نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

3 مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی کتاب مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری است. در این پژوهش از روش کاوشگری فلسفی انتقادی جهت بررسی کتاب استفاده شد. ابزار مورد استفاده شامل کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. در پیشگفتار، این کتاب جهت بهره‌مندی دانشجویان معرفی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری از سوی برخی اساتید به صورت منبع معرفی می‌گردد و در شورای عالی وزارت علوم، از جمله سرفصل‌های اصلی اشاره شده برای درس تئوری حسابداری، توانمندسازی دانشجویان در درک ماهیت تئوری و روش‌های استدلال بیان شده‌اند، نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان داد در خصوص این موارد مطالب چندانی ارائه نشده و کتاب انطباق کمی با سرفصل‌های وزارت علوم دارد. همچنین، از آنجایی که تئوری‌های حسابداری و مالی اساسا به موارد بحث برانگیزی چون بهره، سود و مالکیت می‌پردازند، لذا ناکافی بودن تبیین‌ها و مثال‌های روشن و استفاده بسیار کم از نظریه‌های مکاتب مختلف علی‌الخصوص مکتب اسلام در خصوص مسائل مالی و حسابداری و مسائل کاربردی از نقاط ضعف دیگر اثر می‌باشد. به طور کلی، اثر از جنبه گردآوری و دسته‌بندی تئوری‌ها از خلاقیت و نوآوری نسبی برخوردار بوده ولی به لحاظ بکارگیری در امر آموزش نقاط ضعف عمده‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Theories and Schools of Finance and Accounting"

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • Ahmad Fathi Abdollahi 2
  • Lotfollah Taghizadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Instructor, Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

3 Instructor, Department of Islamic Etics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to critically review the book “Theories and Schools of Finance and Accounting”. In this research, the method of critical philosophical exploration was used to review the book. The tools used included the textbook and academic review worksheets of the Humanities Textbook Review Council. In the preface of this book, the authors introduce it for the benefit of students and the book is introduced as a source by some professors in the master's degree in accounting. On the other hand, in the Supreme Council of the Ministry of Science, among the main topics mentioned for the accounting theory course are empowering students to understand the nature of theory and reasoning methods. The results of qualitative content analysis showed that not much material was provided on these issues and the book is slightly in line with the topics of the Ministry of Science. Also, since accounting and financial theories deal mainly with controversial issues such as interest, profit and ownership, the inadequacy of clear explanations and examples and the very little use of theories of different schools, especially the school of Islam regarding financial and accounting issues and practical issues are other weaknesses of the book. In general, the book is relatively creative and innovative in terms of collecting and categorizing theories, but it has major weaknesses in terms of application in teaching.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schools
  • Theorizing
  • Accounting Theory
  • Financial Theory
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ صالحی، اله کرم (1389)، مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
شعبانی، شکوه؛ مهرانی، کاوه (1398)، نوع شناسی چارچوب های سیر تکامل حسابداری از قرن 15 تا 19 (دوران گذار) در اندیشه مفسران تئوری مارکس، مجله علمی دانش حسابداری، 6(3)، 1-26.
عرب مازار، محمد؛ صفرزاده، محمدحسین (1387)، نو تجربه گرایی در قلمرو تئوری و تحقیق اثباتی حسابدری، مجله حسابدار، 23(198)، 3-9.
لاریمی، سید جعفر؛ محسنی، ابراهیم؛ ایمانی خوشخو، امید (1392)، رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، 2(7)، 1-19.
وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، شورای عالی برنامه‌ریزی درسی (1393)، برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری.
وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، شورای عالی برنامه‌ریزی درسی (1394)، برنامه درسی دوره دکترای رشته حسابداری.
 
 
Baker, C. R. & Bettner, M. S. (1997), Interpretive and critical research in accounting: a commentary on its absence from mainstream accounting research, Critical Perspectives on Accounting, 8, 293-310.
Bryer, R. A. (1993), Double–Entry Bookkeeping and The Birth of Capitalism: Accounting for The Commercial Revolution in Medieval Northern Italy, Critical Perspective on Accounting, 4(2), 113-140.
Bryer, R. A. (2000), The History of Accounting and the Transition to Capitalism in England, Part one: Theory, Accounting, Organization and society, 25(2), 131–62.
Chua, W. F. (1986), Radical developments in accounting thought, The Accounting Review, 61(4), 601–632.
Collison, D. J. & Frankfurter, G. M. (2000), Are we really maximizing shareholder's wealth? or: what investors must know when we do, The Journal of Investing, 9(3), 55–62.
Collison, D. J. (2003), Corporate propaganda: its implications for accounting and accountability, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 16(5), 853–886.
Collison, D. J., Ferguson, J., & Stevenson, L. A. (2007), Sustainability accounting and education, Oxford: Routledge.
Ferguson, J., Collison, D. J., Power, D. M., & Stevenson, L. A. (2005), What are recommended accounting textbooks teaching students about corporate stakeholders? British Accounting Review, 38(1), 23–46.
Ferguson, J, Collison, D. J., Power, D. M., & Stevenson, L. A. (2006), Accounting textbooks: exploring the production of a cultural and political artefact, Accounting Education: an international journal, 15(3), 1–18.
Ferguson, J, Collison, D. J., Power, D. M., & Stevenson, L. A. (2007), Exploring accounting educators’ perceptions of the emphasis given to different stakeholders in introductory textbooks, Accounting Forum, 31(2), 113–127.
Ferguson, J., Collison, D. J., Power, D. M., & Stevenson, L. A. (2008), An analysis of the role of the textbook in the construction of accounting knowledge, Edinburgh: ICAS.
Gray, R. H., Bebbington, J., & McPhail, K. (1994), Teaching ethics and the ethics of teaching: educating for immorality and a possible case for social and environmental accounting, Accounting Education: an international journal, 3(1), 51–75.
Haniffa, R. & Hudaib, M.A., (2011), A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting, Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal, 6(1&2), 1-71.
Inanga, E. L. & Schneider, W. B. (2005), The failure of accounting research to improve accounting practice: a problem of theory and lack of communication, Critical Perspectives on Accounting, 16, 227-248.
Kelly, M., & Pratt, M. (1994), Management accounting texts in New Zealand: the need for a paradigm shift, Accounting Education: an international journal, 3(4), 313–329.
Lee, T. (2013), Reflections on the origins of modern accounting, Accounting History, 18(2), 141-161.
Littleton, A. C. (1928). Paciolo and Modern Accounting. The Accounting Review, 3(2), 131-140.
Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018), Towards Islamic Accounting Anthropology: How secular anthropology reshaped accounting in Indonesia, Journal of Islamic Accounting and Business, 9(4), 0-0.
Price, J. A. (2008), Understanding Philosophy, New York, Chelsea House Publications, (In Persian).
Puxty, A. G., Sikka, P., & Willmott, H. (1994), (Re)forming the circle: education ethics and accountancy practices, Accounting Education: an international journal, 3(1), 77–92.
Riahi-Belkaoui, A. (2004), Accounting theory, London: Thomson Learning.
Said, E.W. (2003), Orientalism, Penguin (first published in 1978), London.
Singer, P. (2001), Marx: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, (In Persian).
Velayutham, Sh. (2014), “Conventional” accounting vs “Islamic” accounting: the debate revisited, Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 126–141.
Wolk, H. I., Dodd, J. L. & Rozycki, J. J. (2008), Accounting theory, Thousand Oaks, Calif: Sage.