نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، روابط بین‌الملل، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اگر ظهور حوزه مطالعاتی جامعه­شناسی تاریخی را واکنشی به روش­شناسی علم در عصر مدرن بدانیم، بدون شک، پیوند جامعه­شناسی تاریخی و محیط بین­الملل واکنشی به تقلیل نقش بین­الملل در بروز رویدادها و تحولات داخلی دولت­ها است. به عبارت دیگر، تاثیرپذیری تحولات داخلی از محیط بین­الملل زمینه­ساز ظهور یک حوزه مطالعاتی نوین شده است که طی سال­ها یا دهه ابتدایی قرن میلادی حاضر با عناوین مختلفی چون جامعه­شناسی تاریخی بین­الملل یا جامعه­شناسی تاریخی روابط بین­الملل و ... مطرح می­گردد. کتاب جامعه­شناسی تاریخی جهانی به دنبال پاسخ به این سوال می­باشد که امکان تحلیل روابط بین کشورها در سطحی پایین­تر یا بالاتر از دولت میسر است؟ به باور نویسندگان ارتباط بین دولت­ها به واسطه ماهیت اجتماعی آن تنها به روابط بین دستگاه­های سیاسی ختم نمی­شود. بررسی­های بعمل آمده گویای آن است ابهام در امکان ادغام متدولوژیک حوزه­های جامعه­شناسی و تاریخ از یک سو و بی­توجهی به جایگاه دولت در دگرگونی­های بین­المللی یا همپوشانی آن با حوزه نوظهور مطالعات جهانی باعث وجود کاستی­هایی در انسجام نظری و محتوایی دیدگاه مطروحه در این اثر شده است؛ با این حال، نگرش مذکور می­تواند در آینده با دقت بیشتری مورد توجه و توسعه قرار گیرد. در مقاله حاضر سعی خواهد شد با نگاهی انتقادی و در چارچوب روش­های قیاس و استقراء نقاط قوت و ضعف این اثر بیان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Global Historical Sociology

نویسنده [English]

  • Mehdi Zibaei

Assistant Professor, Department of International Relations, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran,

چکیده [English]

The relationship between Historical Sociology (HS) and International Relations (IR) is one of the relatively new fields of study, which has attracted the attention of researchers and activists of both fields during the last few decades. In other words, the impact of the international environment on internal developments is the basis for the emergence of this field of study with general titles such as International Historical Sociology (IHS) or Historical Sociology of International Relations (HSIR) during the first years or decade of the current century. The theoretical research on the book “Global Historical Sociology” (GHS), raises the question of whether it is possible to know global historical sociology as a conjuncture point between the mentioned fields of study. The authors of the book criticized this tenet as a transdisciplinary branch that includes three areas: World Sociology, Historical Sociology, and World History. The studies carried out show that ambiguity in the possibility of methodological integration of the fields of sociology and history on the one hand and neglecting the position of the state in global transformations or its overlapping with the newly emerging field of Global Studies causes the current deficiencies in the content and methodological coherence of the book. However, the mentioned attitude can be more carefully considered and developed in the future. In this article, it will be tried to express the strengths and weaknesses of this work with a critical view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • History
  • International
  • Transnational
  • Globalization
ابراهیمی فر، طاهره و منوری، سید علی (1390)، «درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ: ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ»، فصلنامه مطالعات سیاسی, س4، ش13.
اسکاچپول، تدا (1392)، بینش و روش در جامعه­شناسی تاریخی، ترجمه سید هاشم آقاجری، تهران: نشر مرکز.
اندرسون، پِری (1392)، تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر ثالث.
بادامچی، میثم (1386)، «فردگرایی و کل‌گرایی در فلسفه علوم اجتماعی»، روش شناسی علوم انسانی، س 13، ش 52.
زیبائی، مهدی، سیمبر، رضا و جانسیز، احمد (1397)، «جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل چارچوبی نظری برای تحلیل نظم فراملی». پژوهش­نامه ایرانی سیاست بین­الملل، س 6، ش 2.
کاتوزیان، محمد علی همایون (1389)، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
 
Anievas, Alexander and Matin, Kamran (2016), Historical Sociology and World History Uneven and Combined Development over the Longue Durée, New York: Rowman & Littlefield International Ltd.
Barkawi, Tarak (2017), “States, Armies, and Wars in Global Context”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Darian-Smith, Eve and McCarty, Philip C. (2017), The global turn: theories, research designs and methods for global studies, California: University of California Press.
Erikson, Emily (2017), “The Influence of Trade with Asia on British Economic Theory and Practice”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Go, Julian and Lawson, George (2017), Global Historical Sociology, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobden, Stephen and Hobson, John M. (2002.), Historical Sociology of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobson, John M. and Lawson, George & Rosenberg, Justin, (2010), “Historical sociology”, in Robert A. Denemark, (ed.) The international studies Encyclopedia, Oxford: Wiley-Blackwell.
Hobson, John M. (2017), “Worlding the Rise of Capitalism: The Multicivilizational Roots of Modernity”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Lachmann, Richard (2013), What is Historical Sociology?, Cambridge: Polity Press.
Lawson, George (2017), “A Global Historical Sociology of Revolution”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Lawson, George (2007), “Historical Sociology in International Relations: Open Society, Research Program, and Vocation”, International Politics, Vol. 44, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2281551
Maan, Michael, (2003), “Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, in State / Space: A Reader, Neil Brenner and Bob Jessop and Martin Jones and Gordon MacLeod (eds.), Berlin: Blackwell publishing.
Magubane, Zine (2017), “Following “the Deeds of Men”: Race, “the Global,” and International Relations”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Norton, Matthew (2017), ‘Real Mythic Histories: Circulatory Networks and State-Centrism, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Patil, Vrushali (2017), “Sex, Gender, and Sexuality in Colonial Modernity: Towards a Sociology of Webbed Connectivities”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Phillips, Andrew (2017), “Asian Incorporation and the Collusive Dynamics of Western “Expansion” in the Early Modern World”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Sariolghalam, Mahmood (2022), “Factors shaping Iran’s current JCPOA calculations”, Middle East Institute, Retreived at https://www.mei.edu/publications/factors-shaping-irans-current-jcpoa-calculations.
Shilliam, Robbie (2017), “The Crisis of Europe and Colonial Amnesia:
Freedom Struggles in the Atlantic Biotope”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Šubrt, Jiří (2017), The Perspective of Historical Sociology: The Individual as Homo-Sociologicus Through Society and History, Bingley: Emerald Publishing Limited.
Tamm, Marek and Olivier, Laurent (2019), Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism, London: Bloomsbury Publishing Plc.
Toomey, Anne H., Markusson, Nils, Adams, Emily and Brocket, Beth (2015), “Inter- and Trans-disciplinary Research: A Critical Perspective”, GSDR, retrieved at
Zimmerman, Andrew (2017), “Conclusion: Global Historical Sociology and
Transnational History – History and Theory Against Eurocentrism”, in: Global Historical Sociology, Julian Go and George Lawson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.