نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

آثاری که درباره روسیه نوشته شده‌اند، اندکند و بیشتر صبغه ادبی، سیاسی، ژورنالیستی یا امنیتی دارند. کتاب جامعه و فرهنگ روسیه کوشیده است نگاهی عمومی و فراگیر به مبحث فرهنگ در جامعه روسیه داشته باشد که کمتر مورد توجه مطالعات روسیه واقع شده است. این مقاله پس از معرفی کتاب و نویسنده، نوع توجه نویسنده به مبحث جامعه و فرهنگ روسیه نقد و تحلیل شده است. بدین منظور، بستر و خاستگاه اثر بررسی شده، سپس با نقد درون ساختاری به تحلیل و بررسی میزان انسجام و نظم منطقی اثر و اشکالات ظاهری، دستوری و تایپی؛ و روش‌شناختی آن می‌پردازد و نقاط قوت محتوایی آن را نیز باز می‌گوید. در ادامه نقد برون ساختاری (مبنایی) از کتاب شده و پس از تحلیل و بررسی میزان هماهنگی مفاد اثر با اصول و مبانی مفروض آن و بیان قوت‌ها و تناقضات موجود، میزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مبانی و اصول دینی و اسلامی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Society and Culture of Russia”

نویسنده [English]

  • Seyede Motahare Hosseyni

Assistant Professor of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The works written about Russia are few and mostly have literary, political, journalistic, or security genres. The book “Society and Culture of Russia” has tried to have a general and comprehensive look at the topic of culture in Russian society, which has received less attention in Russian studies. After introducing the book and the author, this article has criticized and analyzed the author's attention to the topic of Russian society and culture. For this purpose, the background and origin of the work have been examined, then with internal structural criticism, the degree of coherence and logical order of the work and its appearance, grammatical and typographical problems have been analyzed. It also deals with its methodology and also explains its content strengths. In the following, extra-structural (basic) criticism of the book is made, and after analyzing and checking the degree of harmony of the contents of the work with its assumed principles and foundations and stating the existing strengths and contradictions, the degree of connection and challenge of the contents of the work with religious and Islamic foundations and principles is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • Culture
  • Religion
  • Orthodox
  • Islam
اخوی، امید (1390)، «غرب و شرق در دیدگاه روسیه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مرداد، شماره 159. صص 110-111.
بردیایف، نیکلای (1383)، ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن، ترجمه عنایت الله رضا، تهران: خورشید آفرین.
حسینی. سیده مطهره (1391)، مسلمانان روسیه، تهران: ابرار معاصر.
حسینی، سیده مطهره (1389)، «تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو - کرملین از آن»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان 1389، شماره 70. صص 25-41.
دوگین، الکساندر (1391)، تئوری چهارم سیاست: روسیه و ایده‌های سیاسی قرن بیستم، ترجمه مهناز نوروزی، لندن: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح.
کارر دانکوس، هلن (1371)، شوربختی روس، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: البرز.
کرمی، جهانگیر (1392)، جامعه و فرهنگ روسیه، تهران: الهدی.
کرمی، جهانگیر (1391)، تحولات سیاست خارجی روسیه: هویت دولت و مساله غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
کرمی، جهانگیر (1392)، شوروی و جنگ ایران و عراق، تهران: صفحه جدید.
هانتر، شیرین ت. جفری ل. تامس، الکساندر ملیکیشویلی (1391)، اسلام در روسیه (سیاست‌های هویتی و امنیتی)، ترجمه الهه کولایی، سیده مطهره حسینی، اسما معینی، تهران: نی.
 
Brudney, Y. Frankel, J. & Hoffman S. (eds) (2004), Restructuring Post-Communist Russia, Cambridge.
Chenciner, Robert (1997), Daghestan: Tradition and Survival, Richmond: Curzon Press.
Malashenko, Alexey, (June 2006). “Islam In Russia in 2020”, in: Amel Boubekeur, Samir Amghar, Rob De Wijk & Alexey Malashenko, Between Suicide Bombings and The Burning Banlieues, The Multiple Crises of Europe’s Parallel Societies, European Security Forum: A Joint Initiative of CEPS, IISS & DCAF, ESF working paper, No. 22.
Seely, Robert, (2004), Russo-Chechen Conflict, 1800-2000, a Deadly Embarace, London & New York: Frank Cass.
Силантьеов, Р. А. (2008), Инциклопедия Ислам В Совеменной России, Москва: Алгоритм, (Silantiov, R. A. (2008). Encyclopedia of Islam in Current Russia, Moscow: Algorithm).