نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به نقد کتاب مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش ابتدایی موسی پور با رویکرد توصیفی و تحلیلی و در دو بعد شکلی و محتوایی می‌پردازد. جهت تحلیل، از شیوه نقد و بررسی بر اساس "اصول راهنمای تهیه مقالات نقد نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی" بهره گرفته شد. پس از معرفی کلی اثر، در گام اول به امتیازها و کاستی‌های ابعاد شکلی و صوری کتاب اشاره شد. در این زمینه به ترتیب به بررسی جلد و طرح روی کتاب، تحلیل قواعد ویرایش و نگارش کتاب و بررسی فهرست منابع و ماخذ آن پرداخته شد. در گام بعد به توصیف، تحلیل و نقد محتوایی کتاب و نقاط قوت و ضعف ابعاد محتوایی آن توجه گردید. در این زمینه نیز به ترتیب به بررسی تناسب عنوان و فهرست مطالب با محتوای کتاب، تفکیک فصول کتاب و سازماندهی و انسجام محتوا و ارائه مطالب پرداخته شد. همینطور به واکاوی جدید بودن و کاربردی بودن محتوا اشاره گردید. در پایان می‌توان اظهار داشت که به نظر می­رسد محتوای کتاب نتوانسته انتظار خواننده از کتاب را با تأکید بر سه ویژگی مبانی برنامه‌ریزی درسی، آشنایی با برنامه­ریزی درسی آموزش ابتدایی و کاربردی بودن، برآورده سازد. ضمنا پیشنهادهایی برای اعتلای اثر ارائه­ گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critical review of the book entitled "Foundations of Curriculum Development in Primary Education

نویسنده [English]

  • Marzieh Dehghani

Associate Professor of the Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study criticizes the book “Foundations of Curriculum Planning of Elementary Education” by Musapour with a descriptive and analytical approach in two dimensions of form and content. In order to analyze, the method of criticism was used which is based on the "guidelines for preparing critical articles for scientific research publications, critical research papers of humanities texts and programs". After the general introduction of the work, in the first step, the points and shortcomings of the book's shape and form dimensions were pointed out. In this context, the book's cover and design, the analysis of the book's editing and writing rules, and the list of sources and sources were examined respectively. In this context, respectively attention was paid to the description, analysis, and content criticism of the book and the strengths and weaknesses of its content dimensions. In this context, respectively the appropriateness of the title and table of contents with the content of the book, the separation of the chapters of the book, and the organization and coherence of the content and presentation of the content were investigated. It was also analyzed for its novelty and applicability of the content. In the end, it can be stated that the content of the book failed to meet the reader's expectations by emphasizing the three features of the basics of lesson planning, familiarity with the lesson planning of elementary education, and practicality, and it has provided suggestions to improve the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Curriculum Development
  • Foundations of Curriculum Development
  • Primary Education
  • Description and Analysis
  • Critique
اورنشتاین، الن سی، هانکینز، فرانسیس پی. (1384). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی ، ترجمه قدسی احقر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
بازرگان، عباس. (1393). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
تایلر،‌ رالف. (1391). اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی ، ترجمه علی تقی پور ظهیر ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم .
دهقانی، مرضیه. (1388). تحلیل محتوای کتاب­های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارتهای اجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. سال هشتم، شماره 31،149-121.
دهقانی، مرضیه. (1396). تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماعی، فارسی و قرآن پایه ششم ابتدایی از نظر میزان درگیری فعال فراگیران بر اساس تکنیک ویلیام رومی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. 2)14--146-124.   
دهقانی، مرضیه. (1397). برنامه­ریزی درسی دوره ابتدایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
شاکری،المیرا؛ اسگندری، کریم؛ عرفای جمشیدی، شادی.(1401). نقد کتاب مبانی نورولیدرشیپ: رهبری سازمانی براساس علوم اعصاب. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره: 22، شماره: 5، 337-311.
فتحی واجارگاه ،کوروش. (1388). اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات بال.
عبداللهی، حسین.(1399). نقد و تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه ها ، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  دوره 20، شماره 86 (دی 1399) – 326-309.
کیامنش، علیرضا. (1386). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ملکی، حسن.(1386). برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)، مشهد، انتشارات پیام اندیشه، چاپ هشتم.
ملکی، حسن.(1390). مقدمات برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات سمت.
موسی­پور، نعمت­الله. (1385). مبانی برنامه­ریزی درسی آموزش متوسطه. مشهد، انتشارات به­نشر، چاپ­دوم.
موسی­پور، نعمت­الله. (1397). مبانی برنامه­ریزی درسی آموزش ابتدایی. قم، انتشارات اشک یاس.
یارمحمدیان، محمد حسین. (1390). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
Berk, R. (2003). Rural Voices: Place-Conscious Education and the Teaching of Writing. New York: Teachers College Press.
Fien، J. (2005). Education for the environment: critical curriculum theorizing and environmental education geelonng Victoria: deakin university press.