نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جک اسنایدر به عنوان یک نوواقع‌گرای تدافعی، گرچه خود را وفادار به سنت ساختارگرایی والتز نگه داشته است؛ اما تفاوت بزرگ او که این اثر، در توجه او به ساختارهایی است که در قیاس با ساختار نظام بین‌الملل، در سطح تقلیل‌گرایانه قرار می‌گیرند. نویسنده با ترکیب سطوح ذکر شده، تصویر واضح‌تری از علل جنگ و توسعه‌طلبی‌های بدون توجیه برخی کشور‌ها ارائه می‌کند. از جمله ساختار‌های اشاره شده در اثر اسنایدر می‌توان به تفاوت‌های موجود در سیستم‌های سیاسی ملت-دولت‌ها و تاثیر این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری خارجی اشاره کرد. نویسنده بسیاری از ریشه های تصمیمات توسعه طلبانه[i] را در بعد روانشناختی نیز جستجو می‌کند و از طرف دیگر علل احتمالی تفکرات توسعه طلبانه را در تحمیل‌های ساختاری سطح کلان نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، که از دیدگاه وی در اکثر مواقع در جایگاهی ثانویه هستند. گرچه این تحمیل‌ها در بیشتر اوقات مورد استفاده طیف توسعه طلب یک کشور قرار می‌گیرند تا با استفاده از تکنیک های پروپاگاندایی و بزرگنمایی مخاطرات خارجیPaper Tiger)
(Imaging  در جهت بسیج منابع سیاسی و حرکت به سوی توسعه‌طلبی افسار گسیخته حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition

نویسندگان [English]

 • Seyed Parsa Hejazi 1
 • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 2

1 Master's Student of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Tehran ,Iran

چکیده [English]

Although Jack Snyder is a defensive neo-realist, he has kept himself faithful to Waltz's structuralism; his big difference in this work is in his attention to the factors that were compared to the level of the international system and are placed at the reductionist levels. By combining the mentioned levels, the author presents a clearer picture of some countries' causes of war and unjustified expansionism. Among the structures mentioned in Snyder's work, we can mention the differences in the political systems of nation-states and the impact of these differences on their distinct foreign policy behaviors. The author searches for many roots of expansionist decisions in the psychological dimension and examines the possible causes of expansionist thinking in structural impositions, which, from his point of view, are not the primary cause in most cases. In the end, it is important to mention that the expansionist groups of a country often use these impositions to move towards unbridled expansionism with the use of propaganda techniques and exaggerating external risks to mobilize political resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Expansionism
 • Balance of Power
 • Mind Frame
 • Offensive Power
 • War
 1. مشیرزاده, ح. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. انتشارات سمت.

   

  1. C. Beyer. (2017). International Political Psychology. London: Palgrave Macmillan.

  Eyerman, R. (1981). False consciousness and ideology in Marxist theory. Acta Sociologica, 24(1-2), 43-56.

  Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective: A book of essays (Vol. 584). . Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

  Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge University Press.

  Hwang, J. (2005). Offensive realism, weaker states, and windows of opportunity: the Soviet Union and North Korea in comparative perspective. World Affs, 168,39.

  Jervis, R. (2017). Perception and misperception in international politics: New edition. Princeton University Press.

  Kahneman, D. S. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge university press.

  Kenneth Waltz. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley .

  Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. New York, NY: WW Norton.

  MEARSHEIMER, J. J. (2018). Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press.

  Mueller, D. (2003). Public Choice III. Cambridge University Press.

  Olson, M. (2022). The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities. Yale University Press.

  Robert Jervis, J. L. (1991). Dominoes and bandwagons: Strategic beliefs and great power competition in the Eurasian rimland. New York: Oxford University Press.

  1. P. Huntington. (2006). Political order in changing societies. Yale university press.
  2. M., & Day, B. S. Hudson. (2019). Foreign policy analysis: classic and contemporary theory. Rowman & Littlefield.

  Van Evera, S. (2013). Causes of war: Power and the roots of conflict. Cornell University Press.

  Walt, S. M. (1990). The origins of alliance. Cornell University Press.

  Wendt, A. (1999). Social theory of international politics (Vol. 67). Cambridge University Press.