نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقد کتاب «مقدمات تکنولوژی آموزشی» تالیف دکتر خدیجه علی آبادی انجام شد. در این راستا با استفاده از روش پژوهش نقادی آموزشی، کتاب مورد نظر تالیف خدیجه علی آبادی چاپ شانزدهم سال 1399، مورد نقد قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، کاربرگ نقد کتاب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود که پس از دریافت و تکمیل  نمون برگ ها  از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته ها، مزایای کتاب عبارتند از طراحی مناسب از نظر حجم و شکل، حروف نگاری، کیفیت مطلوب چاپ و صحافی، متن روان و سادگی مطالب، سازواری با ارزش های اسلامی ایرانی، و استفاده از منابع معتبر علمی.  هم چنین نتایج نشان از کاستی های شکلی و محتوای کتاب داشتند که عبارتند از کهنه بودن محتوا و منابع به ویژه در بخش مربوط به رسانه ها، عدم پوشش آخرین سرفصل های مدنظر وزارت علوم، ضعف در تحلیل و نقد محتوا، نداشتن نوآوری و خلاقیت در طراحی و پوشش محتوا، خالی بودن از محتوای علمی رایج در حیطه تکنولوژی آموزشی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Introduction to Educational Technology"

نویسندگان [English]

  • Kazem Delrouz 1
  • Hasan Qarabaghi 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology & Education, Yasuj University, Yasuj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Education, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of criticizing the book "Introductions to Educational Technology". In this regard, using the educational critical research method, the book written by Khadija Aliabadi, 16th edition of 2019, was criticized. The tool for data collection was the academic textbook review worksheet of the Council for the Review of Texts and Books of Human Sciences. After receiving and completing the sample sheets, the qualitative content analysis method was used to analyze the data. According to the findings, the advantages of the book include appropriate design in terms of volume and shape, calligraphy, good quality of printing and binding, smooth text and simplicity of content, compatibility with Iranian Islamic values, and use of reliable scientific sources. Also, the results showed the shortcomings of the form and content of the book including the oldness of the content and resources, especially in the section related to media, lack of coverage of the latest topics considered by the Ministry of Science, weakness in analyzing and criticizing the content, lack of innovation and creativity in content design and coverage, being free of common scientific content in the field of educational technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Textbook
  • Educational Technology
  • Payam Noor University
  • Qualitative Content Analysis
افشار مهاجر، کامران (1388). درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنوان یک رسانه موثر آموزشی. کتاب ماه هنر، 132 (1)، 15-4.
حسینی، سید محمد حسین (1399). نقدی بر کتاب برنامه درسی در دوره ی متوسطه. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های درسی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماه نامه علمی (مقاله علمی – پژوهشی)، سال بیستم، شماره دهم، دی 1399، 19-34.
رضی، احمد (1385). شاخص های ارزیابی و نقد کتاب های درسی دانشگاهی، چکیده مقالات اولین همایش علمی کتاب درسی دانشگاهی، تهران، سمت.
علی‌آبادی، خدیجه (1399)، مقدمات تکنولوژی آموزشی، چ 16، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ملکی، حسن (1384). شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی: بخش، پیکره، و متن. سخن سمت، سال دهم، شماره پانزدهم، تهران: فلصلنامه مرکز تحقیقی و توسعه علوم انسانی سازمان سمت.
نوروز زاده، رضا؛ رضایی، ندا (1388). پیش بایست ها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی. عیار، شماره 23، پاییز 1388، ص 138-117.
نوروزی، داریوش؛ ولایتی، الهه؛ وحدانی اسدی، محمدرضا (1396). تکنولوژی آموزشی پیشرفته. تهران، سمت.
نوری، علی و فارسی، سهیلا (1394). ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی به روش خبرگی و نقادی تربیتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 125.
 
Beeldman, E., Raaphorst, J., Twennaar, M. K., de Visser, M., Schmand, B. A., & de Haan, R. J. (2016). The cognitive profile of ALS: a systematic review and meta-analysis update. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry87(6), 611-619.
Halpern, D. F. (2013). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Psychology Press.
Medina, B Lopez-. (2019). Language Teaching, 10:11-17 09Developing a CLIL textbook evaluation checklist
Richey, R. C. (2008). Reflections on the 2008 AECT Definitions of the Field.
Robinson, R., Molenda, M., &Rezabek, L. (2017).Facilitating learning.In Educational technology (pp. 27-60).Routledge.Association for Educational Communications and Technology.Retrieved 18 March 2016.
Wagner, E. (2011). Essay: In search of the secret handshakes of ID. The Journal of Applied Instructional Design1(1), 33-37.