نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2023.40541.2552

چکیده

پژوهشگران بنیان‌های چهارگانه‌ای برای جبران خدمات کارکنان قائل‌اند که شامل جایگاه شغل، جایگاه فرد، عضویت و عملکرد است. مقاله حاضر با اتکای به این بنیان‌ها درصدد است با روش‌شناسی رئالیسم انتقادی و روش دلالت‌پژوهی به نقد یکی از کتاب‌های مطرح در زمینه جبران خدمات کارکنان بپردازد. روش دلالت‌پژوهی به عنوان یکی از روش‌های ذیل روش‌شناسی رئالیسم انتقادی کمک کرد از سهم‌یاری‌های یک رشته مطالعاتی (مدیریت جبران خدمات) و یـک چـارچوب (چهار پی)، به مثابه منبع اخذ دلالت برای نقد موضوع مطالعاتی مقاله بهره گرفته شود. کتاب دستنامه مدیریت و اجرای پاداش کارکنان به قلم مایکل آرمسترانگ که با عنوان مدیریت جبران خدمات به فارسی ترجمه شده، از آن جهت برای نقد انتخاب شد که به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درسی رشته مدیریت و سیاستگذاری مدیریتی تدریس می‌شود. این مقاله ضمن پرداختن به اصول پایه‌ای چهارگانه جبران خدمات، به نقد اثر مذکور و ارائه دلالت‌های احصایی و بدیل‌های پژوهش در این حوزه می‌پردازد. نتایج نشان داد، برای جامعیتِ محتوای یک اثر آموزشی- پژوهشیِ مدیریت جبران خدمات کارکنان، شمولیت چهارگانه اساسی جبران خدمات به صورت صریح و نَه حتی تَلویحی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Four Foundations of Compensation Management: Research Implication Critique of Handbook of Employee Reward Management and Practice

نویسنده [English]

  • Elham Ebrahimi

Assistant professor, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

چکیده [English]

Researchers consider four foundations for employee compensation, including job status, individual status, membership, and performance. Building upon these foundations, the present article employs the methodology of critical realism and research implication to critique a prominent book in the field of employee compensation. The research implication method, as one of the methods under the methodology of critical realism, helped to use the contributions of the field of study (compensation management) and a framework (four Ps) as a source of obtaining implications for criticizing the study. The selected book for review is Handbook of Employee Reward Management and Practice authored by Michael Armstrong and translated into Farsi as Compensation Management. This book holds significant importance as a teaching resource in the realm of management and management policy. This article delves into the four fundamental principles of compensation management while critiquing the mentioned work. It also presents actuarial implications and research alternatives in this field. The findings highlight the necessity of explicitly incorporating all four fundamental elements of compensation for the comprehensive coverage of educational-research works on employee compensation management, avoiding any implicit treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Compensation Management
  • Four foundations of compensation
  • research implication