نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار آموزش زبان عربی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه شیراز، إیران.

10.30465/crtls.2021.36114.2222

چکیده

این مطالعه با هدف کارآمدی و أثر بخشی کتاب مبادی العربی از لحاظ رعایت معیارهای مطلوب کتاب درسی از نظر دانشجویان انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه شیراز تشکیل می دهند که شامل 79 نفر، و به صورت سرشماری، برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده پرسشنامه را تکمیل کردند. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که پایایی پرسشنامه با روش الفبای کرونباخ 73/0 محاسبه شد، در این تحقیق از دو آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن جهت سنجش أثربخشی کتاب مبادئ استفاده شد. و این پژوهش به جهت پاسخگویی به چهار سوال در رابطه با میزان کارآمدی و أثر بخشی کتاب مبادی العربی، روش تدریس به کار گرفته شده توسط استاد، سطح مهارتی دانشجویان پس از گذراندن درس قواعد و نهایتاً مقبولیت سوالات امتحانات گرفته شده، طراحی شده است. یافته ها نشان داد که کارآمدی و أثر بخشی کتاب مبادی العربی در کمترین حد میزان رعایت شده است. روش تدریس به کار گرفته شده توسط استاد از نظر دانشجویان، بیشترین میزان و سطح مهارتی دانشجویان پس از گذراندن درس قواعد و مقبولیت سوالات امتحانات گرفته شده تقریبا تا حد متوسط میزان رعایت را در کتاب مبادی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness and effectiveness of the book Mabadi al arabi from the perspective of students of Arabic language and literature (Case study: Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • Abdolrazagh Rahmani 1
  • Eshagh Rahmaani 2
  • Shabnam moenizadeh 3

1 Assistant Professor, University of Hormozgan, Iran

2 Arabic language associate professor, Shiraz University

3 M. Student in Arabic language and literature, Shiraz university,Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of efficiency and effectiveness of the book Mabadi arabi in terms of observing the desired criteria of the textbook from the students' point of view. The statistical sample of this study is the students of Arabic language of Shiraz University, which includes 79 people, and in the form of a census, equal to the statistical population, completed the questionnaire. This research is a descriptive survey that the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alphabet method of 0.73, In this study, two one-sample t-test and Friedman test were used to measure the efficiency and effectiveness of the book " Mabadi arabi ". And this research is designed to answer four questions about the efficiency and effectiveness of the book Mabadi arabi, the teaching method used by the professor, the level of students' skills after passing the Arabic rules course and finally the acceptability of the exam questions. The findings showed that the efficiency and effectiveness of the book Mabadi has been observed to a minimum. The teaching method used by the professor from the students' point of view shows the highest level and skill level of the students after passing the Arabic rules course and the acceptability of the exam questions taken almost to the average level in the book Mabadi arabi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency
  • effectiveness
  • Mabadi al arabi
  • sarf rules
  • nahw rules