نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تألیف دکتر هاشم فردانش می­باشد. بدین جهت دو بعد شکلی و محتوایی کتاب به شیوه­ی تحلیلی – اسنادی مورد واکاوی قرار گرفته است. رعایت قواعد نگارشی و املایی، روان بودن متن، واژه­نامه انگلیسی – فارسی و نمایه موضوعی را می­توان از امتیازات ظاهری اثر مذکور دانست. با این­حال ارائه پیشگفتار، بیان هدف اصلی اثر، مقدمه و اهداف هر فصل، جمع­بندی، پرسش­هایی برای ارزیابی مخاطب و طراحی مناسب­تر جلد می­تواند از نظر ظاهری به مطلوبیت بیشتر آن کمک کند. در بعد محتوایی، این اثر دارای امتیازاتی همچون نظم منطقی و انسجام درونی، توجه به مبانی این حوزه، واژه­گزینی­های مناسب و اهتمام به منابع معتبر می­باشد. به­روز­رسانی تعریف تکنولوژی آموزشی، ارائه محتوایی در رابطه با مفاهیم سیستم­ها، یادگیری و عملکرد؛ یکدست کردن سبک استناددهی، ارائه روشن­تر برخی شکل­ها و رج­بندی مناسب عناوین می­تواند باعث غنای محتوایی بیشتر این اثر شود. در مجموع این اثر برای آشنایی اولیه با بنیان­های نظری تکنولوژی آموزشی اثر ارزشمندی است و تا حدی نسبی­ می­تواند خوانندگان را با چهارچوب­های کلی و اولیه این حوزه آشنا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis on the Book “Theoretical Foundations of Educational Technology”

نویسندگان [English]

  • Akbar Momeni Rad 1
  • Seyed Abdolla Ghasemtabar 2
  • Maryam Pourjamshidi 3

1 Associate Professor of Educational Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Associate Professor of Educational Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Associate Professor of Educational Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to review the book “Theoretical Foundations of Educational Technology” authored by Dr. Hashem Fardanesh. For this reason, the book's two dimensions of form and content have been critically explored. Observance of writing and spelling rules, fluency of the text, English-Persian dictionary, and thematic index can be considered as the apparent advantages of the mentioned work. However, providing a preface, stating the main purpose of the work, introduction, and objectives of each chapter, summarizing, questions to evaluate the audience and more appropriate design of the cover can help make it more desirable in appearance. In terms of content, this work has advantages such as logical order and internal coherence, attention to the basics of this field, appropriate phrase choices, and attention to credible sources. Update the definition of educational technology, and provide content related to the concepts of systems, learning, and performance; Uniformity of citation style, clearer presentation of some drawers, and appropriate styling of titles can enrich this book's content. In general, this work is a valuable work for the initial acquaintance with the theoretical foundations of educational technology, and to some extent, it can acquaint the readers with the general and basic frameworks of this field.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Technology
  • Book Review
  • University Textbook
  • Education
  • Learning
ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم
احدیان، محمد؛ رمضانی، عمران و محمدی، داوود. (1386). مقدمات تکنولوژی آموزشی (ویراست دوم). تهران: آییژ
اسپکتور، مایکل. (1396). مبانی تکنولوژی آموزشی: رویکرد ترکیبی و دیدگاه­های میان رشته­ای (ترجمه محمد هاشمی). تهران: انتشارات کمانگیر (زمان انتشار اثر به زبان اصلی 2016).
باسازا، جی، نایگا (1393). دستنامه تکنولوژی آموزشی (ترجمه حسین زنگنه، و هانیه مستور). تهران: آییژ (زمان انتشار اثر به زبان اصلی 2011).
پاکپور، یونس. (1390). زمینه تکنولوژی آموزشی. تهران: دیدار
رمی زفسکی، ای، جی. (1386). طراحی نظام­های آموزشی (ترجمه هاشم فردانش). تهران: سمت (زمان انتشار اثر به زبان اصلی 1987).
زنگنه، حسین. (1391). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی (دو جلدی). تهران: آوای نور
سیف، علی اکبر. (1400). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران
علی آبادی، خدیجه. (1386). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: پیام نور
فردانش، هاشم (1394). طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها. تهران: سمت
فردانش، هاشم. (1394). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (ویراست سوم). تهران: سمت
کار، دیوید؛ ماخر، فنستر؛ ریچاردسون و دیگران. (1385). روش­های تدریس پیشرفته (ترجمه هاشم فردانش). تهران: کویر (زمان انتشار اثر به زبان اصلی بی تا).
لشین، سینتیا، بی؛ پولاک، جولین و رایگلوث، چارلز، ام. (1385). راهبردها و فنون طراحی آموزشی (ترجمه هاشم فردانش). تهران: سمت (زمان انتشار اثر به زبان اصلی 1992).
نوروزی، داریوش؛ ولایتی، الهه و وحدانی اسدی، محمد رضا. (1396). تکنولوژی آموزشی پیشرفته. تهران: سمت
 
