نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقاله حاضر تلاشی است برای مطالعه درباره کتاب شهریار منجی:معنای شاهکار ماکیاوللی، اثر مائوریتسوی ویرولی استاد ایتالیایی علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا که انتشارات علمی و فرهنگی آن را در مجموعه اندیشه و اندیشه ورزان خود، در سال 1398 به چاپ رسانیده است. نویسندگان در مواجه نقدی خود با کتاب، تلاش کرده‌اند تا از مبنای روشی پدیدارشناسانه خاصی استفاده کنند. بر این اساس، و برپایه این باور بنیادین که، هر نقد/تفسیری درباره یک متن یا نظام فکری، با تجربه منتقد/مفسر از متن یا نظام فکری مورد مطالعه‌اش ارتباطی بنیادین دارد، به مطالعه درباره ساختار تجربه از منظری پدیدارشناختی روی آورده اند. بعد از این تلاش کرده‌اند تا متن ویرولی را براساس این مبنای روشی مورد بررسی قرار داده و این نکته را معلوم کنند که چطور، نویسنده کتاب، تمرکز خودش را بر باز سازماندهی معنای رساله ماکیاوللی بر پایه فهم تازه‌ای از شهریار به عنوان منجی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Dreamer Realist with Imagination: A Critical Review on the Book “The Redeeming Prince: The Meaning of Machiavelli's Masterpiece”

نویسندگان [English]

