نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی (گرایش اندیشه های سیاسی)، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هژمونی و استراتژی­سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک­رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می‌گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه‌گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت‌های اقتضایی مطالبات گفتمان‌های مخالف می‌تواند حول یک دال تهی مفصل­بندی ‌شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع‌گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان‌گرایی اخلاق‌گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه‌جویانه آن) باز می‌کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می‌کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص‌گرایی حمایت می‌کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش‌های سیاسی تعیین می‌کنند و بدین سان فراسوی بنیان­گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان­گرایی خاص‌گرای دلوزی گام برمی‌دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به‌منظور حذف اختلاف‌هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت‌ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش‌گری سوژه؛ غرب‌محوری و استعلاگرایی نوکانتی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Laclau & Muoffe's Radical Democracy: A Response to the Confusion of the New Left: A Critique on the Book “Hegemony and Socialist Strategy”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavana 1
  • Farzad Azarkamand 2

1 Associate Professor of Political Science (Political Thoughts), Academic staff of Shiraz University, School of Law and Political Science, Shiraz, Iran

2 PhD Student in Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Hegemony and socialist strategy; towards radical democratic politics of Laclau and Moff (1985), in the face of the confusion of the new left proposed the theory of radical democracy. This theory is progressive in at least two respects: 1. Democracy based on antagonistic politics. Laclau and Muoffe stated that controversy is a part of politics and hegemony is the only way to control it, but in contingent situations, the demands of opposing discourses can be articulated around an empty signifier and a new hegemony can replace previous hegemony. This process opens the way beyond Hobbesian pessimistic realism (and its authoritarianism) and Kant's moral idealism (and its conciliatory democracy); 2- Positive postmodernism in the form of the idea of ​​post-fundamentalism. By accepting open and temporary hegemony, Laclau and Muoffe not only supported pluralism and its accompanying particularism, but also established an authority (reference) for political decisions and actions, thus it moves beyond universal fundamentalism to the Habermasian type and specifical anti-fundamentalism to the Deleuze type. The former implies accepting the authority of reason to eliminate differences in the process of communicative action, and the latter implies the separation of minorities from the majority and the rejection of any general authority for political action. Nevertheless, there are still fundamental criticisms of Laclau and Muoffe's intellectual project, including the superiority of the political over the economic and the social; the weakness of the subject's action; Western-centerism, and the Tendency to neo-Kantian transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laclau and Muoffe
  • Radical Democracy
  • Antagonism
  • Political
  • Hegemony
  • Post-Marxism
  • Post-Fundamentalism
بشیریه، ح. (1387الف). اندیشه­های سیاسی در قرن­بیستم؛ تاریخ اندیشه­های مارکسیستی، تهران: نی.
بشیریه، ح. (1387ب). گذار به دموکراسی (مباحث­نظری)، تهران: نگاه­معاصر.
تاجیک، م. و پ. ا شکورزاده (1398) «تأملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه‌ی ارنستو لکلائو»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 3، صفحه 52-73.
تنسی، ا. جکسون، ن. (1392). مبانی­سیاست، ترجمۀ جعفر محسنی دره­بیدی، چاپ­اول، تهران: ققنوس.
حقیقت، ص. (1387). روش­شناسی علوم­سیاسی، قم، دانشگاه­مفید.
رورتی، ر. (1385). پیشامد، بازی، و همبستگی، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
قادری، ح. (1390). اندیشه­های­سیاسی در قرن­بیستم، تهران: سمت.
قوام، ع. (1388). سیاستهای ­مقایسه­ای، تهران: سمت.
لکلائو، ا. (1400). پوپولیسم؛ درباره‌ عقل پوپولیستی، ترجمه‌ مرادِ فرهادپور و جواد گنجی. تهران: نشر مرکز.
لکلائو، ا. موفه، ش. (1392). هژمونی و استراتژی­سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک­رادیکال، ترجمه محمد رضایی، تهران: ثالث.
لمکه، ت. (1396). درآمدی پیشرفته بر زیست‌سیاست، ترجمه بهراد رحمانی، تهران: نشرمرکز.
لیت، م. (1386). «یورگن هابرماس و دمکراسی مشورتی» در دمکراسی لیبرال و منتقدان، ویراسته اپریل کارتر و جفری استوکس، تهران: انتشارات دانشگاع علامه طباطبایی.
مالپاس، س. (1388). پسامدرن، ترجمه بهرام بهین، تهران: ققنوس.
مشیرزاده، ح. (1391). تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، تهران: سمت.
مک‌نی، ل. (1386). «میشل فوکو و دمکراسی مجادله‌ای» در دمکراسی لیبرال و منتقدان، ویراسته اپریل کارتر و جفری استوکس، تهران: انتشارات دانشگاع علامه طباطبایی.
موفه، ش. (1388). «مقالۀ در حمایت از مدل مجادله­ای دمکراسی» ترجمه حسن آب­نیکی در کتاب نظریه­سیاسی در گذار، ویراستار: نوئل اسولیوان، تهران: کویر، صص 187-214.
میلز، ک. (1393). فلسفۀ­آگامبن، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: مرکز.
نش، ک.(1389). جامعه­شناسی سیاسی­معاصر، جهانی­شدن، سیاست، قدرت، ترجمۀ محمدتقی دلفروز با مقدمۀ حسین بشیریه، تهران: کویر.
نگری، آنتونیو و مایکل هارت (1387) انبوه خلق: جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری، چاپ دوم، تهران: نشرنی.
هوارت، د. (1390). «مقالۀ نظریۀ گفتمان» در کتابروش و نظریه در علوم­سیاسی، تألیف دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات­راهبردی.
هورکهایمر، م. و ت. آدورنو (1396). دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ ششم، تهران: هرمس.
هیوود، ا. (1389). سیاست، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، تهران: نی.
وارد، گ. (1389). پست‌مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، چاپ سوم، تهران: ماهی.
یورگنسن، ی. و ل. فیلیپس (1389). نظریه و روش تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی.
 
Foucault, M. (1990).The History of Sexuality, V 1: An Introduction, New York: Vintag Books.
Futures. London: Routledge.
 Harvey, K. (2012). Democratic Agonism: Conflict and Contestation in Divided Societies. https://www.e-ir.info/2012/10/20/democratic-agonism-conflict-and-contestation-in-divided-societies/.
Howarth. D. (2015). Ernesto Laclau; Post-Marxism, Pupolism and Criticue, London: Routledge Innovators in Political Theory.
Laclau, E. (2006) “Ideology and post-Marxism”, Journal of Political Ideologies, Volume 11, Issue 2: Special Tenth Anniversary Issue: The Meaning of Ideology: Cross-Disciplinary Perspectives (II), Pages 103-114.
Mouffe, Ch .(2000a).the democratic paradox,London: verso.
Mouffe, Ch .(2006).on the political, routledgetaylor and francis group, london and new york.
Mouffe, Ch. (2000b). Deliberative Democracy or agonistic pluralism, institute fur Hoherstudien (Ihs), wien institute for advanced studies, Vienna.
Mouffe, Ch.(2007).Artistic activismand agonistic spase, art and research, a journal of ideas, contextsan ISSN 1752-6388.
Negry, A. (2015) Negri on Hegemony: Gramsci, Togliatti, Laclau, in: https://www.versobooks.com/blogs/2179-negri-on-hegemony-gramsci-togliatti-laclau
Purcell, M (2008) Recapturing Democracy: Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban