نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی (گرایش اندیشه های سیاسی)، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،

10.30465/crtls.2023.40145.2523

چکیده

هژمونی و استراتژی­سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک­رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می‌گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه‌گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت‌های اقتضایی مطالبات گفتمان‌های مخالف می‌تواند حول یک دال تهی مفصل­بندی ‌شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع‌گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان‌گرایی اخلاق‌گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه‌جویانه آن) باز می‌کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می‌کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص‌گرایی حمایت می‌کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش‌های سیاسی تعیین می‌کنند و بدین سان فراسوی بنیان­گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان­گرایی خاص‌گرای دلوزی گام برمی‌دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به‌منظور حذف اختلاف‌هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت‌ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش‌گری سوژه؛ غرب‌محوری و استعلاگرایی نوکانتی.
واژگان کلیدی: 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Laclau & Muoffe's Radical Democracy: A Response to the Confusion of the New Left: A Critique of the Book of Hegemony and Socialist Strategy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavana 1
  • Farzad Azarkamand 2

1 Associate Professor of Political Science (Political Thoughts), Academic staff of Shiraz University, School of Law and Political Science, Shiraz, Iran

2 PhD student of political science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Hegemony and socialist strategy; Towards a radical democratic politics of Laclau and Moff (1985), in the face of the confusion of the New Left proposed the theory of radical democracy. This theory is progressive in at least two respects: 1. Democracy based on antagonistic political; That is, Laclau and Muoffe stated that controversy is part of political and hegemony is the only way to control it, but in contingent situations the demands of opposing discourses can be articulated around an empty signifier and a new hegemony can replace previous hegemony; This process opens the way beyond Hobbesian pessimistic realism (and its authoritarianism) and Kant's moral idealism (and its conciliatory democracy); 2- Positive postmodernism in the form of the idea of ​​post-fundamentalism; By accepting open and temporary hegemony, Laclau and Muoffe not only supported pluralism and its accompanying particularism, but also established an authority (reference) for political decisions and actions, thus moving beyond universal fundamentalism to the Habermasian type and specifical anti-fundamentalism to the Deleuze type. Because the former implies accepting the authority of reason to eliminate differences in the process of communicative action, and the latter implies the separation of minorities from the majority and the rejection of any general authority for political action. Nevertheless, there are still fundamental criticisms of Laclau and Muoffe's intellectual project, including: the superiority of the political over the economic and the social; Weakness of the subject's action; Western-centerism, and Tendency to neo-Kantian transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laclau and Muoffe
  • Radical Democracy
  • Antagonism
  • Political
  • Hegemony
  • Post-Marxism
  • Post-Fundamentalism