نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در حوزه پژوهش‌های کیفی، کتاب‌های مرجع زیادی وجود دارد که هریک به دلیلی، مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده‌اند. کتاب مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، به قلم اشتراس و کوربین و ترجمه ابراهیم افشار از جمله کتاب‌های موفقی است که در این حوزه به رشته تحریر درآمده، 9 بار به چاپ رسیده و به عنوان منبع درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب، جامعیت محتوا در خصوص نظریه زمینه‌ای، دیدگاه منسجم و ساختارمند نسبت به موضوع و ارائه مثال‌های کاربردی هستند. در عین حال، این اثر نقاط قابل‌بهبودی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فقدان توجه کافی به مرحله آماده‌سازی و ارائه گزارش پژوهش، روزآمد نشدن موضوعات به‌رغم تجدید چاپ‌های متعدد کتاب و عدم‌توجه به سایر روش‌های پژوهش کیفی اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques

نویسنده [English]

  • Ehsan Abedi

Assistant Professor of Business Management, Management Faculty, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the field of qualitative research, there are many reference books, each of which has gained good legitimacy and acceptance among readers for a reason. The book “Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques” written by Strauss and Corbin and translated by Ebrahim Afshar, is one of the most successful books that has been written in this field, published 9 times and has been used as a reference book for postgraduate students. In this article, the attempt was to review the book in a descriptive-analytical manner, by mentioning the evidence and documents and based on evaluation criteria which the Council introduced for Reviewing Books and Text on Human Sciences. Criticisms were presented from both formal and content perspectives. According to this, on one hand, the main strengths of the book are content comprehensiveness about grounded theory, a coherent and structured view of the subject, and providing practical examples. On the other hand, this work has also some drawbacks, the most important of which are the lack of sufficient attention to the stage of preparing and presenting the research report, outdated topics despite numerous editions of the book, and the lack of attention to other qualitative research methods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research
  • Grounded Theory
  • Interpretive Approach
  • Theory Development
  • Systematic Approach
Adler, P. A., & Adler, P. (1987). Membership roles in field research (Vol. 6). Sage.
Alvermann, D. E., O'Brien, D. G., & Dillon, D. R. (1996). On writing qualitative research. Reading Research Quarterly, 31(1), 114-120.
Bazargan, A. (2021). Introduction to qualitative and mixed research methods, (12th ed). Tehran, Didar.
Becker, P. H. (1993). Common pitfalls in published grounded theory research. Qualitative health research, 3(2), 254-260.
Bryman, A. (2007). Barriers to integrating qualitative and quantitative research. Journal of Mix Method Research, 1 (1): 8-22.
Charmaz, K.; (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist methods in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) (1994)
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1988). Unending work and care: Managing chronic illness at home. Jossey-bass.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
Corbin, J., & Strauss, A. (2021). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques, translated by Afshar, E. (9th ed). Tehran, Ney.
Creswell, J. W.; (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating quantitative and qualitative research. Upper-Saddle River, N. J.: Merrill.
Creswell, J. W.; (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousands Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W.; Brown, M. L.; (1992). How chairpersons enhance faculty research: A grounded theory study. The Review of higher education, 16(1):41-62.
Danai fard, H., Alvani, M., Azar, A., (2021). Qualitative Research Methods in management: Comprehensive Approach (7th ed). Tehran, Saffar.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1966). Awareness of dying. Transaction Publishers.
Glaser, B. G.; (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B.; Strauss, A.; (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.
Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage.
Larson, B. E. (1997). Social studies teachers' conceptions of discussion: A grounded theory study. Theory & research in social education, 25(2), 113-136.
Lofland, J. (1974). Styles of reporting qualitative field research. The American Sociologist, 101-111.
Punch, M. (1986). The politics and ethics of fieldwork (No. F/300.72 QU3/3).
Robrecht, L. C. (1995). Grounded theory: Evolving methods. Qualitative health research, 5(2), 169-177.
Strauss, A. L. (1978). Negotiations: Varieties, contexts, processes, and social order. Jossey-Bass Inc Pub.
Strauss, A. L. (1985). Social Organization of medical work. Chicago [ua].
Strauss, A. L. (2017). Mirrors & masks: the search for identity. Routledge.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1988). Shaping a new health care system: The explosion of chronic illness as a catalyst for change.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
Strauss, A.; Corbin, J.; (1990). Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Street, A. (1996). Eminent Editor: Editorial 1: Writing qualitative research for publication. Contemporary Nurse, 5(1), 6-11.
Wolcott, H. F. (2005). The art of fieldwork. Rowman Altamira.