. لطفی, مترجم) تهران: طرح نو.
اسکینر, ک. (1372). ماکیاولی. (ع. ا. فولادوند, Trans.) تهران: طرح نو.
افلاطون. (1383). قوانین (سوم ed.). (م. ح.-ر. کاویانی, Trans.) تهران: شرکت سهامی(خاص) انتشارات خاوارزمی.
آلتوسر, ل. (1396). ماکیاولی و ما. (ف. حبیبی, & ا. کرمی, مترجم) تهران: اختران.
بشیریه, ح. (1382). عقل در سیاست:سی‌وپنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نشر نگاه معاصر.
گرامشی, آ. (1394). شهریار جدید. (ع. نوریان, مترجم) تهران: اختران.
لوکّزه, ف. د. (1397). فلسفه سیاسی ماکیاولی. (ف. حبیبی, & ا. اکرمی, مترجم) تهران: ققنوس.
ماکیاولی, ن. (1389). شهریار. (د. آشوری, مترجم) تهران: نشر آگه.
ماکیاولی, ن. (1389). شهریار. (د. آشوری, Trans.) تهران: نشر آگه.
هابز, ت. (1381). لویاتان (جلد دوم). (سی.بی.مکفرسون, تدوین, & ح. بشیریه, مترجم) تهران: نی.