American Psychological Association (APA). (2020). Publication Manual of the American Psychological Association. (7th ed). Washington, D. C.: American Psychological Association.
Association for Educational Communications and Technology (1977). The Definition of Educational Technology. Washington, D.C.: Association for Educational Communications and Technology.
Association for Educational Communications and Technology (2007). Definition. A. Januszewski, & M. Molenda (Eds.), Educational Technology: A Definition with Commentary (pp. 1–14). New York: Lawrence Erlbaum Associate.
Berlo, D. K. (1960). The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice. New York:  Holt, Rinehart and Winston.
Commission of instructional technology (1970). To Improve Learning: An Evaluation of Instructional Technology (Vol. 1). NY: Bowker.
Dale, E. (1946). Audio-Visual Methods in Teaching. Dryden Press.
Ely, Donald. (2008). Frameworks of Educational Technology. British journal of educational technology. 39 (2), p 244-250.
Gustafson, K. L., & Branch, R. M. (2002). Survey of Instructional Development Models. (4th ed). NY: Syracuse.
Hoban, C. F., Jr. (1977). A Systems Approach to Audiovisual Communications (1956 Okoboji Speech). In L.W. Cochran (Ed.), Okoboji: a 20-year review of leadership 1955–1974 (pp. 67–72). Dubuque, IA: Kendall-Hunt.
Kinchin, Ian M.; Möllits, Aet; Reiska, Priit. (2019). Uncovering Types of Knowledge in Concept Maps. Education science. 9(131). Pp 1-14.
King, K. (1982). Formal, Nonformal And Informal Learning: Some North-South Contrasts. Int Rev Educ 28, 177–187 (1982). https://doi.org/10.1007/BF00598445
Molenda, M. (2008). Historical Foundations. in Handbook of research on educational communications and technology (3rd Ed). 3-20.
Reigeluth, C., & Merrill, M. (1979). Classes of Instructional Variables. Educational Technology, 19(3), 5-24. Retrieved March 12, 2021, from http://www.jstor.org/stable/44421327
Reiser, R. A. & Dempsey, R. A. (2017). Trends and Issues in Instructional Design and Technology (4Th Ed). Pearson Education
Seattler, P. (1990). The Evolution of American Educational Technology. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
Seels, B. B., & Richey, R. C. (1994). Instructional Technology: The Definition and Domains of The Field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
Shannon, C. E. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press.
Spector, J. (2016). Ethics in Educational Technology: Towards A Framework for Ethical Decision Making in And for The Discipline. Educational Technology Research and Development, 64, 1003-1011.
Spector, j. m. & Yuen, h. k. (2016). Educational Technology Program and Project Evaluation. New York: Routledge
Spector, j. m. (2009). Handbook of Research on Educational Communication and Technology. New York, London: Lawrence Erlbaum Associates.
Spector, j. m. (2016). Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives (Interdisciplinary Approaches to Educational Technology (2 th ed). New York: Routledge
Wood, D. N. and Wylie, D. G. (1977). Educational Telecommunications. Belmont, CA: Wadsworth.