نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با وجود اینکه پژوهشگران در مورد ماهیت و اهمیت کارآفرینی استراتژیک اتفاق‌نظر دارند، تعاریف متعدد این مفهوم، ابهام‌آفرین شده است. همچنین بیشتر معیارهای موجود ویژگی منحصربه فرد کارآفرینی استراتژیک را در نظر نگرفته‌اند. هدف این مقاله، نقد و بازتعریف کارآفرینی استراتژیک و ابزارهای سنجش آن است. در این پژوهش، با بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین، نقاط اشتراک تعاریف کارآفرینی استراتژیک شناسایی شده است. هسته اصلی کارآفرینی استراتژیک، تعادل است و برای دستیابی به کارآفرینی استراتژیک موفق باید بر ایجاد تعادل میان کارآفرینی و مدیریت استراتژیک، شناسایی و به‌کارگیری فرصت‌ها و نوآوری‌های بنیادین و تدریجی تاکید کرد. در این مسیر، بخش عمده‌ای از مقالاتی که در نشریه کارآفرینی استراتژیک به چاپ رسیده است، به ایجاد تعادل میان استراتژی و کارآفرینی پرداخته است. این مقاله سه پرسشنامه‌ای را که برای سنجش کارآفرینی استراتژیک تدوین شده‌اند مورد بررسی قرار داده است که نتایج بیانگر ناکامی این ابزارها در سنجش مفهوم منحصر به فرد کارآفرینی استراتژیک است. پرسشنامه‌های موجود به سنجش جداگانه مفاهیم کارآفرینی سازمانی و مدیریت استراتژیک پرداخته‌اند و اینکه از تلفیق این دو مفهوم، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارآفرینی استراتژیک با ابعاد و وِیژگی‌های متفاوت شکل گرفته است دیده نمی‌شود. یافته دیگر این است که به علت تعداد اندک مطالعات کمی در زمینه کارآفرینی استراتژیک، روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها در مطالعات دیگر کمتر مورد سنجش قرار گرفته است. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری هم برای آزمودن پرسشنامه‌های موجود و هم برای توسعه ابزارهای سنجش کارآفرینی استراتژیک صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticizing and Redefining the Concept and Measures of Strategic Entrepreneurship

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Naeiji

Assistant Professor in Business Management, Faculty Member, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although researchers generally agree on the nature and importance of strategic entrepreneurship (SE), various definitions have created confusion. Also, most exiting measures do not take into account the unique characteristics of this construct. The purpose of this paper is to criticize and redefining SE and its measures. By conducting a systematic review of previous research, we identify similarities between definitions of SE. Balancing is the core of SE concept and successful SE capabilities stressed on balance between corporate entrepreneurship and strategic management, opportunity exploration and exploitation, and radical and incremental innovations. In this way, the main section of the papers which are published in the Strategic Entrepreneurship Journal (SEJ) has paid attention to balance strategy and entrepreneurship. This paper reviews three questionnaires that were developed to measure SE. However, only a few studies have used these questionnaires and further studies should be conducted to develop instruments to measure SE.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Entrepreneurship
 • Critique
 • measurement tool
 • Opportunity Exploration and Exploitation
 1. طبرسا، غ.، یدالهی فارسی، ج.، و نائیجی، محمدجواد (1392). «الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه‌ای تبادل دانش». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش 15، 180-165.

 

 1. Davis, MH., Hall, JA., Mayer, PS (2015). “Developing a new measure of entrepreneurial mindset; reliability, validity, and implications for practitioners”, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 68(1), 21-48.
 2. Dhliwayo, S (2014). “Entrepreneurship and Competitive Strategy: An Integrative Approach. The Journal of Entrepreneurship, 23(1), 115-135.
 1. Gaichas, S.K (2008). “A context for ecosystem-based fishery management: Developing concepts of ecosystems and sustainability”, Marine Policy, 32, 393-401
 2. Haynie, J.M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P. C (2010). “A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset”, Journal of Business Venturing, 25, 217–229.
 3. Ireland, R.D., Hitt, M.A., and Sirmon, D.G. (2003). “A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions”, Journal of Management, 29, 6, 963-989.
 4. Ireland, R.D., & Webb, J.W (2009). “Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation”, Business Horizons, 52, 469-479.
 1. Kraus, S., Kauranen, I., and Reschke, C.H (2011). “Identification of domains for a new conceptual model of strategic entrepreneurship using the configuration approach”, Management Research Review, 34, 58-74.
 2. Kyrgidou, L.P., and Hughes, M (2010). “Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions”, European Business Review, 22, 43-63.
 3. Kyrgidou, L.P. and Petridou, E (2011). “The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship”, Technology Analysis & Strategic Management, 23(6), 697-713.
 1. Mazzei, M. J., Ketchen, D.J., and Shook C.L (2017). “Understanding strategic entrepreneurship: a “theoretical toolbox” approach”, International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 631-663.
 2. Naeiji, M.J. & Siadat. S.H (2019). “Developing a Measurement for Strategic Entrepreneurship by Linking its Dimensions to Competitiveness in Knowledge-based Firms”, International Journal of Business Innovation and Research, 18(1), 1-18.
 1. Obeng, B.A., Robson, P. and Haugh, H (2014). ‘Strategic entrepreneurship and small firm growth in Ghana’, International Small Business Journal, 32(5), 501-524.
 1. Paek B., & Heesang Lee, H (2017). “Strategic entrepreneurship and competitive advantage of established firms: evidence from the digital TV industry”, International Entrepreneurship and Management Journal, 14(4), 883-925.
 1. Rezaian, A. and Naeiji, M.J (2011). “Intellectual Capital and Strategic Entrepreneurship as Determinants of Organizational Performance: Empirical evidence from Iran steel industry”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(2), 3-19.
 1. Tavassoli, S. & Bengtsson, L. & Karlsson, C (2017). “Strategic entrepreneurship and knowledge spillovers: spatial and spatial perspectives”, International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 233-249.
 1. Villiers-Scheepers, M.J (2012). “Antecedents of strategic corporate entrepreneurship”, European Business Review, 2(5), 400-424.
 1. Wang, Z.M., and Wang, S (2008). “Modeling regional HRM strategies in China: An entrepreneurship Perspective”, The International Journal of Human Resource Management, 19(5), 945-963.
 2. Webb J.W., Ketchen, D.J., and Ireland, R.D (2010). “Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: Opportunities and challenges”, Journal of Family Business Strategy, 1, 67-77.
 3. Westgren, R, Wuebker R (2010). “An economic model of strategic entrepreneurship”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1–22.
 4. Wright, M. & Hitt. M.A (2017). “Strategic Entrepreneurship and SEJ: Development and Current Progress”, Strategic Entrepreneurship journal, 17(3), 200-210.