نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم. دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقالۀ (Is Justified True Belief Knowledge) «آیا باور صادق موجه، معرفت است؟» -که توسط ادموند گتیه(Edmund Gettier) نوشته است- یکی از معروف‎ترین مقالات در حوزۀ معرفت‎شناسی معاصر است. این مقالۀ بسیار کوتاه، تنها با ذکر دو مثال نقض، تعریف رسمی از معرفت را به چالش کشیده و دربارۀآن مشاجرات و راه حل‎های زیادی از سوی معرفت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شناسان مطرح شده است. مقاله حاضر به نقد و بررسی این دو مثال از منظر معرفت‎شناسی اسلامی پرداخته و با طرح ارتباط علّی، درصدد پاسخ دادن به این اشکالات بر آمده است. تفاوت اصلی که این ارتباط علّی با ارتباط علّی گلدمن دارد؛ در این مطلب است که از منظر معرفت‎شناسی اسلامی، معرفت گزاره‎ای وابسته به سطح عمیق‎تری از معرفت است که می‎توان آن را معرفت حضوری نامید. بر این اساس، طرح ارتباط علی میان واقعیت خارجی و معرفت گزاره‎ای با واسطۀ معرفت حضوری صورت می‎گیرد و در آن پدیدارهای حسی، معلولی برای واقعیت خارجی و نمودی از آن به شمار می‎آیند و ذهن پس از دریافت این معرفت حضوری (پدیدارهای حسی) با مفهوم‎سازی و حکم، معرفت گزاره‎ای را تشکیل می‎دهد. این ارتباط علّی اساسا جایگاه معرفت‎زایی دارد و تحقق آن، برابر با شکل‎گیری زنجیرۀ معرفت برای فرد است و از همین‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎رو، برقرار نشدن این زنجیره علّی به شکل مناسب در مثالهای نقض گتیه، دلیلی برای معرفت نبودن باورهای صادق موجه در آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge and True Justified Belief; In Viewpoint of the Islamic Epistemology: A Critique on the Paper “Is Justified True Belief Knowledge?”

نویسنده [English]

 • Mohsen Ebrahimi

PhD of Philosophy. Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The article “Is Justified True Belief Knowledge? by Edmund Gettier is one of the famous works in contemporary epistemology. This short article has challenged the classical definition of knowledge by the two controversial examples and raised various disputes and solutions by epistemologists. The present article studies those examples by relying on Islamic epistemology and answers the problems by proposing a kind of causal relation that differs from the causal theory of Goldman. The main difference is that the chain of causality is between external fact and proposition knowledge by the perception of a different form of knowledge called “knowledge by the present.” This causality originally has an epistemic role because it is identical to the manifestation of the external fact by appearing in perceptions that are effects of the external fact. Therefore, the perceiver grasps facts by the deeper surface of knowledge intermediates between external fact and proposition knowledge, and by the conceptualization of the appearance and judgment. The mind constitutes true justified beliefs therefore in Gettier’s problems, the chain of this causality is not connected in an appropriate way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justified True Belief
 • Knowledge by Present
 • Causality
 • Perception
 • Definition of Knowledge
 • Propositional Knowledge
 • صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،‏ (1981)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیه، سوم‏، بیروت‏، دار احیاء التراث العربی
 • _______‏(1371) ، التصور و التصدیق، قم، بیدار
 • لاکس، مایکل، (1394) در آمدی به متافیزیک معاصر، یاسر پوراسماعیل، صالح افروغ، تهران، حکمت
 • طباطبایی، محمد حسین، (1386)، نهایه الحکمه، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
 • کشفی، عبد الرسول (1383) تعریف سه جزئی معرفت و شرط چهارم، نشریه نامه حکمت ش 3، بهار و تابستان، ص 2-24

 

 • BonJour, Laurence, (2010), Epistemology Classic Problems and Contemporary Responses Second Edition, the Rowman & Littlefield Publishing Group, New York
 • Russell, Bertrand (1912), The Problems of Philosophy, United Kingdom
 • Plantinga, Alvin (1993), Warrant: The Current Debate, New York Oxford
 • Moser, Paul k. (2010) Gettier problem, A Companion to Epistemology Blackwell Publishing Ltd except for editorial material and organization © Jonathan Dancy, Ernest Sosa, and Matthias Steup, pp365-368
 • Hitchcock, Christopher R (2005) causation: philosophyof science, Encyclopedia of Philosophy Second Edition, Borchtert, Donald.M (ed). vol 2, pp 414-420, Thomson Gale, New York.
 • Goldman, Alvin I. (1967), A Causal Theory of Knowing, Journal of Philosophy, Jun. 22, pp. 357-372
 • _______(1976) "Discrimination and Perceptual Knowledge," The Journal of Philosophy, 73, 20 (1976), 771-791
 • Gilbert, Harman (1973) Though, Princeton University Press, Press
 • Feldman, Richard (2003) Epistemology, Pearson Education, New Jersey
 • Lemos, Noah (2007) An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge University Press, New York
 • Gettier, Edmund L. (1963),Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis 23: pp. 121-23