  • Hamid Malekzadeh 1
  • Mina Zahmatkesh 2

1 PhD in Political Science (Political Theory), University of Tehran, Tehran, Iran

2 MA Student, Political Science, Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present article is an attempt to study the book "The Redeeming Prince": The Meaning of Machiavelli's Masterpiece”, by Maurizio Viroli, an Italian professor of political science at the US academia, which is published by Elmi va Farhangi Publication under their "collection of Thoughts and Thinkers" in 1398. In their critique of the book, the authors have tried to use the basis of a particular phenomenological method. Accordingly, and based on the fundamental belief that any critique/interpretation of a text or system of thought is fundamentally related to the critic/commentator's experience of the text or system of thought understudy, they have approached the study of the structure of experience from a phenomenological perspective. After this, they have tried to examine Viroli's text on the basis of this method and to find out how the author of the book has focused on reorganizing the meaning of Machiavelli's "The Prince" on the basis of a new understanding of the Idea of Prince as a redeemer.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Machiavelli
  • Phenomenology
  • the Redeeming Prince
  • Republicanism
Althusser, L. (1999). Machiavelli and Us. (F. Matheron, Ed., & G. Elliott, Trans.) London: Verso.
Aristotle. (1998). Metaphysics. (H. L. Tancred, Trans.) London: Penguin Books
Bhaskar, R. (2008). a Realist Theory of Science. London: Routledge.
Christie, J. (1996). The development of the historiography of science. In J. C. G.N. Cantor (Ed.), Companion to the History of Modern Science (pp. 5-22). London: Routledge.
Coole, D. (2007). Merleau-Ponty and Modern Politics After Anti-Humanism. New York: Rowman & Littlefield.
cox, v. (2010). Rhetoric and ethics in Machiavelli. In J. M. NAJEMY (Ed.), the Cambridge Campanion to Machiavelli (pp. 190-205). Cambridge: Cambridge University Press.
Dean Mumford, S. (2012). Metaphysics: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press.
DelLucchese, F., Frosini, F., & Morfino, V. (Eds.). (2015). The Radical Machiavelli:Politics, Philosophy and Language. Boston: Brill.
Dudley, J. (2012). Aristotle’s concept of chance : accidents, cause, necessity, and determinism . New York: State University of New York.
Garrett, B. (2006). what is this thing called metaphysics. oxon: Routledge.
Gracia, J. J. (1988). Individuality:An Essay on the Foundations of Metaphysics. New York: State University of New York.
Gram, M. S. (1984). The transcendental turn. Florida: University Press of Florida.
Gupta, A. (2006). Empiricism and Experience. Oxford : Oxford University Press.
Hammond, M., Howarth, J., & Keat, R. (1991). Understanding Phenomenology. Oxford: Basil blackwell.
Heidegger, M. (1967). What is a thing? (V. Deutsch , & E. T. Gendlin, Trans.) south bend: Henry Regnery Company.
Huseerl, E. (2008). Introduction to Logic and Theory of Knowledge: Lectures 1906/07. (C. Hill, Trans.) Dodrecht: Springer.
Husserl, E. (1977). Formal and Transcendental Logic. (C. Dorion, Trans.) The Hague: Martinus Nijhoff.
Husserl, E. (1983). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy (Vol. 1). (F. Kersten, Trans.) The Hague: Kluwer academic publishers.
Husserl, E. (2001). Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. (A. Steinbock, Trans.) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Husserl, E. (2006). The Basic Problems of Phenomenology: From the Lectures, Winter Semester, 1910-1911. (I. Farin , & J. Hart , Trans.) Dordrecht: Springer.
Kim, H. (2015). Kant, Pistorius, and Accessing Reality. In H. Kim, & S. Hoeltzel (Eds.), Kant, Fichte, and the legacy of transcendental idealism (pp. 57-73). New York: Lexington Books.
Lucchese, F. D. (2004). Confl ict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza. London: Continuum .
Lucchese, F. D. (2015). The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
McWherter, D. (2013). The Problem of Critical Ontology :Bhaskar Contra Kant . New York: Palgrave Macmillan.
Merleau-Ponty, M. (2007). The Merleau-Ponty reader. (T. Toadvine , & L. Lawlor, Eds.) Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Oilman, i. (1984). Quine on Ontology, Necessity and Experience. London: the Machmilian Press LTD.
Rousseau, J.-J. (2002). The social contract ; and, The first and second discourses. (S. Dunn, Ed., & S. Dunn, Trans.) New York: Yale University Press.
Rubinstein, N. (1990). Machiavelli and Florentine republican experience. In G. BOCK , Q. SKINNER , & M. VIROLI (Eds.), Machiavelli and republicanism (pp. 3-17). Cambridge: Cambridge University Press.
Stazicker, J. (2015). The Structure of Perceptual Experience. (S. james, Ed.) Oxford: Wiley Blackwell.
Sullivan, V. B. (2004). Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in England. Cambridge: Cambridge University Press.
Sullivan, V. B. (2004). Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in England. Cambridge : Cambridge University Press.
Viroli, M. (1990). Machiavelli and the republican idea of politics. In G. Bock, Q. Skinner, & M. Viroli (Eds.), Machiavelli and republicanism (pp. 143-172). Cambridge: Cambridge University press.
Viroli, M. (1992). From Politics to Reason of State: The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250–1600 . Cambridge: Cambridge University Press.
Viroli, M. (1998). Machiavelli. Oxford: Oxford University Press.
Viroli, M. (2012). As if God Existed: Religion and Liberty in the History of Italy. (A. nones, Trans.) Princeton: Princeton University Press.
Westphal, K. R. (2004). Kant's Transcendental Proof of Realism. Cambridge: Cambridge University Press.
Whelan, F. G. (2004). Hume and Machiavelli: Political Realism and Liberal Thought. New York: Lexington Books.
اسکینر, ک. (1397). بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن. (ک. فیروزمند, مترجم) تهران: نشر آگه.
اسمیت, د. (1393). دانشنامه فلسفی استنفورد:پدیدارشناسی. (م. علیا, مترجم) تهران: ققنوس.
بل, د. (1376). اندیشه های هوسرل. (ف. فاطمی, مترجم) تهران: نشر مرکز.
رشیدیان, ع. (1391). هوسرل در متن آثارش. تهران: نی.
گرامشی, آ. (1388). دولت و جامعه مدنی. (ع. میلانی, مترجم) تهران: اختران.
ماکیاوللی, ن. (1389). شهریار. (د. آشوری, مترجم) تهران: نشر آگه.
ویرولی, م. (1398). شهریار منجی: معنای شاهکار ماکیاوللی. (ز. ابراهیمی, مترجم) تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.