نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی ارشد ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء

10.30465/crtls.2022.38818.2413

چکیده

مطالعة تاریخی نقش زنان در طبقات گوناگون جامعه از جمله طبقة صوفیه، شناختی جامع و دقیق از آنان ارائه خواهد کرد. تلاش برای درک این نقش با توجه به حاکمیت نگاه مردسالارانه در واقع راهی برای تحلیل و نقادی این نگاه حاکم به‌شمار می‌آید. شواهد تاریخی متعدد، به مفهوم فراجنسیتی در تصوف گواهی دارند که نادیده‌انگاری تاریخی زنان در چنین نگرشی را نامفهوم می‌نماید. در جامعة مردسالار که زنان کمتر از مردان، امکان حضور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی را داشته و معمولا از متن به حاشیه رانده شده‌اند، به‌طور طبیعی، ورود زنان به سلک عارفان و طی مراحل کمال عرفانی با دشواری‌هایی متعدد روبرو بوده است. این مقاله با بررسی تاریخی سرگذشت زنان صوفی و چگونگی ورود آنان به سلک عارفان، به این نتیجه می‌رسد که عواملی چند در راه‌یابی زنان به سلوک عرفانی از اهمیت برخوردار بوده‌اند که مهمترین آنها رابطة خویشاوندی است که نگاه مردسالارانه آن را نادیده گرفته است و این خود یکی از مهمترین نقدها به نگرش مردسالارانه به جریان سلوک و تصوف به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of women in Sufism: A Critique of patriarchal thinking

نویسندگان [English]

  • Hadi Vakili 1
  • Sanam Morovati 2

1 Associate Professor, Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences

2 A M.A Student of Religions and Mysticism, university of Al'Zahra

چکیده [English]

Women, as half of human society have a special place in modern research. Given the major changes that have taken place in the attitude towards this prominent social element in the present age,, it is necessary to study the views of different classes of society about women in order to know them more comprehensively and accurately. Sufis because of their high and positive position among the classes of society, their views are of particular importance. This article tries to analyze the position of Sufi women. According to numerous historical evidences, the concept of transgender is observed and the historical neglect of women in such an attitude is incomprehensible. In a democratic society where women are less likely than men to have a presence in the social, economic, religious and political spheres and are usually marginalized from the text, it is natural for women to enter the mysticism and through the stages of mystical perfection with difficulties. Has been done numerous; But in the end, women have entered the stages of mystical behavior and in many cases have snatched the lead from men. However, this article examines the history of Sufi women and how they entered the mystical path, and concludes that several factors have been important in guiding women to the mystical path, the most important of which is kinship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufi women
  • Mystical conduct
  • Sufi anthropology
  • Kinship
  • Male history