نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در مقالۀ حاضر ضمن نگاهی انتقادی به ترجمه در رشتۀ علم اطلاعات، کتاب مدیریت دانش شخصی نقد شده است. برای نگارش نقد حاضر، از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است. پس از بیان اهمیت نقد این کتاب، ابتدا از باب نقد شکلی وارد شده و ظواهر و اجزای کلی کتاب بررسی گردیده است. در این بخش، صفحه‎آرایی، جلد، فونت، صحافی، چاپ، سلفون، عطف کتاب، و طرح روی جلد مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به جایگاه این کتاب در میان کتب مشابه پرداخته شده و سپس درون‎مایۀ اصلی هر یک از فصول کتاب ارائه شده و نقد گردیده است. در ادامه به نقدهای اصلی در دو بخش نقد محتوا و نقد ترجمه، تمرکز شده است. مهمترین نقد بر ترجمۀ فارسی اثر، روی ضعف ترجمه و مصادیق آن متمرکز است و مهمترین نقد بر محتوای آن، که توسط پاولین و گورمن نگاشته شده، متمرکز بر ناتوانی اثر در ارائه راهکارهایی عملی برای مدیریت دانش شخصی توسط دانشجویان و دانش‎پژوهان، و نپرداختن به جنبه‎های اخلاقی مدیریت دانش شخصی در سیاق سازمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

On the Importance of Scientific Translation and a Critical Review on the Book “Personal Knowledge Management”

نویسنده [English]

  • Mehdi Shaghaghi

Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, I have a critical approach to the problem of "translation" in the field of knowledge and information science and offer some cases from a book, namely "Personal Knowledge Management". This article is a review of the mentioned book but it is a good sample for describing and criticizing the condition of translation in the human sciences. In this article, the conceptual analysis method was used and after a concise review of the importance of criticism and a brief description of the methodology, I started a formal critique on the book. Then, I reviewed the sections of the book and its contents. After that, I began with two levels of criticism: critics on the content and critics on the quality of the translation. The most important criticism of the content is the projection of English structure on the Persian grammar. Moreover, the most important criticism of the content is the absence of practical advice, tips, and tricks for better personal knowledge management. Another important criticism is the absence of ethical considerations in the practice of personal knowledge management and the moral obligation of individuals, foundations, associations, and organizations about the subject matter.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Personal Knowledge
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Relations
  • Knowledge Tools
پاولین، دیوید جی. و گورمن، جی. ای. (1396). مدیریت دانش شخصی: دیدگاه‎های فردی، سازمانی و اجتماعی. ترجمۀ عبدالحسین فرج‎پهلو و سمیرا سلیمان‌پور. همدان: سپهر دانش.
دیویی، جان (1382). تجربه و آموزش و پرورش. ترجمۀ سید اکبر میرحسینی. تهران: نشر کتاب.
راسل، برتراند (1392). اخلاق و سیاست در جامعه. ترجمه محمود حیدریان، چاپ اول 1349، چاپ دوم با ویرایش 1392 (نشر الکترونیک). تهران: نشر بابک.
سندل، مایکل (1393). آنچه با پول نمی‎توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار. ترجمۀ حسن افشار. تهران: مرکز.
فوکس، کریستیان (1394). نظریۀ انتقادی اطلاعات. ترجمۀ مهدی شقاقی. تهران: شناسه؛ چاپار.
کامشاد، حسن (1386). مترجمان خائنان، مته به خشخاش چند کتاب. تهران: نی.
معارف‎وند، زهرا؛ زنگنه، فاطمه و قهرمانی، محمد (1396). ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. مطالعات اندازه‎گیری و ارزشیابی آموزشی، 7 (17)-57-78.
 
Capurro, R. (2009). Past, present, and future of the concept of information. Triple C, 7(2): 125-141.
Capurro, R. (2007). Knowledge Map of Information Science; Rafael Capurro’s Responses to Chaim Zins. Retrieved January 18, 2018, from: http://www.capurro.de/zins.html
Chatti, M. A. (2012). Knowledge management: a personal knowledge network perspective. Journal of Knowledge Management, 16 (5): 829-844.
Cheong, R. K. F. and Tsui, E. (2012). The roles and values of personal knowledge management: an exploratory study. VINE, 40 (2): 204-227.
Fallis, D. (2009). A conceptual analysis of disinformation. iConference, Chapel Hill, NC, California, USA.
May, C. (2003). Editor's Introduction In: Key Thinkers of Information Society. Edited by Christopher May. First edition, London: Routledge. 
Paulin, D. J. and Gorman, G. E. (2011). Personal Knowledge Management Individual, Organizational and Social Perspectives. First edition, London: Routledge.
Reinmann, G. & Eppler, M. (2007). Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement. Bern: Hogrefe AG Verlag Hans Huber.
Wilson, T. D. (2002). The nonsense of 'knowledge management'. Information Research, 8 (1): paper no. 144. Retrieved August 27, 2023, from: http://InformationR.net/ir/8-1/paper144.html